Ontslag op staande voet wegens doen van zaken voor eigen rekening

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Onze kantoorgenoot en specialist arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond met succes een werknemer bij die ontslagen was op staande voet omdat hij tijdens ziekte voor zichzelf zou zijn begonnen. Namens de ontslagen werknemer werd bij de kantonrechter te Amsterdam een loonvordering ingesteld. De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat het ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven. De werkgever werd veroordeeld tot doorbetaling van het loon en een wettelijke verhoging van 25% over het achterstallig loon. Tegen dit oordeel kwam de werkgever in hoger beroep. [Lees meer]

Bestuurlijke boete in het bestuursrecht

avatar

Onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de bestuurlijke boete. Op 26 september 2018 heeft de hoogste bestuursrechter uitspraak gedaan over een bestuurlijke boete die is opgelegd aan een kinderdagverblijf. De Raad van State was in deze zaak van oordeel dat de bestuurlijke boete, zoals bekend uit het bestuursrecht, terecht was opgelegd, omdat de houder van het kinderdagverblijf de bepalingen over de opvang in basisgroepen heeft overtreden. Dit heeft de houder gedaan door twee kinderen, in de ochtenduren, niet in hun eigen basisgroep op te vangen. Terwijl er wel een invalkracht aanwezig was.[Lees meer]

Concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over een concurrentiebeding. Om geldig te zijn, moet een concurrentiebeding aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moet volgens artikel 7:653 lid 1 sub b BW, het beding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer op dat moment meerderjarig zijn. Verder moet het overeengekomen non-concurrentiebeding voldoen aan de wettelijke eisen van artikel 7:653 BW. Dat betekent dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die is gesloten na 1 januari 2015 (intreding van de Wet werk en zekerheid) een concurrentiebeding alleen rechtsgeldig kan zijn als uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (artikel 7:653 lid 1 sub a en lid 2 BW). Rechtbank Limburg heeft een uitspraak gedaan over de vraag wanneer de werkgever heef voldaan aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding.[Lees meer]

Ambtenaar en transitievergoeding. Telt verleden als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Bij het einde van een arbeidsovereenkomst door ontslag heeft een werknemer normaalgesproken recht op een transitievergoeding. Voor de berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) is o.a. van belang het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. Daarbij is ook van belang of de werknemer eerder bij een bedrijf heeft gewerkt, dat als rechtsvoorganger van de werkgever kan worden aangemerkt. Die jaren tellen ook mee bij de transitievergoeding. Hoe zit dat met een voormalig ambtenaar die door de overname van zijn arbeidsplaats werknemer is geworden met een arbeidsovereenkomst? Tellen de jaren als ambtenaar mee bij de berekening van de transitievergoeding? Rechtbank Limburg heeft hier op 20 september 2018 een uitspraak over gedaan.[Lees meer]

Transitievergoeding: is matiging van de ontslagvergoeding bij naderend pensioen redelijk?

avatar

Als een werknemer na 2 jaar ziekte een WIA uitkering ontvangt, hoeft de werkgever geen loon meer te betalen. Meestal vraagt een werkgever na 2 jaar ziekte een ontslagvergunning aan. De werknemer krijgt dan recht op een transitievergoeding. Het kan zijn dat de transitievergoeding, gezien de korte periode dat de werknemer nog in dienst is, hoger uitvalt dan het resterende gedeelte van het loon dat de werknemer nog zou ontvangen tot zijn pensioendatum. In dat geval lijkt het niet onredelijk dat de transitievergoeding wordt beperkt. De Hoge Raad heeft op 5 oktober 2018 echter beslist dat de werknemer ook in dat geval recht heeft op een volledige ontslagvergoeding.
[Lees meer]

Intrekking en terugvordering van bijstand: in buitenland verkregen bewijs

avatar

Eerder berichtte ik onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam al over de kwestie rondom de rechtsvraag of het is toegestaan in het buitenland verkregen bewijs te gebruiken in een procedure tot intrekking en terugvordering van bijstand vanwege verzwegen onroerend goed. Op 1 oktober 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep in vier uitspraken geoordeeld dat de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (Svb) in Turkije verkregen bewijs van verzwegen onroerend goed in Turkije mochten gebruiken om bijstand in te trekken en terug te vorderen.[Lees meer]

Incapacity to work and reintegration in The Netherlands

avatar

Our Dutch lawyer employment law and dismissal law in Amsterdam, The Netherland, has a proven track record in providing advice and representation on a wide range of complex legal issues, like incapacity for work, illness and reintegration in employment law. Dutch legal regulations provide certain restrictions on what employers can do if an employee is unable to work for health reasons. Employees who are unfit for work can not perform the stipulated work due to illness. The employer has to continue to pay at least 70% of the usual wages during the first two years of illness.[Lees meer]

Probationary period in The Netherlands

avatar

Probationary period according to Dutch Law. Our lawyer employment law in Amsterdam, The Netherlands, provides legal assistance regarding disputes about probationary periods. During the trial period, the employer and employee in The Netherlands can terminate the employment contract immediately, at any time, without permission from the UWV or the Dutch Cantonal court. This is also possible during illness, pregnancy and during an OR membership. Legal requirements probationary period. A probationary period in The Netherlands must, in order to be valid, meet a number of requirements:

it must be agreed in writing,
it takes a maximum of one or two months,
it commences at the start of the employment contract.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam