Deposit and/or additional costs in a Dutch rental agreement

Mike

When can a landlord keep the deposit and/or charge additional costs to his tenant at the end of a rental agreement? At the end of the rental agreement the property has to be ‘returned’ by the tenant to the landlord. The property has to be in the same state as the property was at the start of the rental period. The property needs to be in a good condition, cleaned and emptied of the possessions of the tenant. From our experience we know that landlords often overcharge their tenants. This leads to landlords not paying back the deposit or even to them claiming additional payments. Are landlords allowed to do this? What costs can the landlord charge to their tenants? And what procedures should they follow? In this article I will answer the aforementioned questions.
In this article the following subjects will be explained:
In what state should the tenant return the property to the landlord?
When can a landlord charge costs to a tenant?
What procedure does the landlord have to follow if he wants to charge additional costs to his tenant?
Which costs should be covered by the tenant and which costs should be covered by the landlord?[Lees meer]

Final discharge and settlement agreement

avatar

Our Dutch lawyer employment law and dismissal law in Amsterdam provides legal advice on settlement agreement and final discharge. What does final discharge mean in a settlement agreement? Any determination agreement or termination agreement in The Netherlands by which an employee is dismissed by mutual consent ends with ‘final discharge’. Usually, an employment lawyer specializing in dismissal law assists an employee before he or she signs such an agreement. This Amsterdam employment lawyer can explain to you that if you sign for voluntary dismissal by means of a dismissal agreement, the parties grant each other a final discharge. This means, among other things, that afterwards, after the reflection period of 14 days has expired, you no longer have a claim against your employer. For example: due to unpaid salary, or compensation to which you are still entitled. After all, with a final discharge you renounce any claim.
Does that also apply to compensation for a work-related accident? Suppose you slip during work in Amsterdam and you become incapacitated for work. Normally, a Dutch employment lawyer then holds the employer liable for the consequences of the injury. Can your attorney still recover this damage from your employer in spite of a settlement agreement?[Lees meer]

Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en finale kwijting. Wat betekent finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst? Alle vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomsten waarmee een werknemer ontslag met wederzijds goedvinden krijgt, sluit af met ‘finale kwijting’. Meestal staat een arbeidsrecht advocaat die gespecialiseerd is in ontslag, een werknemer bij voordat hij zo’n overeenkomst tekent. Die advocaat kan je uitleggen dat als je tekent voor vrijwillig ontslag middels een ontslagovereenkomst, partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dat betekent o.a. dat je achteraf, na verloop van de bedenktermijn, geen claim meer hebt tegen je werkgever. Bijvoorbeeld wegens niet betaald salaris, of schadevergoeding waar je nog recht op hebt. Met finale kwijting zie je af van eke vordering.
Geldt dat ook voor schadevergoeding wegens een arbeidsongeval? Stel je glijdt uit tijdens het werk en je raakt arbeidsongeschikt. Normaal stelt een advocaat de werkgever dan aansprakelijk voor de gevolgen van het letsel. Kun je deze schade ondanks een vaststellingsovereenkomst nog verhalen op je werkgever?
Rechtbank Limburg heeft hier een uitspraak over gedaan.
[Lees meer]

Ontslag door reorganisatie: hulp van ontslagadvocaat

avatar

Bij ontslag wegens reorganisatie geeft onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam juridisch advies en rechtshulp. Wat zijn de rechten van een werknemer bij reorganisatie als personeel boventallig (bovenformatief ) is of waarbij de functie vervalt?
Een werkgever is te allen tijde bevoegd om het bedrijf anders in te richten en mag dus ook reorganiseren, zeker in tijden van crises zoals corona. Hij mag dan ook personeel daarvoor ontslaan, mits er toestemming is van het UWV. De werkgever komt hier een ruime mate van beleidsvrijheid toe. Zo mag een bedrijf personeel boventallig verklaren en functies laten vervallen bij: bedrijfsverhuizing of bedrijfsbeëindiging; als het economisch slecht gaat, bijvoorbeeld werkvermindering; technologische veranderingen of andere veranderingen in de organisatie; vervallen van (loonkosten)subsidie, maar ook om het bedrijf efficiënter te laten functioneren of meer winst te maken.
Dat alles kan ook bij fusie of samenwerking met andere bedrijven.

In veel gevallen betekent dit dat sommige werknemers boventallig zijn verklaard en dat de arbeidsovereenkomst eindigt door middel van ontslag. Niet in alle gevallen gaat de werkgever echter daarvoor meteen naar het UWV. Vaak probeert de werkgever het eerst met het personeel eens te worden over ontslag, bijvoorbeeld door een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst.[Lees meer]

Immediate dismissal (summary or instant dismissal) in Amsterdam according to Dutch Labour Law

avatar

For immediate dismissal (summary or instant dismissal) you need a Dutch lawyer in Amsterdam who is a specialist in dismissal law. This specialist attorney will give expats and employers immediate legal advice and assistance. You need to act quickly in case of immediate dismissal (summary or instant dismissal), because there are very short legal deadlines. There are in The Netherlands also many rules on whether immediate dismissal is valid. After all, in the event of summary dismissal the employment contract ends without a decision of a Dutch judge or UWV. What are your rights and obligations in the event of dismissal or if you have been dismissed because of an urgent reason? Examples of an urgent reason are: serious crimes at work, for example theft or violence. The consequences of immediate dismissal are therefore also serious: no Dutch unemployment benefit and no salary. That is why the court in or outside Amsterdam will deal with this carefully and will always ask the employer to prove the urgent reason.[Lees meer]

Verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten in Amsterdam als gevolg van de coronacrisis

Mike

Over verlaging van de huurprijs voor gehuurde bedrijfsruimten als gevolg van de coronacrisis schreef ik als specialist huurrecht in Amsterdam enkele weken geleden. In dat artikel gaf ik als advocaat huurrecht een toelichting op het huur geschil tussen InBev en Sigismund. De rechter had in deze huur zaak beslist dat InBev recht had op huurverlaging. Sindsdien hebben verschillende rechters zich uitgelaten over de mogelijkheid om verlaging van de huurprijs te verkrijgen als gevolg van de coronacrisis. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam zich ook uitgelaten over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als gevolg van de coronacrisis (Palace Hotel/ DEKA IMMOBILIEN INVESTMENT GMBH). In dit artikel zal ik een korte weergave plaatsen van de rechtspraak op dit gebied. Daarna zal ik toelichten wat deze uitspraken betekenen voor uw huurovereenkomst. Alvorens ik verder inga op de jurisprudentie over verlaging van de huurprijs voor bedrijfsruimten in of buiten Amsterdam als gevolg van de coronacrisis zal ik eerst een korte samenvatting van mijn vorige artikel geven. In de zaak van Inbev ging het om het volgende. Inbev huurt een bedrijfsruimte van Sigismund (hoofdverhuurder). Inbev onderverhuurt de bedrijfsruimte op haar beurt weer van een horecaonderneming. In verband met de coronacrisis had Inbev een voorstel toegezonden aan de (hoofd)verhuurder. Zij had voorgesteld om de huurprijs met 33% te verlagen, in verband met de tijdelijke verplichte sluiting van de horecaonderneming. E verhuurder stemde niet in met het verzoek om de huur te verlagen. [Lees meer]

When can a landlord end (terminate or rescind) my rental contract?

Mike

We are frequently confronted with tenants who have been pressured to agree with the termination of their rental agreement. What tenants often do not know is that they have a lot of protection form the Dutch Civil Code (DCC); especially of you have a rental contract for an indefinite period. If a landlord wants to end a rental agreement, he has a couple of options. He can terminate the lease or he can have the lease rescinded in a court of law. The way in which the lease is ended is of great importance, because there are major differences between the various ways of ending the lease. For example, the lessor does not have to observe a notice period in the event of dissolution, whereas the lessor does have to observe a notice period in the event of termination. This article explains when a landlord can end a lease agreement and what the consequences are of the chosen option.[Lees meer]

Should an employee provide medical information to the Dutch employer?

avatar

Our Amsterdam employment law lawyer advises expats in case of illness and privacy in employment law and the question whether an employee has to provide medical information to his employer. Even in case of illness, an employee has a right to privacy under Dutch employment law when providing medical information. Some time ago this issue was in the news because aa employerwas careless with employee medical information by asking these employees for personal medical information, including ‘whether you have ever had psychological complaints’. The employer also asked for a medical report. Does this violate the privacy as regulated in Dutch labour law?[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam