Recht op salaris bij schorsing of op non-actiefstelling

avatar

Salaris bij schorsing of op non-actiefstelling? Heeft een werknemer die wegens verdenking van een ernstig strafbaar feit op non-actief is gesteld recht op loon als hij op vrije voeten komt en wil werken? Een manager van een containerbedrijf werd veroordeeld voor cocaïnesmokkel en werd om die reden op staande voet ontslagen. De ontslagen werknemer vorderde zijn loon over de periode tussen zijn vrijlating uit voorlopige hechtenis en het ontslag op staande voet omdat hij toen had willen werken. Gerechtshof Den Haag oordeelde op 27 november 2018 dat de werkgever het loon tot het ontslag moet betalen. [Lees meer]

Is een werknemer ook akkoord met een lager loon als hij een lagere functie accepteert?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over lager loon dat bij een andere functie hoort. Wanneer mag een werkgever er op vertrouwen dat een werknemer met een andere functie ook een verslechtering van zijn arbeidsvoorwaarden heeft aanvaard? Het komt voor dat een werkgever een functiewijziging opdraagt die een lager loon met zich brengt. Op een gegeven moment kan de werkgever stellen dat de werknemer hier stilzwijgend akkoord mee is gegaan. De Hoge Raad heeft 23 november 2018 de vraag beantwoord wanneer vast staat dat de werknemer het salaris dat bij die nieuwe functie hoort, moet accepteren.[Lees meer]

Schadevergoeding voor werknemer wegens aantasting eer en goede naam

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over schadevergoeding wegens aantasting van eer en goede naam in een arbeidsrelatie. Mag een werkgever een foto op Facebook plaatsen van een werknemer zittend op een wc met een wc-rol in zijn hand? Kantonrechter Lelystad heeft op 24 oktober 2018 bepaald dat de werkgever een boete moet betalen voor deze ‘grap’. Dat kostte de werkgever € 500.

Werknemer had een geschil met de werkgever over zijn salaris over de maanden oktober en november, het verstrekken van loonstroken en over de teruggave van bedrijfseigendommen. Hij was actief voor een politieke partij waarvoor hij in de gemeenteraad zat. Op de Facebookpagina van die partij was een foto verschenen waar de werknemer zittend op een wc te zien was met een wc-rol in zijn hand.[Lees meer]

Ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en ontslagbrief

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet, deskundigenoordeel en de ontslagbrief. Rechtbank Amsterdam heeft hierover op 4 oktober 2018 een uitspraak gedaan. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht mr. Snijders stond in deze zaak de werknemer bij. De kernvraag in deze procedure was of de werknemer rechtsgeldig op staande voet is ontslagen. De advocaat van de werkgever had aangegeven dat de werknemer op staande voet was ontslagen door middel van aangetekende verzending van de ontslagbrief aan de werknemer. Mr. Snijders stelde in de ontslagprocedure dat deze brief de werknemer nooit had bereikt en dat de werknemer pas veel later op de hoogte is geraakt van de ontslagbrief. Kantonrechter Amsterdam volgde het verweer van mr. Snijders. Daardoor was er geen sprake van een onverwijlde opzegging en van een onverwijlde mededeling van het ontslag.[Lees meer]

Wie is de beste arbeidsrechtadvocaat?

avatar

Wie is de beste arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam? Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over alle aspecten van het arbeidsrecht. Zonder ons op de borst te willen slaan, kunnen we bogen op zo’n 20 jaar specialistische ervaring in het arbeidsrecht, veel meer dan de gemiddelde advocaat of jurist arbeidsrecht kan zeggen.[Lees meer]

Wijziging alimentatie

avatar

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2019 met 2% omhoog.

Elk jaar wordt door de minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit is de wettelijke indexering van alimentatie. In artikel 1:402a Burgerlijk Wetboek is bepaald dat deze aanpassing ieder jaar wordt doorgevoerd. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie en wordt elk jaar omstreeks november bekend gemaakt. Voor 2019 is dat indexeringspercentage 2,0%.[Lees meer]

Ontbinding arbeidscontract (ontslag) wegens wanprestatie

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens wanprestatie. De meeste gevallen van ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (ontslag) vinden plaats op grond van verwijtbaar gedrag, een verstoorde verhouding of disfunctioneren van de werknemer. Veel werkgevers (en werknemers) vergeten dat er nog een grond is om de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (ontslag) namelijk in geval van wanprestatie, oftewel ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een ernstige tekortkoming in de nakoming (art. 7:686 BW). Dit is mogelijk, als er sprake is van ernstige wanprestatie ‘van zodanige aard dat zij het ingrijpende gevolg van een ontbinding van de overeenkomst (…) kan rechtvaardigen’. Kortom, dit ziet op gevallen die lijken op ontslag op staande voet, of zoals de Hoge Raad dit uitdrukt, in gevallen die op één lijn zijn te stellen met de beëindiging van de dienstbetrekking wegens een dringende reden (zie Hoge Raad 20 april 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1092).[Lees meer]

Ontslag op staande voet en ontvangst van de ontslagbrief

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag op staande voet. Om rechtsgeldig te zijn, moet een ontslagbrief, waarin de werknemer op staande voet wordt ontslagen, de werknemer daadwerkelijk hebben bereikt. Niet in alle ontslagzaken is echter duidelijk of de ontslagbrief door een werknemer is ontvangen. Artikel 3:37 lid 3 BW schrijft voor dat een verklaring een persoon moet hebben bereikt, om haar werking te kunnen hebben. Op deze regel bestaat éen uitzondering, namelijk als het niet tijdig bereiken van de verklaring voor rekening en risico van de geadresseerde komt. De bewijslast rust hierbij op degene die zich op de werking van de verklaring beroept (in dit geval ontslag op staande voet: de werkgever). Daarom moet de afzender (werkgever) bewijzen dat hij de brief (aangetekend) en naar het juiste adres heeft verzonden, en bovendien aannemelijk maken dat de brief op de gebruikelijke wijze aan de geadresseerde is aangeboden.[Lees meer]

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam