Ontslag wegens overtreding verbod nevenwerkzaamheden?

avatar

Ontslag wegens nevenactiviteiten? Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht geeft juridisch advies over het verrichten van nevenwerkzaamheden in strijd met de arbeidsovereenkomst. De rechtspraak over de vraag of een werkgever een werknemer mag ontslaan als deze tijdens de arbeidsovereenkomst nevenactiviteiten verricht, loopt sterk uiteen. Veel arbeidsovereenkomsten bevatten een beding die het de werknemer verbiedt om tijdens de dienstbetrekking (concurrerende) nevenactiviteiten te verrichten. Uit de rechtspraak blijkt dat bij de vraag of ontslag gerechtvaardigd is, niet alleen de tekst van de arbeidsovereenkomst hiervoor van belang is, maar ook de vraag hoe partijen daar in de praktijk mee zijn omgegaan.[Lees meer]

Advocaat WIA, WGA of IVA uitkering in Amsterdam

avatar

Onze advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht in Amsterdam geeft informatie en juridisch advies over de WIA, WGA of IVA uitkering. WIA is de uitkering die u kunt aanvragen als u door ziekte niet of minder kunt werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit twee soorten uitkeringen: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). U krijgt mogelijk WGA als u twee jaar of langer ziek bent (en) in de toekomst kunt werken. U heeft mogelijk recht op een IVA als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Wordt uw WIA, WGA of IVA uitkering in Amsterdam beëindigd, verlaagd of wordt uw aanvraag voor een WIA uitkering afgewezen? In al deze situaties kunt bezwaar maken tegen de beschikking die u van het UWV heeft ontvangen. Onze advocate mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende bestuursrechtelijke procedures bijstaan.[Lees meer]

Plichtsverzuim bij de ambtenaren van de politie

avatar

Plichtsverzuim bij de ambtenaren van de politie: De #kaartjesgate binnen de politie Amsterdam. Een Amsterdamse politiecommissaris is in april 2018 ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De oud-politiecommissaris zou tussen 2009 en 2015 misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheden en zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met derden. Zo zou hij voor privédoeleinden politiesystemen hebben geraadpleegd en vanuit zijn positie een seizoenkaart en een woning geregeld hebben voor een persoon waarmee hij privécontacten onderhield. Ook zou hij concertkaartjes aan collega’s, vermeende hoge functionarissen van de politie, uitdelen die hij met het politiebudget had gekocht. (bron: diverse berichtgevingen in de media vanaf 9 augustus 2018). De mededeling aan de betrokken (politie)ambtenaren dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Als de functionarissen het niet eens zijn met een dergelijke mededeling is het voor hen van belang om bezwaar te maken. Als geen bezwaar wordt gemaakt komt het plichtsverzuim vast te staan. Met alle mogelijke negatieve gevolgen voor de loopbanen van de betrokken politieagenten van dien.[Lees meer]

Settlement agreements in The Netherlands

avatar

Our Dutch specialist employment solicitors based in Amsterdam deal with settlement agreements throughout the Netherlands every day. We give fast advice on settlement agreements wherever you are in the Netherlands or abroad. Our Amsterdam employment lawyers are specialists in employment law and dismissal law. We give legal advice on dismissal, we draw up settlement agreements and check termination agreements for employees. We are specialists in negotiating settlement packages. Settlement agreements usually involve a benefit to the employee by way of a compensation payment. Our Amsterdam lawyers can help negotiate a better deal, in order to ensure that the payments compensate an employee as much as possible for future loss of earnings.[Lees meer]

Vrijspraak militair na geslaagd beroep op noodweer

avatar

Militaire kamer doet uitspraak in het Militair Strafrecht: een militair wordt vrijgesproken na geslaagd beroep op noodweer. Een militair is vrijgesproken van poging tot doodslag en poging tot zware mishandeling bij gebrek aan overtuigend bewijs dat hij het slachtoffer tegen zijn hoofd zou hebben getrapt. Het beroep op noodweer is gehonoreerd. De militair is ontslagen van alle rechtsvervolging ter zake van mishandeling. Van noodweer is sprake wanneer een persoon zichzelf heeft verdedigd tegen een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding en die verdediging ook noodzakelijk was. Voor een geslaagd beroep op noodweer gelden de volgende vereisten. Ik volsta met de vereiste die voor dit artikel van belang is. Deze vereiste luidt als volgt: Ogenblikkelijke aanranding; de aanranding van uw of andermans lichaam moet al zijn begonnen en mag ook niet zijn beëindigd. Hiervan is sprake wanneer u bijvoorbeeld wordt geslagen. Wanneer u nog niet wordt geslagen, maar dat er sprake is van een onmiddellijke dreiging dat dit wel gaat gebeuren, kan er wel sprake zijn van een ogenblikkelijke aanranding, mits deze dreiging objectief gezien echt bestond. Dit is bijvoorbeeld de situatie waarin iemand uithaalt om u te slaan. U hoeft deze klap niet af te wachten. Dat de persoon naar u heeft uitgehaald, moet uiteraard wel uit de bewijsmiddelen blijken.[Lees meer]

Saoedi-Arabië moet salaris werknemer ambassade vanaf 2016 betalen

avatar

Gerechtshof Den Haag heeft in een door mr. Snijders te Amsterdam behandelde arbeidszaak in hoger beroep bepaald dat Saoedi-Arabië het achterstallig salaris van een medewerker van de ambassade met terugwerkende kracht moet betalen. Saoedi-Arabië had in deze loonvorderingsprocedure in hoger beroep aangevoerd dat de ambassadeur van Saoedi-Arabië een vertrouwensbreuk had ervaren, omdat de werknemer van de ambassade onvrede had geuit over over het salaris, een vergoeding wenste en zonder geldige reden niet op het werk zou zijn verschenen. Dat alles zou ertoe hebben geleid dat de ambassade van Saoedi-Arabië zich zorgen maakt over de integriteit en loyaliteit van de werknemer. De veiligheid van de ambassadeur zou volgens Saoedi-Arabië niet meer gegarandeerd zijn en het voeren van de loonvorderingsprocedure zou daarom de veiligheidsbelangen van de ambassadeur en daarmee van Saoedi-Arabië schaden.[Lees meer]

Advocaat Verklaring van Geen Bezwaar voor burgerambtenaren en militairen van Defensie in Amsterdam

avatar

Verklaringen van Geen Bezwaar. Veiligheidsonderzoeken binnen de krijgsmacht. Justitiële en strafvorderlijke gegevens. Onze specialist militair recht jurist mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan militairen en burgerpersoneel in juridische procedures over Verklaringen van Geen Bezwaar bijstaan. Waar wordt door de MIVD allemaal op gelet? Met ingang van 21 februari 2018 is de nieuwe Beleidsregel veiligheidsonderzoeken in werking getreden. Deze beleidsregel is onder meer binnen het Ministerie van Defensie van kracht. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) doen veiligheidsonderzoeken naar personen die in aanmerking komen voor een vertrouwensfunctie (burgerambtenaren en militairen van Defensie. De veiligheidsonderzoeken binnen Defensie naar burgerambtenaren en militairen worden uitgevoerd door de MIVD.[Lees meer]

Wanneer is een voordeel voor een werknemer een arbeidsvoorwaarde?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft juridisch advies bij eenzijdige wijziging of beperking van arbeidsvoorwaarden. Mag een werkgever eenzijdig een regeling voor de vergoeding van een oproep tijdens consignatiedienst waarvoor standaard 2 uur extra werd uitbetaald, en waarbij de reisuren als overwerkuren werd vergoed afschaffen of inkrimpen? Rechtbank Rotterdam heeft hier op 13 april 2018 een uitspraak over gedaan. De kantonrechter stelde vast dat de werknemers vanaf 2001 in geval van een oproep tijdens consignatiedienst vergoedingen hebben ontvangen. Hierover waren echter geen afspraken vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in de cao. Wel werden de urenstaten door de locatiemanager goedgekeurd en werden de 2 extra uren door de manager vooraf goedgekeurd. HR-medewerkers moeten op de hoogte zijn geweest van het systeem van vergoedingen voor consignatiediensten.
[Lees meer]

 
advocaat amsterdam