Kan een werkgever een ontslag op staande voet intrekken?

avatar

Ontslag op staande voet betekent dat een werknemer meteen op straat staat. Dat ontslag kan een werkgever in principe niet achteraf meer intrekken. Voor ontslag op staande voet is immers geen toestemming van de werknemer vereist. Een werknemer kan zich verzetten tegen ontslag op staande voet. Daarvoor kan hij binnen 2 maanden een advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht, een verzoekschrift laten indienen bij de kantonrechter. In dat verzoek moet hij een keuze maken: wil hij in dienst blijven of vraagt hij de kantonrechter om o.a. een billijke vergoeding? Die keuze moet de werknemer uiterlijk op de zitting maken. In het laatste geval legt de werknemer zich neer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kortom, de werknemer moet uiterlijk op de zitting zijn keuze maken, in dienst blijven, of uit dienst met een vergoeding. De vraag is of de werkgever, als de werknemer bezwaar maakt tegen het ontslag, het ontslag achteraf nog kan intrekken. Veel rechters vinden van niet, zoals rechtbank Limburg. Daar had de werknemer zich op het standpunt gesteld dat ontslag op staande voet, als dat eenmaal is gegeven, onmogelijk kan worden ingetrokken omdat het hier een eenzijdige rechtshandeling betreft (zoals bijvoorbeeld bij een schenking):[Lees meer]

Legal advice on settlement agreement in Amsterdam

avatar

Do you need legal advice or do you want to negotiate about a settlement agreement in Amsterdam? The specialized employment law firm WS Advocaten in Amsterdam has been providing legal advice since 1997 on the assessment of a settlement agreement. As an employment law lawyer, we know how to advise on a settlement agreement or a redundancy scheme. Our experienced Dutch dismissal lawyers assess and check the termination agreement (dismissal with consent) in case of dismissal, not only after 2 years of illness or in case of a dispute, but also in case of business economical reasons (such as reorganization).
Only with a termination agreement or dismissal letter by mutual consent (dismissal agreement) that meets the requirements of the UWV, there is a right to (continued) Dutch WW (unemployment) benefit, if the employee is not culpably unemployed. The advice of our settlement agreement attorney at law is in the first place aimed at maintaining unemployment (WW) benefit in The Netherlands.[Lees meer]

Sociaal plan, ontslag en transitievergoeding

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over reorganisaties, sociaal plan en ontslag. Een sociaal plan is een eenzijdige afvloeiingsregeling die een werkgever opstelt voor alle (boventallige) werknemers. Een werkgever is niet verplicht om een sociaal plan af te spreken. Bij collectief ontslag dus bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd, gebeurt dat vaak wel. Dat gebeurt om gedwongen ontslagen voorkomen en het personeel dat wel moet worden ontslagen te compenseren voor de gevolgen van het ontslag. Een sociaal plan regelt dus financiële gevolgen van de reorganisatie.
De werkgever kan het sociaal plan eenzijdig opstellen, of hierover advies inwinnen bij de OR. Ook kunnen de vakbonden over een sociaal plan onderhandelen. De leden moeten het sociaal plan dan goedkeuren. Elke boventallige werknemer heeft dan recht op de voorzieningen uit het sociaal plan.[Lees meer]

Geen transitievergoeding na ontslag wegens onvoldoende medewerking aan reintegratie?

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en transitievergoeding (ontslagvergoeding). De transitievergoeding krijgt een werknemer mee als de werkgever ontslag aanvraagt. Toch is daar een uitzondering op. De transitievergoeding is niet in alle gevallen bij ontslag verschuldigd, vooral niet als de werknemer zich voorafgaande aan het ontslag ernstig verwijtbaar heeft gedragen. Is dat ook het geval als de werkgever de werknemer een verwijt maakt over de medewerking aan reintegratie bij ziekte (arbeidsongeschiktheid)? De Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of een ontslagen medewerker, die volgens de werkgever bij ziekte niet genoeg meewerkte aan reintegratie, bij ontslag toch recht heeft op een transitievergoeding. De uitspraak is hier te vinden: ECLI:NL:HR:2020:1501.
Was de transitievergoeding voor de werknemer in gevaar? De werkgever vond dat de medewerker helemaal geen recht had op een transitievergoeding in verband met ernstig verwijtbaar handelen. Ze zou niet voldoende hebben meegewerkt aan re-integratie.
Werkneemster had korte tijd met de directeur een affectieve relatie gehad. Daarna was zij arbeidsongeschikt geraakt wegens burn out. Haar advocaat liet de werkgever weten dat verdere samenwerking haar gezondheid zou schaden. Ook stelde de advocaat dat er sprake is van een totaal verstoorde arbeidsrelatie. [Lees meer]

My landlord in Amsterdam does not return my deposit

Mike

Our Amsterdam rental law experts have extensive experience with deposit. In the Netherlands Dutch landlords often decline to return (part of) the deposit to expats. Sometimes for good reason. For example, because the tenant has rent arrears. Or because the (expat) tenant has (severely) damaged the property. But often there is no justification for the Dutch landlord to not (partly) return the deposit. Sometimes landlords seem to try to gain a non-justified compensation from the tenant. In this article I will explain when a landlord in The Netherlands can withhold (part of) the deposit.
In this article I will discuss the following subjects:
What is a deposit?
What is the purpose of the deposit?
When can the landlord use the deposit?
When does the landlord have to return the deposit to the tenant?
Tips & tricks for recovering the deposit.
[Lees meer]

Deposit and/or additional costs in a Dutch rental agreement

Mike

When can a landlord keep the deposit and/or charge additional costs to his tenant at the end of a rental agreement? At the end of the rental agreement the property has to be ‘returned’ by the tenant to the landlord. The property has to be in the same state as the property was at the start of the rental period. The property needs to be in a good condition, cleaned and emptied of the possessions of the tenant. From our experience we know that landlords often overcharge their tenants. This leads to landlords not paying back the deposit or even to them claiming additional payments. Are landlords allowed to do this? What costs can the landlord charge to their tenants? And what procedures should they follow? In this article I will answer the aforementioned questions.
In this article the following subjects will be explained:
In what state should the tenant return the property to the landlord?
When can a landlord charge costs to a tenant?
What procedure does the landlord have to follow if he wants to charge additional costs to his tenant?
Which costs should be covered by the tenant and which costs should be covered by the landlord?[Lees meer]

Final discharge and settlement agreement

avatar

Our Dutch lawyer employment law and dismissal law in Amsterdam provides legal advice on settlement agreement and final discharge. What does final discharge mean in a settlement agreement? Any determination agreement or termination agreement in The Netherlands by which an employee is dismissed by mutual consent ends with ‘final discharge’. Usually, an employment lawyer specializing in dismissal law assists an employee before he or she signs such an agreement. This Amsterdam employment lawyer can explain to you that if you sign for voluntary dismissal by means of a dismissal agreement, the parties grant each other a final discharge. This means, among other things, that afterwards, after the reflection period of 14 days has expired, you no longer have a claim against your employer. For example: due to unpaid salary, or compensation to which you are still entitled. After all, with a final discharge you renounce any claim.
Does that also apply to compensation for a work-related accident? Suppose you slip during work in Amsterdam and you become incapacitated for work. Normally, a Dutch employment lawyer then holds the employer liable for the consequences of the injury. Can your attorney still recover this damage from your employer in spite of a settlement agreement?[Lees meer]

Finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over vaststellingsovereenkomst en finale kwijting. Wat betekent finale kwijting in een vaststellingsovereenkomst? Alle vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomsten waarmee een werknemer ontslag met wederzijds goedvinden krijgt, sluit af met ‘finale kwijting’. Meestal staat een arbeidsrecht advocaat die gespecialiseerd is in ontslag, een werknemer bij voordat hij zo’n overeenkomst tekent. Die advocaat kan je uitleggen dat als je tekent voor vrijwillig ontslag middels een ontslagovereenkomst, partijen elkaar finale kwijting verlenen. Dat betekent o.a. dat je achteraf, na verloop van de bedenktermijn, geen claim meer hebt tegen je werkgever. Bijvoorbeeld wegens niet betaald salaris, of schadevergoeding waar je nog recht op hebt. Met finale kwijting zie je af van eke vordering.
Geldt dat ook voor schadevergoeding wegens een arbeidsongeval? Stel je glijdt uit tijdens het werk en je raakt arbeidsongeschikt. Normaal stelt een advocaat de werkgever dan aansprakelijk voor de gevolgen van het letsel. Kun je deze schade ondanks een vaststellingsovereenkomst nog verhalen op je werkgever?
Rechtbank Limburg heeft hier een uitspraak over gedaan.
[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam