Billijke vergoeding bij ontslag, hoe berekent de rechter dat?

avatar

Een rechter kan een werkgever, als die een werknemer wil ontslaan, een billijke vergoeding opleggen. Dat kan als de werkgever zich ernstig heeft misdragen. Wanneer moet je als werkgever een ontslagvergoeding betalen en hoe berekent de rechter de hoogte daarvan?
De kantonrechter in Alkmaar boog zich over het verzoek van een werkgever om het arbeidscontract met werknemer te ontbinden wegens een verstoorde arbeidsverhouding die veroorzaakt werd door werknemer. De werknemer zou de werkzaamheden vanwege zijn eigen werkwijze ondermijnen en structureel anders handelen dan in het directieteam als afgesproken.

Werknemer meende dat er inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, maar dat die te wijten is aan de werkgever zelf. Er is nooit gesproken met werknemer over zijn gedrag en werknemers voorstel voor mediation werd door werkgever geweigerd. Werknemer vorderde daarop een transitievergoeding (ontslagvergoeding) van € 90.720,00 bruto en een billijke vergoeding van € 500.000,00 bruto. Ook eist werknemer dat het concurrentie- en relatiebeding van tafel geveegd moet worden.[Lees meer]

Mag een werkgever mij verplichten een mondkapje te dragen op het werk? Advies van een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

avatar

Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over het verplicht dragen van een mondkapje op het werk. Is een mondkapje verplicht op het werk?

Werkgever mag redelijke instructies geven

Een werkgever mag volgens de wet een werknemer redelijke instructies geven. Dit instructierecht is neergelegd in artikel 7:660 BW. Daarin staat dat de werknemer zich moet houden aan de voorschriften over het verrichten van de arbeid, en die gaan over de goede orde in de onderneming. Deze verplichting is een uitvloeisel van het gezag dat de werkgever heeft over de werknemer. Kenmerkend voor dit instructierecht is dat de werkgever voorschriften eenzijdig oplegt. Zo kan een werkgever dus eenzijdig een instructie geven aan haar werknemers, waar haar werknemers zich in beginsel aan moeten houden.

Valt het instellen van de mondkapjesplicht onder het instructierecht?

Een medewerker van een patisserie/chocolaterie/ijssalon was het met de verplichting om een mondkapje te dragen niet eens en stapte naar de rechter. Dat gebeurde omdat de werkgever, toen de medewerker bleef weigeren om een mondkapje tijden het werk te dragen, het loon stopte. Ook werd de toegang tot het werk verboden.
[Lees meer]

Kan ik als werkgever ontslag op staande voet intrekken? Vraag advies aan een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

avatar

Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en het intrekken van ontslag op staande voet. Niet elk ontslag op staande voet houdt stand bij de rechter en soms geeft een werkgever al te snel in een emotionele reactie ontslag aan een werknemer. Als de gemoederen zijn bedaard denkt een werkgever er soms toch anders over. Maar kan een werkgever een ontslag op staande zomaar ongedaan maken? 
De rechter in Amsterdam boog zich in deze zaak over de vraag of het ontslag op staande voet wel of niet ongedaan gemaakt kan worden. In deze zaak ging het om een werknemer die in een project andere werkzaamheden moest verrichten dan dat hij gebruikelijk gewend was voor zijn functie. De werknemer was het hier niet mee eens en weigerde het werk wat hem werd opgedragen, dit leidde tot een ontslag op staande voet.
Vervolgens heeft werknemer per brief werkgever in de gelegenheid gesteld om het ontslag op staande voet ongedaan te maken binnen een bepaalde termijn. Werkgever heeft hier niet mee ingestemd. 
[Lees meer]

Burn out door het werk? Vraag advies aan een advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

avatar

Onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag en schadevergoeding bij burn-out door het werk. Heeft u een burn out opgelopen tijdens het werk bij uw werkgever in regio Amsterdam en wilt u daarom schadevergoeding? In het algemeen blijkt het erg lastig om de werkgever bij de rechter met succes aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van een burn-out. Als de werkgever betwist dat de burn out door het werk is veroorzaakt, zult u dat als werknemer aan moeten tonen. Vaak oordeelt een rechter echter dat burn-out-achtige klachten zoals stress, hartklachten etc. ook een andere oorzaak dan het werk kan hebben.
Kort gezegd bepaalt de wet dat de werkgever moet zorgen dat de werknemer niet aan teveel gevaren wordt blootgesteld. Dat is bijvoorbeeld ook het geval als een werknemer structureel veel te hard moet werken, erg veel overuren moet draaien en als gevolg van dat alles instort. De werkgever moet een werknemer hier tegen beschermen. Dat alles staat in artikel 7:658 lid 1 BW. Op grond van dit artikel rust op de werkgever de (zorg)plicht om het redelijkerwijs noodzakelijke te doen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De  werkgever mag echter aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (of dat de schadechet gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer) en dus dat hij als werkgever heeft voldaan aan zijn verplichting om voor een veilige werkplek en gezonde arbeidsomstandigheden te zorgen.[Lees meer]

Te hoge servicekosten voor huurders van huurwoningen in Amsterdam

Mike

In dit artikel van huurrecht specialist mr. Mike van Eck in Amsterdam komt de volgende vraag aan bod: huurt u een gemeubileerde en gestoffeerde vrije sector huurwoning? Dan is de kans groot dat u te veel servicekosten betaalt.
Huurders van vrije sector huurwoningen betalen vaak te hoge servicekosten voor meubilair en stoffering. Tot begin vorig jaar bestond veel onduidelijkheid over de servicekosten die een verhuurder in rekening mag brengen bij de huurder van een vrije sector huurwoning. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad uit 2020 is dit veranderd. In dit artikel zal ik toelichten welke bedragen een verhuurder in rekening mag brengen voor meubilair en stoffering. Daarbij zal ik ook een praktijkvoorbeeld behandelen.[Lees meer]

Wat betekent de nieuwe ambtenarenwet 2017 voor u als ambtenaar?

avatar

Zoals eerder in mijn stukken opgemerkt is vanaf 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Onze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mr. Krystle de Bies houdt u op de hoogte van de stand van zaken in het ambtenarenrecht. Deze nieuwe ambtenarenwet (Wnra) zorgt er niet voor dat de ambtelijke status verdwijnt. Wie in dienst is bij een overheidsinstantie blijft nog steeds een ambtenaar. Om die reden blijven ook de van toepassing zijnde integriteitsregels nog steeds gelden, zoals de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen, de plicht om nevenactiviteiten op te geven, etc.
Inmiddels is de rechtspraak ruim een jaar verder sinds de invoering van de Wnra. Het is dan ook interessant om te zien op welke wijze de kantonrechter de nieuwe ambtenarenwet (Wnra) toepast. Dit voor wat betreft de integriteitsregels.
[Lees meer]

Wanneer is een overeenkomst van opdracht (zzp) een arbeidsovereenkomst?  

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. Snijders adviseert over het verschil tussen een overeenkomst van opdracht (zzp) en een arbeidsovereenkomst.

Rechtbank Amsterdam boog zich over de vraag of een muzikante die als remplaçant (plaatsvervanger) aan een orkest verbonden was, als zzp’er, toch een arbeidscontract had. Het orkest was van mening dat er geen sprake was van een arbeidscontract. De advocaat van verzoekster meende dat het orkest zonder schriftelijke instemming van de werknemer het arbeidscontract had opgezegd.
De kantonrechter in Amsterdam oordeelde dat de belangrijkste elementen bij een arbeidscontract zijn: arbeid, loon, gedurende zekere tijd en de gezagsverhouding, ongeacht de bedoeling die partijen destijds hadden. Waar het om gaat, is of de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW).
Aan de elementen ‘arbeid’ en ‘gedurende zekere tijd’ was al voldaan. In deze zaak in Amsterdam ging het dus om het betalen van ‘loon’ en of verzoekster werkzaam was in een ‘gezagsverhouding’ tot het orkest.[Lees meer]

Advocaat ontslagregeling Amsterdam

avatar

Ontslagregeling en vaststellingsovereenkomst De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Deze vastlegging van een ontslagregeling is wettelijk geregeld in artikel 7:900 BW. Wij weten als jurist waar wij bij het toetsen van een ontslagregeling op moeten letten. Onze advocaten beoordelen en controleren in geval van ontslag de vaststellingsovereenkomst of[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam