Geen arbeidsovereenkomst tijdens relatie

avatar

Een arbeidsovereenkomst moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 7:610 lid 1 BW. Er moet sprake te zijn van arbeid, tegen loon, gedurende zekere tijd, op basis van een gezagsverhouding. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan is er sprake van een arbeidscontract en kan een werknemer aanspraak maken op salaris. Niet alle arbeidsrelaties vallen onder dit artikel. Met name de voorwaarde ‘gezag’ in die zin dat de werknemer verplicht is om gevolg te geven aan redelijk opdrachten van de werkgever, levert nog weleens problemen op omdat niet in alle gevallen een gezagsrelatie aanwezig is. Onze advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslag in Amsterdam licht dit toe naar aanleidingen een uitspraak van rechtbank Arnhem.[Lees meer]

Advocaat gespecialiseerd in Jeugdzorg: meewerken of tegenwerken

avatar

Dreigende ots (ondertoezichtstelling) of uhps (uithuisplaatsing)? Reageer niet impulsief op bemoeienis van Jeugdzorg of soortgelijke instellingen;

William Schrikker Groep;
JBRA;
Samen Veilig;
Samen Thuis. Raadpleeg advocaat ots Mr. E.C. Boon geheel vrijblijvend. Wellicht bent u met een enkel adviesgesprek al geholpen.[Lees meer]

Visum afgewezen wat nu? Bezwaar

avatar

Is uw visum kort verblijf (bezoekvisum, toeristenvisum, Schengenvisum) direct afgewezen zonder dat u in de bezwaarprocedure bent gehoord door de IND? Dan hoeft u hier geen genoegen mee te nemen. Advocaat Mr. E.C. Boon tekent voor u bezwaar aan tegen de visumweigering. Neem contact op met onze visum advocaat te Amsterdam. Onze visum advocaat kan u bijstand verlenen gedurende de:

Aanvraagprocedure
Bezwaarprocedure
Beroepsprocedure[Lees meer]

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte bij slapend dienstverband?

avatar

Sinds de invoering van de WWZ heeft elke werknemer die langer dan twee jaar in dienst is, bij ontslag recht op een transitievergoeding, tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag. Sommige werkgevers kiezen er dan voor om het slapende dienstverband in stand te houden, met als doel om de transitievergoeding te ontlopen. De vraag is of dit redelijk is, en of de werknemer de werkgever alsnog kan verplichten om over te gaan tot betaling van de transitievergoeding. [Lees meer]

Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto?

avatar

Het komt helaas regelmatig voor dat leaseauto’s van medewerkers worden gestolen. Wat zijn de gevolgen voor de berijder van de leaseauto, de medewerker/werknemer? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert bij schade door diefstal of vermissing van een leaseauto.[Lees meer]

Risico werkgever bij ontbinden vaststellingsovereenkomst

avatar

Het is in het arbeidsrecht gebruikelijk dat werkgever en werknemer, als er een geschil op de werkvloer ontstaat, een vaststellingsovereenkomst sluiten waarbij werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Wat zijn de gevolgen als de werknemer binnen 14 dagen de ontbinding van een vaststellingsovereenkomst inroept?[Lees meer]

 
advocaat amsterdam