Concurrentiebeding en boete in het arbeidsrecht

avatar

Advocaat boete en concurrentiebeding in Amsterdamboete concurrentiebeding Advocaat Amsterdam vaststellingsovereenkomst

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam mr P.Chr. Snijders geeft juridisch advies over concurrentiebeding en boetes. Veel concurrentiebedingen in een arbeidscontract bevatten een bepaling die er op neerkomt dat een werknemer, die na zijn arbeidsovereenkomst bij een concurrent gaat werken, een boete moet betalen aan de voormalig werkgever. Vaak ook een boete per dag dat de overtreding van het concurrentieding voortduurt. Ook in een vaststellingsovereenkomst kan zo’n concurrentiebeding staan, of in een aandelenovereenkomst, als de werknemer aandelen heeft ontvangen van de werkgever.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Vaak geldt dit alles ook voor een relatiebeding. In een rechtszaak bij de kantonrechter kan de advocaat van een werknemer de rechter vragen om de werknemer te ontslaan uit het concurrentiebeding. De advocaat arbeidsrecht van de werkgever kan juist vragen om de werknemer te veroordelen tot een boete, omdat hij het concurrentiebeding overtreedt. In sommige gevallen kan de rechter een concurrentiebeding beperken, of bepalen dat het niet geldig is. In veel gevallen zal een advocaat arbeidsrecht vragen om de boete bij overtreding te matigen. In het onderstaande een voorbeeld van 2 gevallen waarin de rechter zich over matiging van de boete op verzoek van de advocaten uitsprak. 

Concurrentiebeding in arbeidscontract

Zo’n beding luidt bijvoorbeeld als volgt:

Werknemer zal, zowel gedurende het dienstverband als in geval van beëindiging van het dienstverband, gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging geen direct of indirect met werkgever concurrerende werkzaamheden verrichten, met name door niet in dienst te treden van, of werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, voor bedrijven die concurrerende werkzaamheden verrichten of zaken/diensten leveren als werkgever, noch werkzaam te zijn voor eigen rekening en risico, waarbij concurrentie wordt aangedaan aan werkgever.

Concurrentiebeding in vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst staat vaak vermeld dat verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die bedoeld zijn om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst te blijven gelden, ook blijven gelden. Dat zie ook op een concurrentiebeding.

Rechter matigt de contractuele boete op verzoek advocaat als de billijkheid dit eist

Veel werknemers denken dat het met zo’n beding of de daaraan gekoppelde boete wel losloopt als men ergens anders gaat werken, bijvoorbeeld bij een concurrent.

In de praktijk valt dat helaas soms tegen. In veel gevallen oordeelt de rechter immers dat een concurrentiebeding een beperkte geldigheidsduur heeft, van bijvoorbeeld één jaar, zodat dit beding niet buitensporig is.

Wel mag een rechter, als de overtreding vaststaat, de boete matigen als een advocaat namens de werkgever daar om verzoekt. Op grond van artikel 6:94 lid 1 BW kan de rechter een contractuele boete matigen ‘als de billijkheid dit eist’. Het is niet toegestaan om deze rechterlijke bevoegdheid tot matiging in een contract uit te sluiten.

De rechter mag de boete bijvoorbeeld matigen als:

  • de bedongen boete
  • in verhouding tot de schade als gevolg van de overtredingen buitensporig is (HR 11 februari 2000, NJ 2000, 277).
  • in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt (HR 27 april 2007, NJ 2007, 262 e.a.).

Onaanvaardbaar resultaat: rechter moet alle omstandigheden van het geval meewegen

Daarbij zal de rechter moeten letten op alle omstandigheden van het geval, waaronder:

a. de aard van de overeenkomst,
b. de inhoud en de strekking van het beding,
c. de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de boete,
d. de omstandigheden waaronder het beding is ingeroepen.

Hoedanigheid van partijen

Een voorbeeld van een geslaagd beroep door een advocaat arbeidsrecht op matiging van de boete blijkt uit de volgende uitspraak. Gerechtshof Den Haag heeft op 5 maart 2013 een -door de kantonrechter al eerder gematigde- boete die gesteld was op overtreding van een non-concurrentiebeding, op verzoek van een in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat nog eens met bijna 75% verlaagd. Het hof Den Haag voegde aan aan het bovenstaande toe dat uit HR 13 juli 2012, NJ 2012, 459 volgt dat ook ‘de hoedanigheid van partijen’ meegewogen mag worden.

Boete op het non-concurrentiebeding matigen

De boete op het non-concurrentiebeding bedroeg bij overtreding viermaal het bruto maandsalaris van de werknemer. Daarnaast goldt een boete van € 1.000,– per dag voor elke dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt. Het overeengekomen bruto maandsalaris bedroeg € 2.550,– (exclusief vakantiebijslag). Uiteindelijk was een bedrag van € 219.000,– verschuldigd. De kantonrechter in Den Haag had de boete op verzoek van de advocaat van de werknemer al gematigd tot € 39.150,– (18% van € 219.000,–).

Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op voor een betere positie

Het hof Den Haag achtte van belang dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen door opzegging van de werknemer tot een einde is gekomen, terwijl er voor de werkgever geen reden was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Door de opzegging had de werknemer een aanzienlijke positieverbetering weten te realiseren.

Buitensporig resultaat

De arbeidsrecht advocaat van de werknemer had uitgebreid en gedocumenteerd onderbouwd dat hij niet tot betaling van het bedrag van € 39.150,– in staat is. Ook gaf de advocaat aan dat invordering van dat bedrag tot faillissement van de werknemer zal leiden.

Op basis daarvan kwam het hof tot de conclusie dat de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Het hof heeft de boetes gematigd tot een totaalbedrag van € 10.000,–.

€ 389.000,- aan boetes niet verminderd

Het kan ook anders. Dat blijkt uit een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 7 januari 2020. Het hof oordeelde in hoger beroep uiteindelijk dat de ex-werknemer € 389.000,- aan boetes moest betalen. Dat was voornamelijk een vervolgboete van € 1.000,- per dag.

Welbewust concurrentie aandoen

Eerder had de kantonrechter, in navolging van de stellingen van de advocaat van de werkgever, bepaald dat er geen sprake was van een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat. Daarbij speelde een rol dat de werknemer welbewust een bedrijf dat concurrentie aandoet aan zijn werkgever was begonnen. Daarbij had hij relaties van de werkgever benaderd, ondanks een vonnis van de voorzieningenrechter. Daarin was dat gedrag als strijdig met het concurrentie- en relatiebeding geoordeeld. Het hof vond dat de advocaat van de werknemer had nagelaten om de omstandigheden waarop hij zich beriep te onderbouwen. Ook had de werknemersadvocaat geen enkel bewijsstuk aangaande de omzet en financiële situatie in het geding gebracht

Conclusie over boete en concurrentiebeding: advocaat moet stellingen kunnen onderbouwen

Uit deze uitspraken blijkt dat een procedure tegen de hoogte van een overeengekomen boete, bijvoorbeeld op grond van een non-concurrentiebeding, onder omstandigheden zinvol kan zijn; in het eerste geval was de boete op verzoek van de advocaat in 2 instanties uiteindelijk verlaagd van € 219.000,– naar € 10.000,–. De advocaat van de werknemer moet dat wel kunnen onderbouwen met financiële gegevens.

Los hiervan is de vraag of een boete beding (bijvoorbeeld een verbod op nevenwerkzaamheden) onder alle omstandigheden bij de kantonrechter stand houdt. Soms laat de arbeidsovereenkomst na om aan te geven wat de bestemming van de boete is. Een boetebeding kan daarmee is strijd zijn met het derde lid van artikel 7:650 BW. Dit wetsartikel is o.a. bedoeld voor overtredingen begaan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst en die een disciplinair karakter hebben. Zo’n boetebeding kan nietig zijn.

Contact met advocaat in Amsterdam over concurrentiebeding

boete concurrentiebeding Advocaat Amsterdam vaststellingsovereenkomstVoor meer juridisch advies over concurrentiebedingen en boetes kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat tevens specialist arbeidsrecht in Amsterdam mr. Snijders.

[ratings]

Call Now Button