Bijstandsuitkering bij samenwonen met familie

avatar

Adocaat Bijstandsuitkering WW UWV AmsterdamAdvies over uitkering van het UWV of uw Bijstandsuitkering

Onze jurist bestuursrecht en sociale zekerheidsrecht in Amsterdam verleent juridisch advies en rechtbijstand bij problemen met uitkeringen van het UWV en bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet. Bel gerust een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen als u vragen heeft over uw uitkering. Recentelijk zijn er twee interessante gerechtelijke uitspraken op het gebied van de Participatiewet gedaan, over gezamenlijke huishouding en verlening van zorg door de huisgenoot aan de zorgbehoevende. Door deze uitspraken komen meer mensen die samenwonen (bijvoorbeeld in familieverband) in aanmerking voor een bijstandsuitkering van de sociale dienst dan voorheen. De sociale dienst van de gemeente mag een bijstandsuitkering bij samenwonen dan niet zondermeer weigeren. Onze jurist gespecialiseerd in bestuursrecht en bijstandsuitkeringen, sociaal recht, licht deze uitspraken toe.

Gezamenlijke huishouding en verlening van zorg door familieleden

In de participatiewet worden

  • familieleden in de tweede graad (broers en zussen, grootouders en kleinkinderen e.d.) die samenwonen en waarbij één van hen zorg verleent aan de ander die zorgbehoevend is,
  • niet gelijk gesteld aan gehuwden.

Daardoor is een eventueel inkomen van de ene geen reden voor weigering van een bijstandsuitkering aan de ander door de sociale dienst.

Verschil samenwonen familieleden

Op 6 december 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep in een uitspraak (ECLI: CRVB:2016:4487) bepaald dat deze bepaling discriminatoir is ten opzichte van andere samenwonenden die geen bloedband hebben en waarbij ook sprake is van verzorging van de ene door de andere. Door deze uitspraak worden deze anderen, net zoals samenwonenden die in de tweede graad aan elkaar verwant zijn, niet gelijkgesteld aan gehuwden en dus zal vaker recht zijn op een bijstandsuitkering van de sociale dienst.

De Staatssecretaris gaat n.a.v. deze uitspraak en daarover door leden van de Tweede Kamer aan haar gestelde vragen de gemeentes opdragen te handelen naar de strekking van deze uitspraak.

Wederzijdse zorgverlening over en weer

Bij samenwoning door meerdere personen die zorg voor elkaar dragen worden deze personen voor toepassing van de Participatiewet gelijkgesteld aan gehuwden met alle mogelijk nadelige gevolgen van dien voor recht op een bijstandsuitkering.

Op 15 februari jl. heeft de Rechtbank Overijssel in een door mr. Oranje, jurist in Amsterdam behandelde zaak een uitspraak overwogen dat wederzijdse zorg ook werkelijk van twee kanten moet komen.

In de zaak waarover de rechter zich boog, deed een van de samenwonenden van alles voor de ander zonder dat die ander daarvoor voldoende duidelijke dingen terugdeed. De sociale dienst van de gemeente had een bijstanduitkering geweigerd, omdat werd aangenomen dat desondanks wel sprake was van wederzijdse zorg. Degene die de zorg ontving deed namelijk een enkele keer kleine huishoudelijke taken en ook hadden betrokkenen in de jaren daarvoor wel op zodanige wijze samengeleefd dat toen wel sprake was van wederzijds zorg. Dat de betrokkenen niet slechts een zakelijke relatie hadden en in het verleden mogelijk wel wederzijdse zorg hadden verleend, maakte voor de Rechtbank niet uit. Het gaat immers om de situatie op het moment van de aanvraag van een bijstandsuitkering. En in die situatie ontbrak de wederzijdse zorg. De uitkering moest alsnog door de sociale dienst worden verstrekt.

Weigeren bijstandsuitkering

In gevallen dat sprake is van

  • hulpverlening door de ene huisgenoot aan de andere hulpbehoevende huisgenoot,
  • of in gevallen van samenwoning waarbij sprake is van een eenzijdige inbreng door een van de samenwonenden,
  • zal gelijkstelling aan samenwoning door gehuwden minder snel plaats vinden
  • en dus eerder aanspraak op een bijstandsuitkering van de sociale dienst bestaan.

Advocaat Bijstandsuitkering WW UWV Amsterdam Contact met jurist bijstandsuitkering en WW (UWV uitkering) in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over samenwonen en recht op een bijstandsuitkering kunt u contact opnemen met onze jurist bestuursrecht en sociale zekerheid in Amsterdam.

Call Now Button