Beleidsregels in het bestuursrecht en ambtenarenrecht

avatar

Beleidsregels in het bestuursrecht en ambtenarenrecht

Beleidsregels in het bestuursrecht en ambtenarenrecht

Onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie van ambtenaren in en buiten Amsterdam. Bent u een ambtenaar in dienst van de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of anderszins is het goed om te weten wat uw rechtspositie is als het gaat om beleid dat door uw overheidswerkgever is opgesteld.

Het komt helaas weleens voor dat bestuursorganen om diverse redenen geen uitvoering aan het eigen beleid willen geven. Bijvoorbeeld omdat het hen niet uitkomt, bang zijn voor precedentwerking; noem maar op.

In dit stuk leg ik aan u uit wanneer uw werkgever rechtsgeldig van het beleid mag afwijken en wanneer vooral niet.

Allereerst, wat is een beleidsregel?

Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan. Het is geen Algemeen verbindend voorschrift (AVV). Ze geven aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. De regels zijn een soort richtlijnen van het bestuursorgaan. Een beleidsregel is niet opgenomen in de wet. In een beperkt aantal gevallen mag van een beleidsregel worden afgeweken.

Meer juridisch…..

De Hoge Raad heeft een beleidsregel gedefinieerd als ‘door een bestuursorgaan binnen zijn bestuursbevoegdheid vastgestelde en behoorlijk bekendgemaakte regels omtrent de uitoefening van zijn beleid, die weliswaar niet kunnen gelden als algemeen verbindende voorschriften omdat zij niet krachtens enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur binden, en die zich naar hun inhoud en strekking ertoe lenen jegens de bij de desbetreffende regeling betrokkenen als rechtsregel te worden toegepast.

Wat is de hoofdregel?

De hoofdregel is dat een bestuursorgaan zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam overeenkomstig de beleidsregel moet handelen. Dit is ook bepaald in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht.

Mag van een beleidsregel worden afgeweken?

Volgens artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht handelt het bestuursorgaan overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. De zogenoemde inherente afwijkingsbevoegdheid.

Wanneer mag van een beleidsregel worden afgeweken?

In normale situaties mag nietvan het beleid worden afgeweken. Ervan uitgaande dat de beleidsregel van uw overheidswerkgever rechtmatig is, is er alleen reden voor afwijken in een geval van bijzondere omstandigheden.

Wat zegt de rechtspraak over deze bijzondere omstandigheden?

Bij de beoordeling van deze bijzondere omstandigheden moet het bestuursorgaan alle omstandigheden van het geval in zijn beoordeling betrekken en bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met andere omstandigheden moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht die maken dat het handelen overeenkomstig de beleidsregel gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.

Dit laatste is een mond vol. In normale mensen taal komt het erop neer dat bij uitzondering van de van toepassing zijnde beleidsregel mag worden afgeweken. Anders niet.

Heeft u vrijblijvende vragen over uw rechtspositie op het gebied van het bestuursrecht (ambtenarenrecht) neem contact op met onze specialiste mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies. Door haar ruimschootse werkervaring kan zij u hiermee goed van dienst zijn. U kunt haar bereiken op: 020 522 1999.

advocaat bestuursrecht Amsterdam over beleidsregels in het bestuursrechtContact met advocaat bestuursrecht Amsterdam over beleidsregels in het bestuursrecht

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist bestuursrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht voor vragen en juridisch advies over rechtspositie, beleidsregels en andere bestuursrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button