Arbeidsongeschiktheid en ziekte: de rol van de bedrijfsarts en UWV

avatar

Arbeidsongeschiktheid en ziekte: de rol van de bedrijfsarts en UWV Advocaat bedrijfsarts en ziekte Bedrijfsarts en UWV bij arbeidsongeschiktheid

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers geeft onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam juridisch advies. Hoe zit het met ziekmelding, het inschakelen van de arbodienst of de bedrijfsarts en moet een werknemer genoegen nemen met elk advies van de arboarts of bedrijfsarts? En wat als een werkgever een ziekmelding niet accepteert? Een goed werkgever is op grond van de wet verplicht om een arbodienst of bedrijfsarts in te schakelen voor een medewerker als deze zich ziek meldt. Deze verplichting bij ziekmelding is neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, die bepaalt dat een werkgever verplicht is om een gecertificeerde arts in te schakelen om een eventuele arbeidsongeschiktheid vast te laten stellen.

Bedrijfsarts en arbeidsongeschiktheid

Deze bedrijfsarts kan dan op verzoek van de werkgever controleren of er wel of geen sprake (meer) is van arbeidsongeschiktheid. Als de werkgever en medewerker het niet eens zijn over het advies van de bedrijfsarts, kan het UWV een deskundigenoordeel door een verzekeringsarts verzorgen.

Second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts

Ook kan een werknemer bij twijfel over het oordeel van de bedrijfsarts, sinds juli 2017, vragen om een second opinion van een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Het moet dan gaan om een advies dat betrekking heeft op:

  • de verzuimbegeleiding,
  • een uitgevoerd gezondheidskundig onderzoek
  • of andere gezondheidskundige vraagstukken in verband met werk.

De bedrijfsarts moet meewerken aan een verzoek om een second opinion, tenzij er zwaarwegende argumenten tegen pleiten. De kosten voor de second opinion komen voor rekening van de werkgever:

  • als in het contract tussen de werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten staan vermeld
  • die de second opinion kunnen uitvoeren.

Wie betaalt voor de second opinion?

De werkgever is niet verplicht de kosten daarvan te betalen als een werknemer zelf een ‘eigen’ bedrijfsarts vraagt om een second opinion. Ook is de begeleidende bedrijfsarts dan niet verplicht om een dergelijke ‘eigen’ second opinion in zijn begeleiding te betrekken. Tenslotte mag de eerste bedrijfsarts dan alleen informatie over de werkgever verstrekken met toestemming van de werkgever. De second opinion is een zelfstandig advies.

Arbeidsovereenkomst ontbinden als werknemer wel kan werken?

Soms blijkt dat een ‘zieke’ medewerker wel degelijk kan werken. Kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als blijkt dat de medewerker ondanks zijn ziekmelding toch fysieke arbeid kan verrichten? Uit de rechtspraak blijkt dat kantonrechters hier voorzichtig mee zijn. Een voorbeeld is een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland van 9 februari 2015. Werknemer was sinds 1980 in dienst Hij had zich op 28 oktober 2013 ziek gemeld in verband met fysieke klachten en sindsdien niet meer gewerkt. De werkgever had een onderzoek laten instellen of de werknemer terug kon komen.

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige had in overleg met de bedrijfsarts na een jaar ziekte gerapporteerd dat de werknemer niet in staat was om zijn eigen functie uit te oefenen.

Second opinion UWV

De werkgever vertrouwde dit niet en vroeg een second opinion aan bij het UWV of hij voldoende had gedaan aan de reïntegratie van de werknemer. Ook heeft hij de werknemer in de buurt van zijn woning door een bedrijfsrechercheur laten observeren. De bedrijfsrechercheur heeft een aantal foto’s en films gemaakt en een verslag van zijn bevindingen opgesteld. Volgens dit rapport zou de werknemer wel degelijk in staat zijn om fysiek werk te verrichten. Verder bleek uit de second opinion van het UWV dat de werknemer aan de beterende hand was.

Onjuiste voorspiegeling medische gesteldheid

Op grond de onjuiste voorspiegeling van de medische gesteldheid, verzocht de advocaat van de werkgever de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter overwoog allereerst dat het niet aan een werkgever is om te oordelen over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Hiervoor dient de werkgever zich tot de bedrijfsarts te wenden, waarna de bedrijfsarts een oordeel over arbeidsongeschiktheid kan geven. De werkgever had deze route niet gevolgd. De kantonrechter vond daarom dat het uitgangspunt moet zijn dat werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is.

Arbeidsgeschikte werknemer: bedrijfsarts en deskundigenoordeel

Ook was niet volstrekt helder is dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. Volgens de kantonrechter kon uit het door de advocaat in de procedure aangeleverde foto- en filmmateriaal ‘niet zonder meer de conclusie worden getrokken dat het klip en klaar is dat hier sprake is van een kerngezonde, arbeidsgeschikte werknemer’.

Ook in het deskundigenoordeel zag de rechter geen voorgewende arbeidsongeschiktheid.

Verder waren er in het dossier geen stukken van de bedrijfsarts waarin wordt gerept over een verbeterde fysieke gesteldheid. In het deskundigenoordeel was daar wel iets van opgenomen, maar de rechter oordeelde dat de bedrijfsarts, en dus ook de werkgever, hier van op de hoogte moest zijn.

Afwijzing ontbinding arbeidscontract: geen ontslag

Een werknemer mag er volgens de kantonrechter van uitgaan dat de bedrijfsarts met de werkgever correspondeert over zijn/haar (mate van) arbeidsongeschiktheid. De werkgever werd daarom geacht van de fysieke gesteldheid van werknemer op de hoogte te zijn. Weliswaar had de werknemer dat ook zelf aan de personeelsfunctionaris van werkgever moeten melden, maar dat woog niet zo zwaar dat ontslag aan de orde is. Hierbij heeft de kantonrechter ook betrokken dat werknemer al bijna 35 jaar voor werkgever werkzaam is en dat er nimmer kritiek is geuit op zijn functioneren.

Controle bedrijfsarts ook tussentijds

Uit deze uitspraak blijkt dat het bij twijfel van groot belang is dat de bedrijfsarts de arbeidsongeschiktheid ook tussentijds controleert. Deze zaak was ongetwijfeld anders gelopen als de werkgever ook de bedrijfsarts er eerder bij had betrokken. Rechtbank Midden-Nederland kwam op 10 oktober 2019 tot een soortgelijk oordeel:

De kantonrechter overweegt dat het niet aan [A] is om te beoordelen of een van zijn medewerkers echt ziek is of niet. De beoordeling of een werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is, is voorbehouden aan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Een werkgever kan dit niet eigenhandig beoordelen. Het vermoeden van [verweerster] dat [verzoekster] niet echt ziek was wordt verder op geen enkele wijze onderbouwd.

Hier volgt uit dat een werkgever voorzichtig moet zijn bij het niet accepteren van een ziekmelding van een werknemer.

Mag een werkgever bij arbeidsongeschiktheid en ziekte medische gegevens opvragen?

De reden dat de rol van de bedrijfsarts zo belangrijk is, is het volgende. Een werkgever mag niet naar gegevens over de gezondheidstoestand van een zieke werknemer vragen of dit registreren. Op dergelijke gegevens rust het medisch beroepsgeheim. Alle gegevens die met de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de werknemer te maken hebben, zoals

  • de naam van de ziekte,
  • soort klachten en diagnoses,
  • zelfs de vraag of een werknemer zwanger is,

vallen onder dit medisch geheim. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze gegevens registreren.

Medisch geheim

Dat is bevestigd in een uitspraak van gerechtshof Den Bosch uit augustus 2019. Op de arbeidsovereenkomst was een Belgisch arbeidsreglement van toepassing verklaard. In dat arbeidsreglement was bepaald dat in geval van arbeidsongeschiktheid de werknemer binnen 2 werkdagen een doktersattest moet afgeven of opsturen en dat dit attest onder andere moet vermelden de vermoedelijke duur van de ongeschiktheid. Partijen waren overeengekomen dat Nederlands recht van toepassing is. Dat recht is in strijd met het bepaalde in het arbeidsreglement.

‘Redelijk’ voorschrift in het kader van de reintegratie

Het gerechtshof oordeelde dat de eis om een doktersattest te verstrekken, niet kan worden beschouwd als een ‘redelijk’ voorschrift in het kader van de reintegratie. Die voorschriften zijn immers bedoeld om voorschriften te geven over het verstrekken van inlichtingen die de werkgever nodig heeft om het recht op loon vast te stellen. Voor overige inlichtingen moet de werkgever zich wenden tot de bedrijfsarts.

arbeidsongeschiktheid en ziekte reintegratie advocaat in AmsterdamContact met advocaat arbeidsongeschiktheid en ziekte in Amsterdam

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsovereenkomst en ziekte, bedrijfsarts en second opinion (bij arbeidsongeschiktheid).

[ratings]

Call Now Button