Huurverlaging voor ondernemers (horeca, winkels, etc.) in Amsterdam wegens corona

Mike

Over de mogelijkheid om huurverlaging te krijgen als huurder van een bedrijfsruimte (horeca, winkel etc.) in Amsterdam heb ik in het recente verleden al specialist huurrecht meerdere artikelen op onze website geplaatst. Inmiddels zijn we enkele maanden en enkele tientallen uitspraken verder. Reden waarom ik een dit vervolgartikel plaats. In dit artikel zal ik de lijn die in de (Amsterdamse) rechtspraak is ontstaan, bespreken. Daarbij zal ik specifiek ingaan op uitspraken van de gerechtelijke instanties te Amsterdam en omgeving.
In mijn vorige artikelen lichtte ik toe dat het voor huurders van bedrijfsruimten mogelijk is om met succes huurverlaging te eisen van hun verhuurders. Daarbij concludeerde ik als advocaat dat deze mogelijkheid met name bestond voor ondernemingen die hun deuren hebben moeten sluiten op last van de overheid. Daarnaast schreef ik dat er aanwijzingen waren dat ook huurders van bedrijfsruimten die hun deuren niet verplicht hebben moeten sluiten mogelijk met succes aansprak konden maken op huurverlaging. Destijds werd veelal een huurkorting van 50% toegekend. Was sprake van onderverhuur? Dan kon dit ertoe leiden dat de (onderhuurder) slechts 33% van de oorspronkelijke huurprijs diende te betalen. [Lees meer]

Opzegging arbeidscontract en schadevergoeding bij accepteren ontslag

avatar

Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 oktober 2020 op verzoek van onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders in Amsterdam een uitspraak gedaan over opzegging van een arbeidsovereenkomst en de gevolgen daarvan voor een billijke vergoeding ex artikel 7:681 BW, vergoeding onregelmatige opzegging en transitievergoeding.
Waar ging deze zaak over? Werkgever is eigenaar van een cafetaria in Amsterdam. Op enig moment had de werkgever duidelijk gemaakt dat de werknemer niet meer welkom was. Dit heeft de werknemer opgevat als ontslag (opzegging). Vervolgens was namens de werknemer bij het kantongerecht een verzoekschrift ingediend. Doel was om de opzegging (het gegeven ontslag) te vernietigen en de werkgever te veroordelen tot een billijke vergoeding (ex artikel 7:681 BW) ad € 5.000, de opzegvergoeding en een transitievergoeding.
De werkgever stelde zich op het standpunt dat er geen sprake was van een ontslag of opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar dat de werknemer heeft geweigerd om het werk te hervatten. Daarom dienden volgens de werkgever de verzoeken van de werknemer te worden afgewezen. [Lees meer]

What are the consequences for a subtenant if the Dutch tenancy agreement between the main tenant and the landlord ends?

Mike

A subtenant does not rent from the owner (landlord) of the property, but from the main tenant. The subtenant, in principle, does not have rights and obligations towards the landlord. If the rental agreement between the landlord and the main tenant ends, the rental agreement between the main tenant and the subtenant also ends. Is it possible for the sub tenant to stay in the property regardless?[Lees meer]

Wat zijn de gevolgen voor een onderhuurder als de huurovereenkomst tussen hoofdhuurder en verhuurder eindigt?

Mike

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst tussen de verhuurder en de hoofdhuurder, vervalt ook de huurovereenkomst tussen de onderhuurder en de hoofdhuurder. In dit artikel zal onze huurspecialist in Amsterdam, advocaat mr. Mike van Eck, uiteenzetten wanneer een onderhuurder wél in de huurwoning kan blijven wonen. Of een onderhuurder in de woning kan blijven wonen, is afhankelijk van verschillende omstandigheden. Daarbij spelen onder andere de volgende omstandigheden een rol:
Heeft de onderhuurder zijn/haar hoofdverblijf in de huurwoning?
Huurt de onderhuurder een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte?
Wat is de reden van het eindigen van de huur tussen de verhuurder en de hoofdhuurder?
Of de woning rechtsgeldig of illegaal aan de onderhuurder is onderverhuurd, speelt in beginsel geen rol bij de vraag of de onderhuurder in de woning kan blijven wonen.[Lees meer]

Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2021

avatar

De vastgestelde kinder- en partneralimentatiebedragen gaan per 1 januari 2021 met 3% omhoog. Elk jaar wordt door de Minister van Justitie en Veiligheid een percentage vastgesteld waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering van alimentatie en is geregeld in artikel 1:402a BW. Het percentage wordt vastgesteld op basis van inkomstenstijgingen en inflatie. Voor 2021 is dat indexeringspercentage 3,0 %. Partijen kunnen in onderling overleg afwijken van de wettelijke indexering. Is hiervan geen sprake, dan dient met ingang van 1 januari 2021 het percentage van 3 % te worden gehanteerd. De aanpassing van de alimentatie geschiedt niet automatisch. Het nieuwe bedrag moet op basis van het bovenstaande worden berekend. De verhoging ingevolge de indexering kan worden berekend op de website van het LBIO: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/.[Lees meer]

Kan een werkgever een ontslag op staande voet intrekken?

avatar

Ontslag op staande voet betekent dat een werknemer meteen op straat staat. Dat ontslag kan een werkgever in principe niet achteraf meer intrekken. Voor ontslag op staande voet is immers geen toestemming van de werknemer vereist. Een werknemer kan zich verzetten tegen ontslag op staande voet. Daarvoor kan hij binnen 2 maanden een advocaat in Amsterdam, gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht, een verzoekschrift laten indienen bij de kantonrechter. In dat verzoek moet hij een keuze maken: wil hij in dienst blijven of vraagt hij de kantonrechter om o.a. een billijke vergoeding? Die keuze moet de werknemer uiterlijk op de zitting maken. In het laatste geval legt de werknemer zich neer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kortom, de werknemer moet uiterlijk op de zitting zijn keuze maken, in dienst blijven, of uit dienst met een vergoeding. De vraag is of de werkgever, als de werknemer bezwaar maakt tegen het ontslag, het ontslag achteraf nog kan intrekken. Veel rechters vinden van niet, zoals rechtbank Limburg. Daar had de werknemer zich op het standpunt gesteld dat ontslag op staande voet, als dat eenmaal is gegeven, onmogelijk kan worden ingetrokken omdat het hier een eenzijdige rechtshandeling betreft (zoals bijvoorbeeld bij een schenking):[Lees meer]

Legal advice on settlement agreement in Amsterdam

avatar

Do you need legal advice or do you want to negotiate about a settlement agreement in Amsterdam? The specialized employment law firm WS Advocaten in Amsterdam has been providing legal advice since 1997 on the assessment of a settlement agreement. As an employment law lawyer, we know how to advise on a settlement agreement or a redundancy scheme. Our experienced Dutch dismissal lawyers assess and check the termination agreement (dismissal with consent) in case of dismissal, not only after 2 years of illness or in case of a dispute, but also in case of business economical reasons (such as reorganization).
Only with a termination agreement or dismissal letter by mutual consent (dismissal agreement) that meets the requirements of the UWV, there is a right to (continued) Dutch WW (unemployment) benefit, if the employee is not culpably unemployed. The advice of our settlement agreement attorney at law is in the first place aimed at maintaining unemployment (WW) benefit in The Netherlands.[Lees meer]

Sociaal plan, ontslag en transitievergoeding

avatar

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over reorganisaties, sociaal plan en ontslag. Een sociaal plan is een eenzijdige afvloeiingsregeling die een werkgever opstelt voor alle (boventallige) werknemers. Een werkgever is niet verplicht om een sociaal plan af te spreken. Bij collectief ontslag dus bij ontslag van 20 werknemers of meer tegelijkertijd, gebeurt dat vaak wel. Dat gebeurt om gedwongen ontslagen voorkomen en het personeel dat wel moet worden ontslagen te compenseren voor de gevolgen van het ontslag. Een sociaal plan regelt dus financiële gevolgen van de reorganisatie.
De werkgever kan het sociaal plan eenzijdig opstellen, of hierover advies inwinnen bij de OR. Ook kunnen de vakbonden over een sociaal plan onderhandelen. De leden moeten het sociaal plan dan goedkeuren. Elke boventallige werknemer heeft dan recht op de voorzieningen uit het sociaal plan.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam