Ontbinden huurovereenkomst zonder gerechtelijk vonnis bij sluiten van een woning door de burgemeester

avatar

In het huurrecht is het uitgangspunt dat een verhuurder een huurovereenkomst voor een woning of winkel/horeca/bedrijfsruimte niet kan ontbinden zonder gerechtelijk vonnis (artikel 7:231, eerste lid BW)(indien de huurder niet akkoord is met de ontbinding). Ontruimen tegen de wil van de huurder is in een dergelijk dergelijk geval al helemaal uit den boze. Achterliggende gedachte is dat de huurder, mede vanwege zijn meestal zware belang bij het voortduren van de huur, beschermd moet worden tegen de veelal machtiger verhuurder. iets anders in dan het opzeggen van een huurovereenkomst. Opzegging en de daarvoor vereiste voorwaarden zijn in de wet apart geregeld. Ik ga daar in het bestek van dit stuk niet nader op in. Ontbinding is typisch een bevoegdheid in gevallen dat de wederpartij (huurder of verhuurder) zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet (goed) nakomt. Typische voorbeelden zijn een meer dan geringe huurachterstand en overlast door huurder, cq. aanmerkelijke gebreken aan het gehuurde en niet verhelpen door de verhuurder.[Lees meer]

Advocaat ontslagrecht Amsterdam

avatar

Als advocaat arbeidsrecht geven wij rechtshulp en advies bij alle vormen van ontslag: staande voet, ontbinding, UWV, vaststellingsovereenkomst: 020-5221999. Onze advocaat ontslagrecht en arbeidsrecht in Amsterdam is specialist op het gebied van arbeidscontracten en procedures over ontslag. De arbeidsrecht- en ontslagrecht advocaten van ons kantoor treden op voor zowel de werkgever als de werknemer. Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door automatische afloop van een arbeidscontract voor bepaalde tijd of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook kan een werknemer de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen. Natuurlijk zijn er ook minder vrijwillige vormen van ontslag mogelijk, zoals ontslag op staande voet, opzegging van het arbeidscontract met toestemming van het UWV of ontbinding van het contract door de kantonrechter. Ook kan een werknemer door de curator worden ontslagen als een bedrijf failliet gaat. Tenslotte kunnen werkgever en werknemer het ook eens worden over een bepaalde manier van ontslag met wederzijds goedvinden, door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Daarnaastzijn er minder vergaande maatregelen, zoals inhouding van salaris of schorsing.
[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst controleren? Advocaat arbeidsrecht Amsterdam checkt ontslagovereenkomst (VSO).

avatar

Advocaat vaststellingsovereenkomst Amsterdam Een vaststellingsovereenkomst (VSO) of ontslagvoorstel kun je bij Advocatenkantoor WS Advocaten juridisch (gratis) laten controleren. Onze juristen controleren o.a. of de inhoud van de beëindigingsovereenkomst voldoet aan alle voorwaarden van het UWV voor behoud van een WW uitkering voordat je tekent. Maar ook checken onze adviseurs de[Lees meer]

Arbeidsongeschiktheid en verzekering bij letsel

avatar

Een slachtoffer kan na een ongeval vaak niet werken als gevolg van letsel. Een ondernemer heeft voor dergelijke gevallen vaak een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Bij het bepalen van de schade wordt niet alleen gekeken naar het nadeel maar ook naar de financiële voordelen die een slachtoffer na een ongeval[Lees meer]

Het schadefonds geweldsmisdrijven

avatar

Het schadefonds geweldsmisdrijven Naast een civiele vordering kan een slachtoffer binnen 3 jaar een verzoek tot schadevergoeding indien bij het schadefonds geweldmisdrijven. Als het slachtoffer van een geweldsmisdrijf is overleden, kan ook een directe nabestaande (echtgenoot, samenwonende partner en kinderen) een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor kosten als begrafenis, crematie of vermindering van het gezinsinkomen. Daarnaast is het voor[Lees meer]

Call Now Button