Au pair krijgt minimumloon en ziekengeld

avatar

advocaat minimumloon amsterdamAdvocaat minimumloon Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over minimumloon. Iedere werknemer in Nederland heeft sinds 1969 recht op een minimuminkomen. Rechtbank Midden-Nederland heeft op 2 oktober 2013 bepaald dat ook een Bulgaarse au pair na afloop van haar contract recht heeft op minimumloon en vakantiegeld. Het gezin werd veroordeeld om het minimumloon met terugwerkende kracht te betalen. De au pair was via het bureau Au Pairs Worldwide op 1 oktober 2008 gaan werken bij het gezin en in het huis gaan wonen.

Maandelijkse vergoeding

Zij ontving per maand € 340,– en voor elk extra gewerkt uur € 4,50. Daarnaast kreeg zij tien vakantiedagen per jaar en één week onbetaald verlof per jaar. Ook na afloop van de au-pair periode is het gezin de maandelijkse vergoeding blijven betalen die per 1 januari 2013 werd verhoogd tot € 375,–. In februari 2013 heeft de ex-au pair de woning verlaten en zich ziek gemeld. Ook heeft zij aanspraak gemaakt op het wettelijk minimumloon vanaf 15 maart 2009, de datum waarop zij niet meer als au pair werkte.

In de procedure eiste zij in kort geding aanzienlijke bedragen aan achterstallig minimumloon, vakantiegeld en overuren.

Arbeidsovereenkomst

De kantonrechter overwoog dat vast staat dat de au-pair overeenkomst is geëindigd. Voor de vraag of na afloop van de au-pair overeenkomst een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, zocht de kantonrechter aansluiting bij het begrip arbeidsovereenkomst, zoals opgenomen in artikel 7:610 lid 1 BW. Volgens dit artikel is een arbeidsovereenkomst een

  • overeenkomst,
  • waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever,
  • tegen loon
  • gedurende zekere tijd
  • arbeid te verrichten.

Wil er derhalve sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen partijen, dan moet zijn voldaan aan vier elementen, te weten arbeid, loon, gedurende zekere tijd en een gezagsverhouding.

Arbeid, loon, gedurende zekere tijd en gezagsverhouding

De kantonrechter overwoog dat betrokkene na afloop van de au-pair overeenkomst dezelfde werkzaamheden is blijven verrichten, door zich op maandag tot en met vrijdag bezig te houden met de zorg van de kinderen en huishoudelijke werkzaamheden.

‘Op grond van het voorgaande is naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter sprake van het gedurende zekere tijd verrichten van arbeid tegen betaling van loon. De enkele omstandigheid dat [gedaagden] de vergoeding thans aanduidt als zak- en kleedgeld, doet hier niet aan af’.

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft in zijn arrest van 11 februari 2004 (JAR 2004,65) reeds overwogen dat de zorg en opvang van de kinderen en het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden een zodanige onbepaaldheid heeft, dat zij zich moeilijk laat denken zonder insluiting van een instructiebevoegdheid.

De kantonrechter acht voorshands voldoende aannemelijk dat ook in dit geval sprake is geweest van een instructiebevoegdheid.

Arbodienst

Verder oordeelde de kantonrechter dat na de ziekmelding geen Arbodienst was ingeschakeld ter beoordeling van de arbeidsongeschiktheid, wat voor rekening en risico van het gezin komt, zodat moet worden aangenomen dat de ex-au pair sinds 22 februari 2013 arbeidsongeschikt is. Op grond van artikel 7:629 BW behoudt een werknemer bij ziekte gedurende 52 weken recht op het geldende wettelijke minimumloon.

‘De vordering van [eiseres] tot betaling van het minimumloon, te weten € 1.469,40 bruto per maand tot 1 juli 2013 en € 1.477,80 bruto per maand vanaf 1 juli 2013, zal dan ook worden toegewezen vanaf 22 februari 2013 tot het moment waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd’.

Bodemprocedure over loon

De vorderingen van achterstallig minimumloon over de periode van 15 maart 2008 tot 22 februari 2013, overuren, vakantiegeld, vakantiedagen, inhoudingen en additionele werkzaamheden, achtte de kantonrechter in kort geding niet toewijsbaar.

‘Partijen hebben zeer uiteenlopende standpunten omtrent de einddatum van de au-pair overeenkomst, de geldelijke waardering van de door [eiseres] tot medio februari 2013 genoten kost en inwoning, de inhoudingen voor rijbewijs en boeken en de gewerkte (over)uren. Onderhavige procedure is niet geschikt voor het vergaren van nadere gegevens, waaronder eventuele bewijslevering door partijen. Het is de kantonrechter gebleken dat [eiseres] inmiddels een bodemprocedure is gestart, in welke procedure omtrent voornoemde punten duidelijkheid kan worden verkregen’.

Conclusie over minimumloon

Deze uitspraak maakt duidelijk dat het zeer onverstandig is om een au pair, na afloop van het contract, werk te laten blijven doen. Dit kan allicht aanleiding geven voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien, zoals

  • de verplichting om het minimumloon te voldoen
  • en de ex-au pair door te betalen tijdens ziekte.

Het gezin kwam er in kort geding nog redelijk goed vanaf omdat een aantal punten, zoals de datum waarop het contract afliep, niet duidelijk was. Dat zal echter in de bodemprocedure worden uitgezocht. Voor het gezin zit er niets anders op dan de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk te laten beëindigen. Dat wordt nog eens bemoeilijkt door de ziekmelding.


Contact met advocaat minimumloon in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor arbeidsrecht advies over ontslag, minimumloon en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Call Now Button