Wijzigingen arbeidsrecht in Regeerakkoord

avatar

Veranderingen arbeidsrecht door het nieuwe kabinet advocaat amsterdam adviesVeranderingen arbeidsrecht door het nieuwe kabinet: ontslag gemakkelijker

Het arbeidsrecht zal door het nieuwe kabinet opnieuw wijzigingen ondergaan. De voornaamste veranderingen worden hier onder genoemd en toegelicht door onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam. In het regeerakkoord is een paragraaf ‘arbeidsmarkt’ opgenomen, die o.a. bepaalt dat de redenen die een werkgever in een verzoekschrift voor ontslag (ontbinding van de arbeidsovereenkomst) kan opnemen, worden uitgebreid. Als nieuwe ontslaggrond geldt dat de verschillende ontslaggronden bij elkaar kunnen worden opgeteld: als een ontslaggrond niet voldoende is, kan deze worden aangevuld met een andere ontslagreden. Bijvoorbeeld: als verwijtbaar gedrag als ontslagreden (alleen) niet slaagt, kan het in combinatie met een verstoorde arbeidsverhouding alsnog voldoende redenen voor ontslag opleveren. Als de rechter op grond van deze ‘optelling’ ontslag toekent, kan hij de werknemer een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de werkgevers, die moeite hebben met de huidige (rigide) ontslaggronden. Ontslag wordt dus gemakkelijker.

Transitievergoeding: eerder, maar lager bij lang dienstverband

Deze transitievergoeding, ingevoerd in 2015, wordt ook aangepast:

  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst al recht op transitievergoeding; nu is dat pas na twee jaar.
  • Voor elk jaar dienstverband zal de transitievergoeding een derde maandsalaris bedragen. Voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar ontvangt een ontslagen werknemer nu nog ½ maand transitievergoeding.
  • Scholingskosten mag de werkgever in mindering brengen op de transitievergoeding.
  • De overgangsregeling voor 50-plus blijft gehandhaafd.
  • Voor het MKB geldt een verlichte regeling voor de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte en wegens bedrijfseconomische redenen, wanneer een cao-regeling van toepassing is.

Dit betreft grotendeels het doorzetten van twee voorstellen die momenteel al in de Kamer liggen.

Opvolgende arbeidscontracten

Als er tussen de opvolgende contracten een tussenpoos van zes maanden zit is er geen sprake van een opvolgend contract. De werknemer kan de rechten uit de oude overeenkomst niet inroepen. Per sector kan hier echter van worden afgeweken.

De periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar drie jaar.

Langere proeftijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd kan de proeftijd worden verruimd naar vijf maanden. Voor contracten van meer dan 2 jaar kan de proeftijd drie maanden worden.

Kortere loondoorbetaling bij ziekte MKB

De loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers, MKB) gaat omlaag naar één jaar, die is nu nog 2 jaar.

Met deze wijzigingen wordt deels tegemoet gekomen aan de bezwaren die de werkgevers al eerder hebben geuit. Niettemin blijft het huidige ontslagstelsel in grote lijnen gehandhaafd. Vooral voor het MKB betekent dit een verlichting ten opzichte van het huidige stelsel.

Veranderingen arbeidsrecht door het nieuwe kabinet advocaat amsterdam juridisch adviesContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor juridisch advies

Voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslagrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

 

Call Now Button