Arbeidsrecht

avatar

Arbeidsrecht: wat is arbeidsrecht?Arbeidsrecht

Arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied. Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam zijn wij specialist in advies over het ontslag- en arbeidsrecht. Wij hebben sinds 1997 ervaring in het geven van juridisch advies, informatie en voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht. Onze advocaten arbeidsrecht zijn op de hoogte van de actuele jurisprudentie en wetgeving. Onze specialist mr. P.Chr. Snijders staat vanuit Amsterdam werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij in alle facetten van het arbeidsrecht:


advocaat-arbeidsrecht-amsterdam

Arbeidscontract – Arbeidsovereenkomst

Ook contracten die niet de naam arbeidsovereenkomst dragen, zoals een zzp of opdrachtovereenkomst, kunnen onder de (beschermende) werking van de arbeidsovereenkomst vallen. Een contract kan als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • een gezagsverhouding: de werkgever mag de werknemer instructies geven;
 • de werknemer ontvangt salaris;
 • de werknemer moet persoonlijk de werkzaamheden verrichten.

Daarmee onderscheidt de arbeidsovereenkomst zich van de opdrachtovereenkomst. Onze advocaat arbeidsrecht geeft juridisch advies op het grensgebied van arbeidsrecht en zzp.


Ontslagspecialist in Amsterdam

U kunt zich als werkgever of werknemer over uw rechten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslagspecialisten in Amsterdam. Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht en de meeste gerechtelijke procedures gaan over ontslag. Er zijn diverse mogelijkheden om een arbeidscontract met een werknemer te beëindigen.

Informatie over ontslag en beëindigen arbeidscontract 

Wij geven als ontslag advocaat juridisch advies en informatie over alle vormen van ontslag en opzegging. Een werkgever (of werknemer) kan ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. De ontslagreden bepaalt welke instantie beslist over ontslag.

Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden voor ontslag:

Ontslag op staande voet

Als de werknemer op staande voet wordt ontslagen eindigt de arbeidsovereenkomst direct, zonder opzegtermijn. Ontslaan op staande voet kan alleen bij een dringende reden, zoals een ernstig verwijt betreffende fraude of werkweigering.  Meestal wordt het mondeling op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van ontslag op staande voet geen recht op WW.

 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure bij de kantonrechter bezwaar kan maken is twee maanden door middel van een verzoekschrift;
 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is een billijke schadevergoeding verschuldigd als de werknemer daar om verzoekt.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

Een werkgever kan een werknemer laten ontslaan door de kantonrechter op basis van een verzoekschrift wegens bepaalde persoonlijke redenen (ontbinding) zoals:

In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden. Een ontbindingsverzoek moet ook goed gemotiveerd zijn. De werkgever moet hierin duidelijk maken dat hij geprobeerd heeft om de relatie te verbeteren of om de werknemer bij te sturen. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding).

arbeidsrecht-advies-informatie-advocaat-amsterdamReorganisatie en boventalligheid

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen door middel van een ontslagvergunning, in geval van:

 

 • boventalligheid,
 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar).
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,

Ook hier moet er sprake zijn van een volledig dossier. Na toestemming van het UWV kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen.

Opzegverboden voor de werkgever

In sommige gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst, ook na toestemming van het UWV, niet opzeggen:

 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • In de eerste 2 jaar bij ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar  daarna);
 • Tijdens dienstplicht
 • Vanwege ouderschapsverlof.
 • Kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of het uitvoeren van werk hiervoor;

arbeidsrecht-advies-informatie-advocaat-amsterdamOntslagvergoeding in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert ook bij ontslagvergoedingen. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken of aan de werknemer een ontslagvergoeding wordt toegekend. Dit kan gaan om een transitievergoedin of een billijke vergoeding

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang zijn. Om voor de transitievergoeding in aanmerking te kunnen komen moet een werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding kan door de kantonrechter aan een werknemer worden opgelegd bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever:

De bedragen aan billijke vergoeding lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden.


arbeidsrecht-advies-informatie-advocaat-amsterdamVaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsregeling). Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en informatie voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen door de werkgever vergoed.

Juridisch advies over vaststellingsovereenkomst

Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij een arbeidsgeschil, bijvoorbeeld na mediation. Onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam onderhandelt namens u over (onderdelen van) de vaststellingsovereenkomst om het beste resultaat te bereiken. Dat alles is ook mogelijk bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen. Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam geven wij informatie over de inhoud en gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

 • de noodzaak en risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • fictieve opzegtermijn
 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • postcontractuele bedingen (geheimhouding, concurrentiebeding)
 • ontslag tijdens ziekte
 • recht op een WW-uitkering

Ontslag in hoger beroep

Hoger beroep in ontslagzaken is mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof in ontslagzaken). Uiteraard heeft onze advocaat in Amsterdam de nodige ervaring met procederen in hoger beroep.


arbeidsrecht-advies-informatie-advocaat-amsterdamKort geding en voorlopige voorziening in het arbeidsrecht

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure aangewezen om een conflict te beëindigen. Onze advocaat arbeidsrecht kan een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aanvragen, bijvoorbeeld bij:


 Advies arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kan uw juridische positie in het arbeidsrecht, voor werkgever en werknemer, op de voor u beste manier versterken door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • het controleren of opstellen van uw contracten,
 • het voeren van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs.

arbeidsrecht-advies-informatie-advocaat-amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag. 

 
advocaat amsterdam