Arbeidsrecht advies

avatar

Arbeidsrecht advies
Arbeidsrecht advies: specialist bij arbeidsconflict en ontslag

Heeft u juridisch advies nodig of heeft u behoefte aan bijstand voor een gerechtelijke procedure over arbeidsrecht of ontslag? Sinds 1997 geven wij als arbeidsrecht advocatenkantoor in Amsterdam juridische hulp aan werkgevers en werknemers. Wij zijn gespecialiseerd in advies over arbeidsrecht bij: 

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslagspecialist

Als ontslagspecialist geven wij deskundig juridisch advies en rechtshulp aan werkgevers en werknemers, over alles dat betrekking heeft op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, vso of beëindigingsovereenkomst (ontslag met wederzijds goedvinden).

In een vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden voor de beëindiging van het arbeidscontract opgesomd. Een vaststellingsovereenkomst moet aan alle voorwaarden van het UWV voldoen om recht te krijgen op een WW-uitkering. Wij onderhandelen en geven juridisch advies over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Veel voorkomende onderwerpen in een vaststellingsovereenkomst zijn:

Ontslag op staande voet

Wij geven werkgever en werknemers advies in geval van ontslag op staande voet. Dat kan bij een ‘dringende redenen’. Dat is volgens de wet ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Ontslag op staande voet is alleen mogelijk bij ernstige misdragingen van een werknemer zoals:

 • geweld of zeer ongepast gedrag op het werk
 • herhaalde werkweigering
 • fraude of diefstal.

De kantonrechter controleert achteraf of het gegeven ontslag aan alle (strenge) wettelijke voorwaarden voldoet. Is het ontslag op staande voet niet terecht, dan moet het loon worden doorbetaald, verhoogd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter (in Amsterdam of elders) kan het arbeidscontract in minder ernstige gevallen ontbinden. De redenen voor ontbinding staan limitatief opgesomd in de wet. Wij geven arbeidsrechtelijk advies in geval:

 • UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt;
 • Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject);
 • Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren;
 • Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding; een vertrouwensbreuk die zodanig ernstig en duurzaam is dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is;
 • ‘Overige gronden’ (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).
 • i-grond: combinatie van ontslaggronden.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning). Onze advocaten arbeidsrecht geven advies in geval van:

 • bedrijfseconomische oorzaak (bijvoorbeeld reorganisatie of inkrimping),
 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar).

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad in ontslagzaken mogelijk. Wij hebben ruime ervaring met procederen in hoger beroep.

Advies arbeidsrecht

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat kan u als werkgever of werknemer bij (een voorgenomen) ontslag op korte termijn juridisch advies geven en u bijstaan in de ontslagprocedure.

Arbeidsrecht advies Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam voor advies arbeidsrecht

Neem voor gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere kwesties in het arbeidsrecht contact op met onze specialist mr. P.Chr. Snijders. 

[ratings]

Call Now Button