Arbeidsrecht advies Amsterdam

avatar

Arbeidsrecht advies Amsterdam
Arbeidsrecht advies van advocaat in Amsterdam: specialist bij arbeidsconflict en ontslag

Onze advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in het geven van juridisch advies en het voeren van gerechtelijke procedures over arbeidsrecht en ontslag. Als advocatenkantoor in Amsterdam geven wij sinds 1997 juridische hulp aan werkgevers en werknemers op de volgende gebieden:

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslagspecialist

Onze advocaten in Amsterdam zijn tevens ontslagspecialist: wij geven juridisch advies en rechtshulp aan werkgevers en werknemers bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deskundige juridische hulp van een ervaren advocaat ontslagrecht, een ontslagspecialist, is bij (voorgenomen) ontslag voor werkgevers of werknemers noodzakelijk.

Vaststellingsovereenkomst

Verreweg de meeste geschillen in het arbeidsrecht eindigen uiteindelijk met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Wij kunnen als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam werkgevers en werknemers terzijde staan bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst, vso of beëindigingsovereenkomst).

Een vaststellingsovereenkomst regelt alle gevolgen van de beëindiging. Een vaststellingsovereenkomst moet wel aan bepaalde voorwaarden van het UWV voldoen om de werknemer recht te geven op een WW-uitkering. Wij onderhandelen en adviseren regelmatig over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst; veel voorkomende onderwerpen van advies en onderhandeling zijn:

Ontslag op staande voet

Volgens artikel 7:678 lid 1 BW gelden als dringende redenen voor ontslag op staande voet: ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. Ontslag op staande voet is mogelijk bij ernstige misdragingen zoals:

 • geweld of zeer ongepast gedrag op het werk
 • herhaalde werkweigering
 • fraude of diefstal.

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam kunnen wij bij de kantonrechter namens de werknemer binnen 2 maanden bezwaar maken tegen deze vorm van onverwijlde opzegging. De kantonrechter controleert in dat geval achteraf of het gegeven ontslag aan alle (strenge) wettelijke voorwaarden voldoet. Bij vernietiging van de opzegging moet het loon worden doorbetaald, vaak verhoogd met de wettelijke rente en de wettelijke verhoging.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter (in Amsterdam of elders) kan het arbeidscontract op verzoek van de advocaat van een van de partijen (ook de werknemer) ontbinden. De redenen voor ontbinding staan limitatief opgesomd in de wet. Dat kan (sinds 2015) uitsluitend op grond van enkele de in de wet genoemde (redelijke) gronden. Wij geven arbeidsrechtelijk advies in geval:

 • UWV toestemming tot ontslagvergunning heeft geweigerd;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt – de mate van het ziekteverzuim moet regelmatig en onevenredig hoog zijn afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf over de afgelopen jaren; ook moet niet te verwachten zijn dat de werknemer binnen 26 weken weer normaal inzetbaar zal zijn. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (van invloed op de productiviteit en winstgevendheid). Het hoge verzuim mag niet te wijten zijn aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden of scholing en ander werk is niet mogelijk;
 • Disfunctioneren – onvoldoende functioneren als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden en de werknemer voldoende gelegenheid heeft gekregen om zich te verbeteren (verbetertraject); er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen – als het gedrag van de werknemer zodanig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren: alcohol of drugs op het werk, te vaak te laat komen, negatieve uitlatingen en beledigingen, zich niet houden aan voorschriften, als een werknemer een (redelijke) opdracht tot overwerk weigert of niet meewerkt aan zijn re-integratie;
 • Weigeren de arbeid te verrichten wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding; bijvoorbeeld een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen, de verstoring moet zodanig ernstig en duurzaam zijn dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is;
 • ‘Overige gronden’ (voor een beperkte groep zoals directeuren/managers, voetbaltrainers en managers).
 • i-grond: combinatie van ontslaggronden.

Ontslagvergunning door het UWV

Het UWV kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning) met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Onze advocaten arbeidsrecht geven advies of voeren procedures over ontslagaanvragen bij het UWV in geval van:

 • bedrijfseconomische oorzaak. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een reorganisatie of inkrimping.
 • langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar);

Hoger beroep in ontslagzaken

Sinds juni 2015 is hoger beroep bij het gerechtshof en cassatie bij de Hoge Raad in ontslagzaken mogelijk tegen een ontslagbeschikking van de rechtbank (kantonrechter). Wij hebben ruime ervaring met procederen in hoger beroep.

Advies van advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze arbeidsrecht en ontslagrecht advocaat in Amsterdam kan u als werkgever of werknemer bij (een voorgenomen) ontslag op korte termijn juridisch advies geven en u verder met raad en daad bijstaan in de ontslagprocedure.

Arbeidsrecht advies AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Neem voor gespecialiseerd juridisch advies bij ontslag en andere geschillen in het arbeidsrecht contact op met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders. 

[ratings]

Call Now Button