Arbeidsongeschiktheid en verzekering bij letsel

avatar

letselschade advocaat AmsterdamEen slachtoffer kan na een ongeval vaak niet werken als gevolg van letsel. Een ondernemer heeft voor dergelijke gevallen vaak een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Bij het bepalen van de schade wordt niet alleen gekeken naar het nadeel maar ook naar de financiële voordelen die een slachtoffer na een ongeval kan hebben.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een voorbeeld van een dergelijk voordeel is de uitkering van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Vaak bestaat er onduidelijkheid over de vraag of een arbeidsongeschiktheidsverzekering een schade- of een sommenverzekering is. Dit onderscheid heeft gevolgen voor de mogelijkheid en de omvang van verrekening van een uitkering bij aansprakelijkheid. Doorslaggevend voor het onderscheid tussen een schade- en een sommenverzekering bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de vraag of het inkomen zowel bij de totstandkoming van de verzekering als bij het bepalen van de hoogte van de uitkering een rol heeft gespeeld.

Schadeverzekering en uitkering

Als het gaat om een schadeverzekering is verrekening van een uitkering in beginsel toegestaan, omdat er dan een verband is tussen de geleden schade en de hoogte van de uitkering. Als de hoogte van de uitkering bijvoorbeeld alleen afhangt van de mate van arbeidsongeschiktheid is er sprake van een sommenverzekering. De Hoge Raad heeft op 1 oktober 2010 (LJN: BM7808) bepaald dat verrekening in het algemeen ook bij een sommenverzekering aan de orde kan zijn als de wederpartij zich op voordeelstoerekening beroept. Daarbij dient terughoudendheid worden betracht in gevallen waarin de schade (rechtens of in de praktijk) niet voor volledige vergoeding in aanmerking komt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als beide partijen hebben bijgedragen aan een verkeersongeval. De rechtbank De Haag heeft met betrekking tot de verrekening van eigen schuld op 6 juli 2012 (LJN: BX2021) een belangrijke uitspraak gedaan. Als sprake is van een percentage eigen schuld (artikel 6:101 BW) aan de zijde van het slachtoffer blijft een gedeelte van de schade voor eigen risico. Stel dat de totale inkomensschade € 100.000 bedraagt. Het genoten voordeel uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedraagt € 80.000 en het percentage eigen schuld 25%.

Schadeveroorzakende partij

€ 25.000 wordt dus niet vergoed door de schadeveroorzakende partij. Volgens de rechtbank mag de schadelijdende partij eerst zijn eigen nadeel van € 25.000 wat voor eigen risico blijft compenseren met de uitkering uit arbeidsongeschiktheid, voordat tot verrekening ( artikel 6:100 BW) wordt overgegaan. Daarnaast kan het redelijk zijn dat ook de betaalde premies in mindering worden gebracht. Het slachtoffer krijgt daardoor alsnog zijn volledige schade vergoed.

Contact met advocaat Amsterdam over letselschade 

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren letsel advocaat in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten voor vragen en juridisch advies over letselschade. 

mr. Bobbi-Joe du Bois.

 

Call Now Button