Ontslag nemen: opzegging arbeidscontract door werknemer

avatar

amsterdam ontslag advocaat
Advocaat ontslag Amsterdam

Amsterdam ontslag advocaat. Wij geven als ontslag advocaat in Amsterdam juridisch advies op het gebied van ontslagrecht bij: ontslag op staande voet, bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), opzegging met toestemming van het UWV (opzegging met ontslagvergunning), procedures bij de kantonrechter (ontbinding) en bij dreigend ontslag. Ook staan wij werknemers bij die hun arbeidscontract opzeggen: ontslag nemen. Wanneer mag een werknemer aan zijn ontslagname (opzegging) worden gehouden, bijvoorbeeld bij een opzegging van een arbeidscontract tijdens onderhandelingen over een beëindigingsovereenkomst?

Ontslag nemen

De rechters zijn hier behoorlijk streng in. In o.a. LJN: BY3407, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 13 november 2012 (hoger beroep in kort geding), heeft Hof Den Bosch geoordeeld dat niet snel mag worden aangenomen dat een werknemer het arbeidscontract door opzegging zelf heeft beëindigd. Het Hof stelt dat er:

  • ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ moet zijn verklaard
  • dat de arbeidsovereenkomst door de werknemer is opgezegd,
  • ook als partijen vervolgens onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Werknemer neemt zelf ontslag

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht deze uitspraak over opzegging door een werknemer, die de huidige rechtspraak op dit punt nog steeds weergeeft, toe. Uit de uitspraak blijkt het volgende. Op de zitting bij de Kantonrechter had de directeur van de werkgever over het gesprek met de werknemer, waarin deze had opgezegd, verklaard: “Ik heb gezegd dat we niet tevreden over hem waren en niet met hem verder wilden. Hij zei toe dat hij dan wel zou vertrekken. Ik heb hem gevraagd hoeveel maanden salaris hij mee wilde krijgen. Hij zei toen dat hij daar geen verstand van had en daarover nog moest nadenken”.

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer gericht op ontslag

Het Hof beschouwt de toezegging “dan wel te zullen vertrekken”, niet als een duidelijke en ondubbelzinnige op de opzegging van de arbeidsovereenkomst gerichte verklaring. Volgens het Hof had de werkgever zich ervan dienen te vergewissen of de wil van de werknemer daadwerkelijk op een eenzijdige opzegging van het arbeidscontract was gericht, dan wel op bijvoorbeeld een beëindiging met wederzijds goedvinden met een daarbij horende nader te bepalen vergoeding (vaststellingsovereenkomst).

Wil van de werknemer gericht op opzegging van de arbeidsovereenkomst

Verder merkt het Hof op: “De enkele omstandigheid dat het gesprek niet in een emotionele sfeer heeft plaatsgevonden, kan wel van belang zijn, maar ook uitgaande van de door de werkgever gestelde context acht het hof dit nog steeds onvoldoende om ervan uit te gaan dat de werknemer heeft opgezegd. Zoals hiervoor reeds is overwogen, is in dit verband immers van belang dat de werkgever niet heeft gesteld dat zij zich op enigerlei wijze ervan heeft vergewist dat de wil van de werknemer was gericht op de opzegging van de arbeidsovereenkomst, met alle mogelijk nadelige gevolgen van dien”.

Ervaring bij opzeggen door werknemer

Ook het feit dat de werknemer bij zijn vorige baan met een schadevergoeding was vertrokken en dus ‘van wanten wist’, leidt het Hof niet tot een ander oordeel:

“Weliswaar kan ervaring en niveau een rol spelen bij de beoordeling of de verklaring van de werknemer moet worden aangemerkt als een opzegging, maar in dit geval kan ervaring evenzeer op het tegendeel wijzen…

Omstandigheden die duiden op ontslag?

Het door de advocaat genoemde ‘verlaten van de werkplek’ was volgens het Hof onvoldoende om aan te nemen dat de arbeidsovereenkomst was opgezegd:

Heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk opgezegd?

Ook de door de advocaat van de werkgever genoemde ‘diverse omstandigheden’ achtte het Hof niet genoeg om opzegging van het arbeidscontract aan te nemen, zoals de mededeling dat de werknemer ‘al vanaf de aanvang van de arbeidsovereenkomst op zoek was naar ander werk en ontslag had willen nemen’, dat hij de werkgever slechts als een “parkeerplaats” hebben beschouwd en op zoek was naar ander werk:

Hiermee bevestigt het Hof dat werkgevers voorzichtig moeten omgaan met de vraag of een werknemer de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk heeft opgezegd.

amsterdam ontslag advocaatContact met advocaat ontslag in Amsterdam over ontslag en opzegging van de arbeidsovereenkomst

Voor meer informatie over ontslag en opzegging van een arbeidscontract door een werknemer kunt u zich wenden tot onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button