Beleidsregels in het bestuursrecht en ambtenarenrecht

Onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie van ambtenaren in en buiten Amsterdam. Bent u een ambtenaar in dienst van de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of anderszins is het goed om te weten wat uw rechtspositie is als het gaat om beleid dat door uw overheidswerkgever is opgesteld.
Het komt helaas weleens voor dat bestuursorganen om diverse redenen geen uitvoering aan het eigen beleid willen geven. Bijvoorbeeld omdat het hen niet uitkomt, bang zijn voor precedentwerking; noem maar op. In dit stuk leg ik aan u uit wanneer uw werkgever rechtsgeldig van het beleid mag afwijken en wanneer vooral niet.[Lees meer]

Plichtsverzuim en strafontslag in het ambtenarenrecht

Plichtsverzuim en strafontslag in het ambtenarenrecht

Onze advocaat ambtenarenrecht mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies bespreekt regelmatig spraakmakende zaken op het gebied van het ambtenarenrecht. In dit stuk behandelt onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam een uitspraak van de rechtbank Limburg die het strafontslag, gegeven aan een ambtenaar van de gemeente, genadeloos van tafel veegt.[Lees meer]

Vaststellingsovereenkomst binnen het ambtenarenrecht

Binnen het ambtenarenrecht is, net als in het arbeidsrecht, ontslag met wederzijds goedvinden mogelijk, met afspraken over de wijze waarop de aanstelling eindigt. De ambtenaar en het bestuursorgaan sluiten dan een beëindigingovereenkomst ofwel een vaststellingsovereenkomst, waarin zij hun afspraken over het ontslag vastleggen.

Het is belangrijk dat de ambtenaar bij ontslag met wederzijds goedvinden heldere afspraken met de werkgever hierover maakt. Zo is het mogelijk afspraken te maken over:

de datum van beëindiging,
de betaling van vakantiedagen,
de werking van een eventueel non-concurrentiebeding
en het inleveren van bedrijfseigendommen.[Lees meer]

Website over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)

Website waar u vragen kunt stellen over het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR) Onze advocate in Amsterdam mr. Krystle Aaron-de Bies lanceert begin september 2018 haar persoonlijke website: vragenoverhetamar.nl. Het doel van vragenoverhetamar.nl Vragenoverhetamar.nl is een website waarop het mogelijk is vrijblijvend en kosteloos vragen te stellen over het Algemeen militair[Lees meer]

Plichtsverzuim bij de ambtenaren van de politie

Plichtsverzuim bij de ambtenaren van de politie: De #kaartjesgate binnen de politie Amsterdam. Een Amsterdamse politiecommissaris is in april 2018 ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. De oud-politiecommissaris zou tussen 2009 en 2015 misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheden en zou vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met derden. Zo zou hij voor privédoeleinden politiesystemen hebben geraadpleegd en vanuit zijn positie een seizoenkaart en een woning geregeld hebben voor een persoon waarmee hij privécontacten onderhield. Ook zou hij concertkaartjes aan collega’s, vermeende hoge functionarissen van de politie, uitdelen die hij met het politiebudget had gekocht. (bron: diverse berichtgevingen in de media vanaf 9 augustus 2018). De mededeling aan de betrokken (politie)ambtenaren dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan plichtsverzuim is een besluit in de zin van de algemene wet bestuursrecht. Als de functionarissen het niet eens zijn met een dergelijke mededeling is het voor hen van belang om bezwaar te maken. Als geen bezwaar wordt gemaakt komt het plichtsverzuim vast te staan. Met alle mogelijke negatieve gevolgen voor de loopbanen van de betrokken politieagenten van dien.[Lees meer]

Advocaat Verklaring van Geen Bezwaar voor burgerambtenaren en militairen van Defensie in Amsterdam

Verklaringen van Geen Bezwaar. Veiligheidsonderzoeken binnen de krijgsmacht. Justitiële en strafvorderlijke gegevens. Onze specialist militair recht jurist mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan militairen en burgerpersoneel in juridische procedures over Verklaringen van Geen Bezwaar bijstaan. Waar wordt door de MIVD allemaal op gelet? Met ingang van 21 februari 2018 is de nieuwe Beleidsregel veiligheidsonderzoeken in werking getreden. Deze beleidsregel is onder meer binnen het Ministerie van Defensie van kracht. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) doen veiligheidsonderzoeken naar personen die in aanmerking komen voor een vertrouwensfunctie (burgerambtenaren en militairen van Defensie. De veiligheidsonderzoeken binnen Defensie naar burgerambtenaren en militairen worden uitgevoerd door de MIVD.[Lees meer]

Voormalig bestuurslid SATUDARAH mag aanblijven als ambtenaar

Hoogste bestuursrechter oordeelt: voormalig bestuurslid SATUDARAH mag aanblijven als ambtenaar. Een aantal missers in het bestuursrecht. Op 5 juli 2018 heeft één van de hoogste bestuursrechters (de Centrale Raad van Beroep ofwel de Raad) uitspraak gedaan over het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Justitie & Veiligheid vanwege zijn lidmaatschap van een chapter van de motorcycleclub Satudarah(ECLI:NL:CRvB:2018:1963). De Raad heeft in deze zaak geoordeeld dat het ontslag van deze ambtenaar moet worden teruggedraaid. Daarmee is het dienstverband van deze ambtenaar vanaf datum van zijn ontslag van 14 oktober 2014 hersteld. De Raad komt tot dit oordeel omdat de gegevens waarmee de minister het ontslag heeft onderbouwd voornamelijk dateren van de periode na 14 oktober 2014. Deze gegevens kunnen echter niet worden gebruikt om te oordelen dat de ambtenaar vanwege het lidmaatschap ook op 14 oktober 2014 al ongeschikt was voor zijn functie. Voor de beoordeling van de ontslagverlening is, volgens vaste rechtspraak, immers de situatie ten tijde van het ontslagbesluit bepalend
[Lees meer]

Ambtsberichten in het militaire ambtenarenrecht

Het ambtsbericht is geregeld in artikel 28c van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Onder een ambtsbericht wordt verstaan: een schriftelijk bericht, afkomstig van een commandant of een chef en gericht tot het nemen van rechtspositionele beslissingen. Het ambtsbericht bevat gegevens aangaande het functioneren of het gedrag van een militair. Onder deze gegevens worden ook negatieve gedragingen verstaan. Deze negatieve gedragingen kunnen betrekking hebben op ongewenst gedrag en kunnen leiden tot ontslag of schorsing. Een ambtsbericht is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat alle zorgvuldigheidsvereisten bij de voorbereiding van een dergelijk besluit in acht moeten worden genomen. Zo moet een militair voorafgaand aan de vaststelling van het ambtsbericht bestuursrechtelijk worden gehoord. Gelet op de mogelijke langdurige negatieve gevolgen voor uw loopbaan bij Defensie doet u er verstandig aan tijdig juridisch advies in te winnen en/of u door een jurist of advocaat in Amsterdam deskundig te laten bijstaan in deze procedure. Voorkom onnodige stilstand in uw loopbaan. Onze juridische adviseur in Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, kan u, gezien haar ervaring als adviseur van commandanten van Defensie in dergelijke procedures, op deskundige wijze bijstaan.[Lees meer]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam