Wat betekent de nieuwe ambtenarenwet voor u als ambtenaar?

Zoals eerder in mijn stukken opgemerkt is vanaf 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Onze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mr. Krystle de Bies houdt u op de hoogte van de stand van zaken in het ambtenarenrecht. Deze nieuwe ambtenarenwet (Wnra) zorgt er niet voor dat de ambtelijke status verdwijnt. Wie in dienst is bij een overheidsinstantie blijft nog steeds een ambtenaar. Om die reden blijven ook de van toepassing zijnde integriteitsregels nog steeds gelden, zoals de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen, de plicht om nevenactiviteiten op te geven, etc.
Inmiddels is de rechtspraak ruim een jaar verder sinds de invoering van de Wnra. Het is dan ook interessant om te zien op welke wijze de kantonrechter de nieuwe ambtenarenwet (Wnra) toepast. Dit voor wat betreft de integriteitsregels.
[Lees meer]

Rechten en plichten voor ambtenaren tijdens de coronacrisis

Rechten en plichten voor ambtenaren tijdens de coronacrisis? Onze advocaat ambtenarenrecht in Amsterdam geeft u juridisch advies. De wereld stond en staat nog steeds op zijn kop. Sinds 11 maart 2020 hebben we, wereldwijd, te maken met een pandemie, genaamd: ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’, ofwel ‘covid-19’ ofwel ‘het corona-virus’. Om te voorkomen dat het corona-virus zich in Nederland verder verspreid, zijn door de Nederlandse overheid diverse maategelen in het leven geroepen. Een van de maatregelen is dat Nederlanders, zoveel als dat mogelijk is, vanuit huis moeten werken, zo ook ambtenaren. Ook de scholen zijn als gevolg van deze ‘corona-maatregelen’ tot en met 28 april 2020 gesloten. Het kan zijn dat deze maatregelen zometeen door het kabinet worden verlengd. Wie zal het zeggen, we leven in onzekere, uitzonderlijke, tijden.
Als mens komt er veel op ons af. Ook in de relatie met je werkgever, als ambtenaar. Je zit wellicht thuis te werken, omringt door eventueel kleine kinderen, die je ook nog eens ‘moet’ begeleiden met het dagelijks opgegeven schoolwerk door de schooljuf of meester. Of wellicht dat je een cruciaal beroep hebt, met als gevolg dat je toch je huis moet verlaten om naar het werk af te reizen. Wellicht dat je hiervoor het openbaar vervoer moet gebruiken. Het kan zijn dat je voor het reizen angst hebt of je bent bang dat je op het werk door anderen, je collega’s, zult worden besmet. Ook vraag je, jezelf misschien af of je jouw werk in deze corona-tijden mag weigeren en wat mogelijk hier de gevolgen van zijn. Al deze vragen over je rechtspositie zijn ontzettend begrijpelijk. In dit artikel zal ik dan ook proberen jou, als ambtenaar, uit te leggen wat tijdens deze wereldwijze coronapandemie je rechten en plichten zijn.[Lees meer]

Ambtenaar en ontslag met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij een aanstelling of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bent u een ambtenaar met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Let op: uw werkgever kan niet zomaar uw contract beëindigen. Als u zelf niet met het ontslag heeft ingestemd, heeft uw werkgever voor het ontslag toestemming nodig van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het ontslag voldoet anders niet aan de wettelijke vereisten. In voorkomend geval zou u aanspraak kunnen maken op de billijke vergoeding, de transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Per 1 januari 2020 geldt dit ook voor ambtenaren. Om hier aanspraak op te kunnen maken, dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Onze ervaren specialist in ambtenarenzaken, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, heeft hier ervaring mee en kan u hiermee helpen.

De nieuwe ambtenarenwet 2017

We gaan even een paar maanden terug in de tijd. Sinds 1 januari 2020 heeft u een arbeidsovereenkomst met uw (overheids)werkgever. Mochten deze veranderingen in uw rechtspositie u zijn ontgaan, adviseer ik u vooral te klikken op deze link. In dit artikel heb ik uitgebreid beschreven welke veranderingen tegenwoordig op u als ambtenaar van toepassing zijn. In mijn optiek betreffen de grootste veranderingen die wijzigingen die te maken hebben met de wijze waarop u tegenwoordig bij uw overheidsdienst kunt worden aangesteld, maar vooral ook kunt worden ontslagen.

Ambtenaren met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In dit artikel beperk ik mij tot het ontslag van ambtenaren die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ofwel een tijdelijk contract hebben. Deze twee benamingen voor hetzelfde zal ik voor de leesbaarheid in dit artikel beiden gebruiken. Het ontslag van personeel met een tijdelijk contract is aan een aantal hele specifieke, belangrijke, bepalingen onderhevig. Ambtenaren met een tijdelijk contract kunnen namelijk niet zomaar worden ontslagen. Verschillende aspecten spelen bij het ontslag een rol. Deze aspecten zullen in dit artikel door mij worden besproken. [Lees meer]

Rechten en plichten voor een ambtenaar tijdens de corona-crisis

Onze advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht in Amsterdam mr. Aaron-de Bies geeft juridisch advies over de rechten en plichten voor ambtenaren rond de corona-crisis. De wereld stond en staat nog steeds op zijn kop. Sinds 11 maart 2020 hebben we, wereldwijd, te maken met een pandemie, genaamd: ‘severe acute respiratory syndrome coronavirus 2’, ofwel ‘covid-19’ ofwel ‘het corona-virus’. Om te voorkomen dat het corona-virus zich in Nederland verder verspreidt, zijn door de Nederlandse overheid diverse maatregelen in het leven geroepen. Een van de maatregelen is dat Nederlanders, zoveel als dat mogelijk is, vanuit huis moeten werken, zo ook ambtenaren. Ook de scholen in en buiten Amsterdam zijn als gevolg van deze ‘corona-maatregelen’ voorlopig gesloten. Het kan zijn dat deze maatregelen door het kabinet worden verlengd. Wie zal het zeggen, we leven in onzekere, uitzonderlijke, tijden.

Rechtspositie van ambtenaren tijdens de corona-crisis

Als mens en werknemer komt er veel op ons af. Ook in de relatie met je werkgever, als ambtenaar. Je zit wellicht thuis te werken, omringt door eventueel kleine kinderen, die je ook nog eens ‘moet’ begeleiden met het dagelijks opgegeven schoolwerk door de schooljuf of meester. Of wellicht dat je een cruciaal beroep hebt, met als gevolg dat je toch je huis moet verlaten om naar het werk af te reizen. Wellicht dat je hiervoor het openbaar vervoer moet gebruiken. Het kan zijn dat je voor het reizen angst hebt of je bent bang dat je op het werk door anderen, je collega’s, zult worden besmet. Ook vraag je, jezelf misschien af of je jouw werk in deze corona-tijden mag weigeren en wat mogelijk hier de gevolgen van zijn. Al deze vragen over je rechtspositie zijn ontzettend begrijpelijk. In dit artikel zal ik dan ook proberen jou, als ambtenaar, uit te leggen wat tijdens deze wereldwijze coronapandemie je rechten en plichten zijn.[Lees meer]

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020, geschreven door onze advocate ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): arbeidsrecht voor ambtenaren per 1 januari 2020 Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe ambtenarenrecht in werking, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). In het nieuwe ambtenarenrecht kunnen partijen in de zogenoemde dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter, bijvoorbeeld die in Amsterdam, zelf procederen. Dit zijn andere procedures dan u als ambtenaar tot nu toe gewend bent. De voor u bekende bezwaarschriftprocedure komt met het nieuwe ambtenarenrecht namelijk te vervallen. Ik leg u graag stap voor stap uit hoe deze, voor u, nieuwe dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter er stapsgewijs komt uit te zien. [Lees meer]

Wanneer is een ambtenaar verwijtbaar werkloos?

Wanneer is een ambtenaar verwijtbaar werkloos? De Werkloosheidswet (ww) verplicht werknemers te voorkomen dat zij werkloos worden. Als aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt en dit de werknemer kan worden verweten, is sprake van verwijtbare werkeloosheid. Dringende reden bij ontslag De vraag wat een dringende reden is[Lees meer]

Wat gaat er op 1 januari 2020 voor ambtenaren op het gebied van het ontslag veranderen?

Onze advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie en ontslag van ambtenaren. De Eerste Kamer stemde op 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gelijk wordt aan die van werknemers in het bedrijfsleven en dat er een nieuwe gewijzigde Ambtenarenwet komt. De grootste veranderingen op het gebied van de arbeidsrechtelijke rechtspositie van ambtenaren gaan over het feit dat ambtenaren voortaan dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Deze veranderingen zien met name op het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst.[Lees meer]

Beleidsregels in het bestuursrecht en ambtenarenrecht

Onze advocaat bestuursrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over de rechtspositie van ambtenaren in en buiten Amsterdam. Bent u een ambtenaar in dienst van de gemeente, de provincie, de rijksoverheid of anderszins is het goed om te weten wat uw rechtspositie is als het gaat om beleid dat door uw overheidswerkgever is opgesteld.
Het komt helaas weleens voor dat bestuursorganen om diverse redenen geen uitvoering aan het eigen beleid willen geven. Bijvoorbeeld omdat het hen niet uitkomt, bang zijn voor precedentwerking; noem maar op. In dit stuk leg ik aan u uit wanneer uw werkgever rechtsgeldig van het beleid mag afwijken en wanneer vooral niet.[Lees meer]

Call Now Button