Ambtenarenrecht Advocaat

ambtenarenrecht advocaat amsterdam specialist ontslag
Ambtenarenrecht advocaat Amsterdam: specialist bij ontslag en arbeidsconflict

Onze ambtenarenrecht advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, waaronder ontslag, en staat ambtenaren bij in een conflict met de overheid als werkgever. Ambtenaar zijn met een aanstelling bij een overheidswerkgever is tegenwoordig geen garantie meer dat u nooit kunt worden ontslagen. Het Ambtenarenrecht of het BW regelt immers de arbeidsconflicten tussen overheid en ambtenaren. De rechter zal het ontslag o.a. aan die regels toetsen. 

Bel een advocaat ambtenarenrecht: 020 – 522 1999  

Arbeidsvoorwaarden en CAO voor overheidspersoneel

Veel arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in cao’s. Dat verschilt per overheidssector.

De meeste overheidsinstellingen hebben een eigen regeling, zoals het Rijk (rijksambtenaar), gemeenten, universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Dit geeft o.a. regels over:

 • geheimhoudingsplicht;
 • aanstelling
 • ontslagbesluit;
 • functiewaardering
 • het verbod om giften aan te nemen;
 • de plicht om andere functies te melden.

Het ambtenarenrecht is voor veel overheidswerknemers gelijkgesteld met het reguliere arbeidsrecht. Daardoor gelden de reguliere arbeidsrechtelijke ontslagregels vaak ook voor ambtenaren.

Medewerkers en CAO van gemeenten

Medewerkers van gemeenten zijn ook ambtenaren, dus ook de leraar op de openbare school. Meestal is het het college van B&W de werkgever. De gemeenteraad regelt echter het werkgeverschap voor de griffie-medewerkers. Gemeentemedewerkers vallen onder de Cao Gemeenten, afgesloten door de VNG en de overheidsvakbonden. De integriteit en de ambtseed valt weer onder de Ambtenarenwet.

Ontslag en ontslagvergoeding ambtenaar

Een ambtenaar mag alleen worden ontslagen als er een ontslagreden is die voorvloeit uit de rechtspositieregeling waar de overheidsdienaar onder valt. Een ontslag is eervol, of is op een andere manier verleend.

De aan ons advocatenbureau verbonden Ambtenarenrecht advocaat in Amsterdam staat u bij in geval van ontslag. Wij adviseren u als ambtenaar dus over wat u het beste kunt doen bij ontslag.

Ontslagovereenkomst met een ambtenaar: vaststellingsovereenkomst

Veel ontslagen vinden tegenwoordig ook plaats met een vaststellingsovereenkomst. Ook bij zo’n beëindigingsovereenkomst kan een gespecialiseerde advocaat in het ontslagrecht uit Amsterdam u begeleiden op het gebied van ambtenarenrecht en ontslag.

‘Oude’ ontslagregels bij bepaalde ambtenaren: van minister tot notaris en gerechtsdeurwaarder

Het ontslagrecht voor ambtenaren is soms anders geregeld dan in het arbeidsrecht. Niet alle ambtsdragers in of buiten Amsterdam vallen immers onder het regulier, gewone, arbeidsrecht. Voor de ontslagprocedure in het ambtenarenrecht geldt dan de Algemene wet bestuursrecht (Awb). U kunt dan het beste een advocaat die tevens gespecialiseerd is in het bestuursprocesrecht raadplegen.

Bezwaar maken tegen ontslag van een ambtenaar

De overheidsdienaar als werknemer kan met hulp van een ontslagadvocaat bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een ontslagbesluit. De ‘oude’ ontslagregels van het ambtenarenrecht gelden nog voor ambtsdragers die werkzaam zijn als:

 • Minister, staatssecretaris, commissaris van de koning, gedeputeerde, burgemeester of wethouder.
 • leden van de Hoge Colleges van Staat: Eerste en Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman.
 • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen vallen hieronder, maar ook ambtenaren uit de rechterlijke macht: zoals rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal.
 • Zowel defensiefunctionarissen (militair en burgerpersoneel) als politieambtenaren: agenten, rechercheurs, maar ook administratief en technisch personeel bij de politie of defensie vallen hieronder.
 • Notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Militair Ambtenarenrecht advocaat in Amsterdam

Heeft u als militair ambtenaar een ontslagbesluit ontvangen? Onze Ambtenarenrecht advocaat is tevens militair ambtenarenrecht advocaatAan een militair worden in het kader van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bijzondere eisen gesteld en verplichtingen opgelegd. Deze eisen en verplichtingen zijn deels neergelegd in de Militaire Ambtenarenwet 1931 en houden verband met de taken van de krijgsmacht. Deze taken zijn vastgelegd in de Grondwet.

Eisen op gebied van integriteit

Het uitgangspunt is dat de krijgsmacht onder alle omstandigheden beschikbaar en inzetbaar moet zijn gezien het belang van de Staat en Defensie als werkgever. Het is met name vanwege dit uitgangspunt dat een militair te maken heeft met bijzondere eisen en verplichtingen die in andere arbeidsorganisaties in mindere mate of niet voorkomen. Dat kan beteken dat er voor sommige overheidsdienaren hogere eisen gelden, bijvoorbeeld op het gebied van integriteit.

Functionarissen die werken bij politie of justitie, zoals een penitentiaire instelling (P.I.)

Bepaalde ambtenaren, bijvoorbeeld boa’s, moeten zich bewust zijn van de strenge integriteitseisen die bijvoorbeeld een gemeente oplegt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor functionarissen die werken bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier valt onder o.a.het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Openbaar Ministerie (OM) en de Politie. Ook een complexbeveiliger of penitentiaire inrichtingswerker (PI) valt hier onder. Voor de medewerkers van een penitentiaire inrichting gelden hoge integriteitsnormen. Op hen is de Gedragscode Integriteit Rijk en de Gedragscode DJI van toepassing. Die bevatten o.a. regels over ‘verboden contacten’  en andere regels over ernstig plichtsverzuim.

Iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen

De politie hoort ook bij de publieke sector. Voor politie-ambtenaren geldt het Besluit algemene rechtspositie politie (het Barp). Volgens het Barp omvat plichtsverzuim bij de politie zowel het overtreden van een voorschrift als het doen of nalaten van iets dat een goed ambtenaar (agent) in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Op basis hiervan kan plichtsverzuim van een politieagent tot een disciplinaire bestraffing leiden. Zo kan ook een een politie-ambtenaar bij plichtsverzuim onder omstandigheden sneller met een disciplinaire straf worden ontslagen dan een ‘gewone’ werknemer.

Eervol ontslag ambtenarenrecht

Voor deze groep van functionarissen gelden dus aparte ontslagregels in het ambtenarenrecht. Onze Amsterdamse ambtenarenspecialist kan u daar juridisch over adviseren. Ook over ontslagvergoedingen of hoe bezwaar te maken tegen ontslag.

Voorbeelden van eervol ontslag bij bepaalde soorten ambtenaren zijn:

 • ontslag op verzoek
 • wegens bereiken (pre)pensioen
 • reorganisatie
 • arbeidsongeschiktheid
 • onbekwaamheid of ongeschiktheid
 • einde tijdelijke aanstelling
 • ontslag wegens ziekte.

Als eervol ontslag geldt vaak ook als een ambtenaar niet meer aan de eisen kan voldoen, bij onder curatele stelling of als hij wegens schulden gedetineerd wordt.

Ontslag op overige gronden ambtenaren

Ook is eervol ontslag mogelijk in het ambtenarenrecht op ‘overige gronden’. Dat wordt vaak gebruikt bij een verstoring van de arbeidsverhouding of onverenigbaarheid van karakters, zoals een verstoorde arbeidsverhouding.

Disciplinaire maatregelen tegen medewerkers overheid

Een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd als er sprake is van (ernstig) plichtsverzuim. Het kan bijvoorbeeld gaan om een berisping, inhouding van een deel van de vaste vergoeding of schorsing.

Ontslag op staande voet en strafontslag ambtenaar

De zwaarste sanctie die een ambtenaar onder het civiele recht kan worden opgelegd is het ontslag op staande voet. Strafontslag ofwel ontslag op staande voet komt aan de orde bij het zich schuldig maken aan een ernstige vorm van plichtsverzuim. Dit heeft gevolgen voor de WW. Echter ook bij de andere ontslagvormen dan onvoorwaardelijk strafontslag kan, als de omstandigheden duiden op verwijtbaarheid bij de ambtenaar, het UWV een WW-uitkering weigeren.

Er is sprake van plichtsverzuim in het ambtenarenrecht als een voorschrift overtreden is of als een overheidsdienaar iets doet of nalaat wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen.

Bij alle vormen van ontslag kan onze ambtenarenrecht advocaat in Amsterdam u als ambtenaar bijstaan, bijvoorbeeld als u uw zienswijze moet geven op het voorgenomen ontslagbesluit, of als u het ontslag wilt aanvechten.

Ontslagvergoeding voor ambtenaren: transitievergoeding

Wordt u als ambtenaar zonder goede reden ontslagen, treft de werkgever een ernstig verwijt of houdt de werkgever zich niet aan de afspraken, dan kan een ontslag vergoeding worden toegekend, zoals per 1 juli 2015 de transitievergoeding. Dat is ook gebruikelijk in een vaststellingsovereenkomst. Gaat u er niet mee akkoord dat u als ambtenaar wordt ontslagen, neem dan contact op met onze ontslagspecialisten.

Bezwaar en beroep instellen tegen een ontslagbesluit

Bij bestuursrechtelijk ontslag bestaat de mogelijkheid van schriftelijk bezwaar maken. Na bezwaar is nog beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht, en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep mogelijk voor ontslagen ambtenaren.

Ambtenarenrecht advocaat: advies bij wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen

Na ontslag kunnen ex-ambtenaren meestal een beroep doen op de Werkloosheidswet (WW). Daarnaast kan een ex-ambtenaar, afhankelijk van de reden voor ontslag, in aanmerking komen voor een bovenwettelijke uitkering in de vorm van een aanvullende en aansluitende uitkering. Die komt in de plaats van een wachtgeldregeling. Dat geldt voor het basisonderwijs of voortgezet onderwijs, en

 • Defensie
 • Gemeenten en SVB
 • Politieacademie
 • Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 • Zorg en welzijn.

Ambtenarenstatus: bestuursrecht en arbeidsrecht

Door de wet ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ is de rechtspositie van veel ambtenaren in het ambtenarenrecht met bepaalde uitzonderingen, zoals bij o.a. politie en militairen, veel gaan lijken op die van werknemers met een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsgeschil met een ambtenaar is de kantonrechter bevoegd. Voor ontslag moet het UWV of de kantonrechter ingeschakeld worden. De ambtenaar heeft dan ook bij ontslag recht op een transitievergoeding. Echter, de bijzondere positie van de ambtenaar kan ook betekenen dat het bestuursrecht van toepassing is. Een advocatenkantoor dat zowel is gespecialiseerd in arbeidsrecht als ambtenarenrecht kan u dan ook het beste bijstaan.

Wel blijft de bijzondere status van ambtenaar gehandhaafd.

ambtenarenrecht advocaat bellen bij ontslag ambtenaar en vaststellingsovereenkomstContact met advocaat ambtenarenrecht in  Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies van een Ambtenarenrecht advocaat kunt u het beste contact opnemen met een van onze advocaten (specialisten) ambtenarenrecht in Amsterdam.

 

Ambtenarenrecht Advocaat Amsterdam beste advies voor ambtenaar bij ontslag

 

 

Advocaat Amsterdam

Call Now Button