Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020

avatar

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020 advocaat jurist amsterdam

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020, geschreven door onze advocate ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): arbeidsrecht voor ambtenaren per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe ambtenarenrecht in werking, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

In het nieuwe ambtenarenrecht kunnen partijen in de zogenoemde dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter, bijvoorbeeld die  in Amsterdam, zelf procederen. Dit zijn andere procedures dan u als ambtenaar tot nu toe gewend bent. De voor u bekende bezwaarschriftprocedure komt met het nieuwe ambtenarenrecht namelijk te vervallen.

Ik leg u graag stap voor stap uit hoe deze, voor u, nieuwe dagvaardings- en verzoekschriftenprocedures bij de kantonrechter er stapsgewijs komt uit te zien. Ik begin met de dagvaardingsprocedure.

In het Burgerlijk Wetboek staat duidelijk uitgelegd welke procedure, de ambtenaar, voor welk geschil dient aan te wenden. Ook hier zal ik in een later stadium uitgebreid op ingaan.

De dagvaarding of conclusie van antwoord voor ambtenaren (met name bij loonvorderingen; dat kan ook in kort geding)

 1. De dagvaarding is een gedingstuk waarmee de juridische procedure namens de ambtenaar wordt ingeleid.

 1. De ambtenaar start de dagvaardingsprocedure door uw werkgever, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, op te roepen om voor de kantonrechter in Amsterdam te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding. U bent de eisende partij.

 1. De gerechtsdeurwaarder in Amsterdam brengt de dagvaarding uit.

 1. In de dagvaarding staat onder meer: de datum van de betekening, uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats, de voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder, de naam en de woonplaats van de andere partij, wat u wilt en waarom (eis en gronden), welke bewijzen u heeft voor uw standpunt, locatie van de kantonrechter, de datum en tijd van de zitting waarop de kantonrechter in Amsterdam de zaak behandelt (rolzitting) en de naam en adres van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde.

 1. Uw werkgever, stel: gemeente Amsterdam, heeft vervolgens de kans op de dagvaarding te reageren. Deze reactie wordt een conclusie van antwoord genoemd.

 1. De zitting die in de dagvaarding wordt genoemd heet de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van uw zaak. De kantonrechter controleert op deze zitting of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat.

 1. Vervolgens vinden de schriftelijke rondes plaats. Als eerste mag u als eiser reageren op de reactie (het verweer) van uw werkgever (de gedaagde). Dit doet u door binnen 4 weken een brief te sturen aan de kantonrechter. Uw brief heet een conclusie van repliek. Heeft u meer tijd nodig, dan kunt u een brief met verzoek om uitstel sturen.

 1. Uw werkgever en u ontvangen beiden een oproep voor de zitting. In die oproep staat wanneer en waar de zitting bij de kantonrechter in Amsterdam plaatsvindt. Daarna volgt uitspraak, waarna de mogelijkheid bestaat om tegen de uitspraak in verzet, indien nodig, hoger beroep bij Gerechtshof Amsterdam of, indien nodig, in cassatie te gaan.

De verzoekschriftenprocedure ziet er als volgt uit.

Het verzoekschrift of verweerschrift voor ambtenaren in arbeidszaken (met name bij ontslag)

 1. De ambtenaar start de procedure door de kantonrechter een brief te sturen. Deze brief heet een verzoekschrift. De ambtenaar is de verzoeker.

 1. In het verzoekschrift, bijvoorbeeld om ontslag aan te vechten, staat in ieder geval uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats, naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en), naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n), wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden; bijvoorbeeld uw verweer tegen een gegeven ontslag op staande voet) en naam, adres en telefoonnummer van uw eventuele advocaat of andere gemachtigde.

 1. Beide partijen en eventuele belanghebbenden krijgen vervolgens een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. De andere partij en/of belanghebbende ontvangen bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

 1. Is uw werkgever het niet eens is met het verzoek? Uw werkgever kan hiertegen in verweer gaan en een verweerschrift indienen. Uw werkgever kan zijn reactie ook mondeling geven, tijdens de zitting.

 1. U bent niet verplicht om naar de zitting te komen, maar het wordt wel aangeraden. Als u niet verschijnt, kan dit er toe leiden dat de rechter in uw nadeel beslist.

 1. Bent u het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter, dan heeft u de mogelijkheid om in hoger beroep. Bent u het niet eens met de uitspraak van het Gerechtshof dan heeft u nadien nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad der Nederlanden om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig, net zoals in hoger beroep bij Gerechtshof Amsterdam.

Het nieuwe ambtenarenrecht voor ambtenaren in arbeidszaken na 1 januari 2020 advocaat jurist amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over ambtenarenrecht na 1 januari 2020 

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, gedeeltelijk ontslag, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen voor ambtenaren.

 

[ratings]

Call Now Button