Ambtenaar en ontslag met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

avatar

Ambtenaar met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Advocaat AmsterdamOnze advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij een aanstelling of arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bent u een ambtenaar met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Let op: uw werkgever kan niet zomaar uw contract beëindigen. Als u als ambtenaar zelf niet met het ontslag heeft ingestemd, heeft uw werkgever voor het ontslag toestemming nodig van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het ontslag voldoet anders niet aan de wettelijke vereisten.

Ontslagvergoeding voor ambtenaren

In voorkomend geval zou u aanspraak kunnen maken op de billijke vergoeding, de transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Per 1 januari 2020 geldt dit ook voor ambtenaren. Om hier aanspraak op te kunnen maken, dient u een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Onze ervaren specialist in ambtenarenzaken, mevrouw mr. Krystle Aaron-de Bies, heeft hier ervaring mee en kan u hiermee helpen.

De nieuwe ambtenarenwet 2017

We gaan even een paar maanden terug in de tijd. Sinds 1 januari 2020 heeft u als ambtenaar een arbeidsovereenkomst met uw (overheids)werkgever. Mochten deze veranderingen in uw rechtspositie u zijn ontgaan, adviseer ik u vooral te klikken op deze link. In dit artikel heb ik uitgebreid beschreven welke veranderingen tegenwoordig op u als ambtenaar van toepassing zijn. In mijn optiek betreffen de grootste veranderingen die wijzigingen die te maken hebben met de wijze waarop u tegenwoordig bij uw overheidsdienst kunt worden aangesteld, maar vooral ook kunt worden ontslagen.

Ambtenaar met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In dit artikel beperk ik mij tot het ontslag van ambtenaren die een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ofwel een tijdelijk contract hebben. Deze twee benamingen voor hetzelfde zal ik voor de leesbaarheid in dit artikel beiden gebruiken. Het ontslag van een ambtenaar met een tijdelijk contract is aan een aantal hele specifieke, belangrijke, bepalingen onderhevig. Ambtenaren met een tijdelijk contract kan men namelijk niet zomaar ontslaan. Verschillende aspecten spelen bij het ontslag een rol. Deze aspecten zal ik in dit artikel bespreken.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

Om tot een goede beoordeling van het ontslag te kunnen komen, dienen we altijd eerst te kijken naar de inhoud van de betreffende arbeidsovereenkomst. De basis van het civiele arbeidsrecht, zoals tegenwoordig ook van toepassing op ambtenaren, is de individuele arbeidsovereenkomst. Hieronder wordt verstaan dat ‘de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’. Deze voorwaarden zijn neergelegd in artikel 7:610, eerste lid, van het burgerlijk wetboek. De arbeidsovereenkomst met een ambtenaar is vormvrij, dat wil zeggen dat de werkgever en werknemer, ambtenaren, zelf mogen bepalen of zij afspraken mondeling of schriftelijk tot stand laten komen.

(Geen) tussentijdsopzegbeding en ww-uitkering

Een logische stap om te kunnen beoordelen of een tijdelijk contract met een ambtenaar volgens de regels van de wet kan worden beëindigd, is om te kijken of in dat contract een tussentijds opzegbeding is opgenomen. Indien dat het geval is, dient de werkgever voor het kunnen beëindigen van een dergelijk contract nog steeds toestemming van het UWV nodig te hebben, of, een uitweg, instemming van de betreffende ambtenaar. Een tussentijds opzegbeding speelt ook een rol bij de bepaling of de ambtenaar bij beëindiging van het tijdelijk contract aanspraak kan maken op een ww-uitkering. Zonder tussentijds opzegbeding in het tijdelijk contract is dat namelijk niet mogelijk. Het contract dient in dat geval eerst te worden uitgelopen.

Enfin, we verlaten voor de leesbaarheid van dit artikel voor nu het onderwerp van een tussentijds opzegbeding en we gaan even over op de situatie dat u bent ontslagen, terwijl het gegeven ontslag niet rechtsgeldig blijkt te zijn. Hiervoor gebruik ik een hypothese.

Ontslag van ambtenaar zonder uw instemming of toestemming van het UWV

Stel, u heeft als ambtenaar een tijdelijk contract. Uw contract wordt vervolgens zonder uw instemming beëindigd. Uw werkgever heeft voor uw ontslag ook geen toestemming van het UWV gekregen. Ook hebben zich geen uitzonderingen voorgedaan, zoals is bepaald in artikel 7:671, eerste lid, van het burgerlijk wetboek. In deze hypothese komt het ontslag bij de kantonrechter niet door de juridische toets. Het ontslag voldoet namelijk niet aan de wettelijke vereisten. In dat geval heeft u als ambtenaar te maken met een ontslag dat niet rechtsgeldig is genomen.

Aanvechten ontslag

De volgende stap voor u zou kunnen zijn dat u het ontslag bij de kantonrechter wilt aanvechten. Let op: het indienen van het bezwaar tegen het ontslag is per 1 januari 2020 aldus niet meer mogelijk. U dient zich als ambtenaar meteen tot de kantonrechter te wenden, tenzij u werkzaam bent bij politie, defensie, rechterlijke macht en in de politiek. Ook hier heb ik een artikel aan gewijd. Hiervoor kunt u kijken onder al mijn nieuwsberichten of gebruik de zoekfunctie op onze kantoorpagina.

Verzoek vernietigen ontslag bij de kantonrechter

We gaan verder met de hypothese. U heeft geconstateerd dat uw ontslag niet rechtsgeldig is, en u heeft beslist om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen. U heeft ook voor uzelf als ambtenaar bepaald dat u niet terug wilt keren naar het werk, omdat u van mening bent dat u, bijvoorbeeld, onheus door de werkgever bent bejegend, u wilt het liefst worden gecompenseerd in de financiële schade die u zegt te hebben geleden. Met andere woorden: u wilt geld zien. De wetgever heeft over deze keuzemogelijkheid nagedacht.

Billijke vergoeding voor ambtenaren

Uit artikel 7:681, eerste lid, onderdeel a, van het Burgerlijk Wetboek volgt namelijk dat de kantonrechter op verzoek van de ambtenaar in dat geval een billijke vergoeding kan toekennen, indien de werkgever heeft opgezegd in strijd met, zie hierboven, artikel 7:671 van het burgerlijk wetboek. Bij de toekenning van de billijke vergoeding hoeft de medewerker, de ambtenaar, niet terug te keren naar de werkvloer.

Gelet op de keuzemogelijkheid, zoals is geboden in artikel 7:681, eerste lid, van het burgerlijk wetboek kan de ambtenaar aldus ervoor kiezen zich te berusten in de opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar de ambtenaar kan ook aan de kantonrechter verzoeken aanspraak te willen maken op een billijke vergoeding die ten laste van de werkgever komt. Ook kan de ambtenaar verzoeken om betaling van de transitievergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging. Over deze twee mogelijkheden zal ik in een ander artikel meer over schrijven.

De bepaling van de billijke vergoeding en de wetsgeschiedenis

Terug naar de billijke vergoeding. Volgens jurisprudentie moet de billijke vergoeding naar haar aard in relatie staan tot het ernstig verwijtbare handelen of nalaten van de werkgever. Gelet op de wetsgeschiedenis, niet afhaken nu, is in het kader van artikel 7:681, eerste lid, onderdeel a, van het burgerlijk wetboek voor toekenning van een billijke vergoeding ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever vereist, maar is in een geval als bedoeld in dat artikel reeds invulling gegeven aan de ernstige verwijtbaarheid, als de werkgever de voor een rechtsgeldig ontslag geldende voorschriften niet heeft nageleefd en in strijd met artikel 7:671 heeft opgezegd, voor de juristen onder ons, zie Kamerstukken I, 2013-2014, 33 818, nr. C, pag. 99 en 113.

Beoordeling van alle omstandigheden van het geval

Dat gezegd hebbende, bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding komt het aan op een beoordeling van alle omstandigheden van het geval. Ook zo een vage kreet. Voor de beoordeling van de omstandigheden van het geval dient vooral te worden gekeken naar het hairstyle arrest van de Hoge Raad van 30 juni 2017, ECLI:NL:HR: 2017:1187. Uit dit arrest blijkt dat ook met de gevolgen van het ontslag voor de ambtenaar rekening kan worden gehouden, voor zover die gevolgen zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt.

Gevolgen van het ontslag voor de ambtenaar

Het gaat er uiteindelijk om dat de ambtenaar wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit al deze componenten kan de hoogte van de billijke vergoeding worden voorgesteld. Let op: de kantonrechter kan de hoogte van de billijke vergoeding altijd matigen. Die zal hiervoor ook weer kijken naar, gaan we weer, de omstandigheden van het geval. Rekent u zich met de verzochte billijke vergoeding in het verzoekschrift dan ook nooit te rijk.

Specialist ambtenarenrecht

Ik heb ruime werkervaring in het HR-werkveld, ik ben gespecialiseerd in ambtenarenzaken. Ook werk ik in het arbeidsrecht, waarin ik mij net name bezighoud met (complexe) ontslagzaken. Ik schrijf graag en veel over mijn vakgebied. Neem eens een kijkje op deze pagina en klik vooral op de onderwerpen die u ook verder interesseren. Ik werk voor zowel werkgever als werknemers. Bij eventuele vragen of samenwerkingen kunt u mij bellen op: 020 – 522 1999.

onderwijs Advocaat AmsterdamContact met advocaat ambtenarenrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat ambtenarenrecht, arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies voor u als ambtenaar.

[ratings]

Call Now Button