Alphahulp in dienst van zorginstelling, niet van cliënt

avatar

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2013 bepaald dat een overeenkomst tussen een alpha-hulp en een thuiszorginstelling een arbeidsovereenkomst is. Veelal werd aangenomen, ook door de fiscus en het UWV, dat alfahulpen in loondienst zijn bij de patiënt/cliënt zelf aan wie “dienstverlening aan huis” wordt verleend. In 2009 had de alfahulp een rechtszaak gestart tegen de thuiszorginstelling. Kantonrechter Harderwijk oordeelde in eerste instantie nog dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. Wel oordeelde de Kantonrechter dat de zorginstelling uit hoofde van de ‘kassiersfunctie’ salaris moest betalen, omdat de thuiszorginstelling de kosten van de eerste zes weken loondoorbetaling bij ziekte kan claimen bij de gemeente. Dat standpunt is nu door het Hof verworpen.

Betrokkene verrichtte als ‘alphahulp’ huishoudelijke werkzaamheden bij 9 hulpbehoevenden.

Gemeente

De thuiszorginstelling had met de gemeente Harderwijk een raamovereenkomst voor het leveren van hulp bij huishouden in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente wijst de hulpbehoevenden (cliënten) aan en verwijst deze naar de zorginstelling, waarna de zorginstelling zoekt naar een beschikbare alphahulp. Vervolgens wordt een ‘Arbeidsovereenkomst Alphahulp’ gesloten tussen de cliënt en de alphahulp en een ‘Bemiddelingsservice-overeenkomst met betrekking tot de levering van Alphahulp’ tussen de cliënt, de Alphahulp (‘helpende’) en de zorginstelling.

Eigen bijdrage

De cliënten betalen de voor de hulp de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De zorginstelling ontvangt van de gemeente een bedrag. Daaruit betaalt de zorginstelling aan de alphahulp het loon.

Arbeidsongeschiktheid

Betrokkene was arbeidsongeschikt geraakt en had bij de zorginstelling over de periode van haar arbeidsongeschiktheid doorbetaling van (70% van haar) loon gevorderd.

Alle omstandigheden van het geval

Het hof stelde voorop dat voor de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst, acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval.

Feitelijke situatie

‘Zoals reeds overwogen, is immers niet de intentie van partijen met betrekking tot de juridische kwalificatie beslissend, maar de werkelijke, feitelijke situatie’.

Arbeidsovereenkomst

Het hof is van oordeel dat de verhouding gelet op alle omstandigheden van het geval, als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW dient te worden aangemerkt. Het hof wijst op de volgende omstandigheden:

– de zorginstelling werft de alphahulpen en koppelt ze aan de cliënten;

– de zorginstelling heeft ‘enige instructiebevoegdheid’ jegens de alphahulpen;

– de verhouding tussen alphahulp en cliënt is voor het overgrote deel (tevoren) is vastgelegd in door de zorginstelling opgestelde contracten;

– voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid van de zorginstelling bij de door de alphahulp verrichte werkzaamheden;

– de hoogte van het loon wordt bepaald in de verhouding tussen de alphahulpen en de zorginstelling en de loonbetaling geschiedt in overwegende mate (feitelijk) door de zorginstelling.

UWV en belastingdienst

Dat het UWV en belastingdienst zich op het standpunt hebben gesteld dat de cliënt de werkgever is, doet volgens het Hof aan dit ‘civielrechtelijke oordeel’ niet af.

Conclusie

Deze uitspraak versterkt de positie van de alphahulpen aanzienlijk, bijvoorbeeld voor de verzekering voor ziekte (Ziektewet), arbeidsongeschiktheid (WIA) of werkloosheid (WW). Of het verschijnsel alphahulp, destijds in het leven geroepen om goedkope zorg te kunnen verlenen, nog een lang leven beschoren is, is met deze uitspraak zeer twijfelachtig geworden.

Call Now Button