Vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding

avatar

advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst transitievergoeding amsterdam
Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst: advies van advocatenkantoor in Amsterdam

Ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft middels de gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. Wij beoordelen en controleren als advocaat de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, bijvoorbeeld bij na 2 jaar ziekte, bij een conflict of bedrijfseconomische redenen. Alleen een vaststellingsovereenkomst die voldoet aan de eisen van het UWV geeft recht op een WW uitkering. Een belangrijk onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is de transitievergoeding, een vorm van ontslagvergoeding. Deze is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest. Er wordt echter verwacht dat in de nabije toekomst de transitievergoeding voor elke werknemer gaat gelden, ook bij ontslag in de proeftijd. Minister Koolmees van SZW wil ontslag van werknemers immers makkelijker maken, echter daar staat tegenover dat de proeftijd wordt opgerekt naar vijf maanden en dat bij lange dienstverbanden de opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd.

Vaststellingsovereenkomst

Het uitgangspunt is dat de transitievergoeding alleen kan worden opgelegd door de kantonrechter bij ontslag, en ook verschuldigd is als het UWV de arbeidsovereenkomst laat beëindigen. De werknemer kan na beëindiging van de overeenkomst een transitievergoeding bij de rechter aanvragen. Bij vaststellingsovereenkomsten is er echter een andere situatie. Bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst kan er worden onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. Hier geldt immers de contractsvrijheid. De transitievergoeding is hier dus niet wettelijk voorgeschreven. Wel is de transitievergoeding vaak het uitgangspunt bij ontslag met wederzijds goedvinden. Hoewel dus niet voorgeschreven, wordt de transitievergoeding wel vaak als norm beschouwd bij beëindigingsregelingen. Dit is echter afhankelijk van de omstandigheden. Als de werknemer geen enkel verwijt kan worden gemaakt, ligt het niet voor de hand dat er genoegen wordt genomen met de transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar. Wij rekenen als advocatenkantoor de transitievergoeding voor u uit.

Mkb-werkgevers 

Voor Mkb-werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt een andere regeling, de zogenaamde overbruggingsregeling voor Mkb-werkgevers als werknemers vanwege een slechte financiële situatie worden ontslagen (ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden). De transitievergoeding gaat dan uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. De dienstjaren voor 1 mei 2013 worden dus niet berekend in de transitievergoeding. Dat er sprake is van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden moet worden bewezen.
Deze regeling staat in artikel 7:673d van het Burgerlijk Wetboek en artikel 24 van de Ontslagregeling de tijdelijke Overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers. Deze regeling geldt tot 1 januari 2020 als de werkgever aan de volgende eisen voldoet:
 • de werkgever heeft in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst gehad. Het gemiddeld aantal werknemers wordt berekend door het aantal werknemers op 1 juli en het aantal werknemers op 31 december bij elkaar op te tellen en door tweeën te delen;

 • de arbeidsovereenkomst is geëindigd op grond van bedrijfseconomische omstandigheden als bedoeld in art. 7:669 lid 3 sub a BW, die het gevolg zijn van de slechte financiële situatie van de werkgever;

 • de werkgever moet in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal plaatsvinden verlies hebben geleden. Indien de onderneming nog geen drie jaar bestaat of nog niet beschikt over definitieve financiële cijfers, kan worden uitgegaan van de periode dat de onderneming feitelijk bestaat respectievelijk de voorlopige jaarcijfers;

 • het eigen vermogen van de werkgever aan het einde van het  boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt,  negatief was;

 • de kortlopende schulden aan het einde van het  boekjaar, voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt,  groter waren dan de vlottende activa.

Uit deze voorwaarden blijkt dat er alleen in uitzonderingsgevallen beroep op de overbruggingsregeling kan worden gedaan. Ook bij bedrijfsbeëindiging kan de transitievergoeding dus volledig verschuldigd zijn.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In bepaalde gevallen wordt in de beëindigingsovereenkomst nog de kantonrechtersvergoeding gebruikt, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding wordt overeengekomen is afhankelijk van de omstandigheden. Ons advocatenkantoor kan dit voor u uitrekenen en controleren.

Transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst?

Is de transitievergoeding verplicht in een vaststellingsovereenkomst? Het antwoord is nee. Het toekennen van een vergoeding is op zich niet verplicht is bij ontslag door middel van het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden in een beëindigingsovereenkomst. Dat blijkt nog eens uit de hieronder genoemde uitspraak. In deze zaak voerde de advocaat van de werknemer tevergeefs aan dat de arbeidsovereenkomst feitelijk door de werkgever is ‘opgezegd’. Verder meende de advocaat van de werknemer

 • dat er op de werkgever op grond van goed werkgeverschap,
 • de verplichting rust om de werknemer te wijzen op ‘het recht’ op een transitievergoeding.

advocaat vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst en advies

De kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) overwoog dat sinds 1 juli 2015 de mogelijkheid bestaat

 • dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt
 • en dat de werknemer hiermee schriftelijk instemt.

Bij deze opzegging is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De kantonrechter concludeerde echter dat het hier niet om een opzegging ging, maar om een beëindigingsovereenkomst (met wederzijds goedvinden), temeer omdat in de overeenkomst werd verwezen naar de bepaling van artikel 7:900 BW (vaststellingsovereenkomst). Uit de mondelinge behandeling kwam ook naar voren dat het juist de werknemer was die weg wilde om een eigen kapperszaak te beginnen en al elders had gesolliciteerd.

WW

De kantonrechter oordeelde dat er:

 • geen sprake van opzegging door de werkgever,
 • maar beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden,
 • waardoor er geen transitievergoeding verplicht is.

Advocatenkantoor voor beëindigingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een beëindigingsovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst voordeliger. Bovendien kunnen er dan ook samen met de advocaat andere afspraken worden gemaakt.

advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst transitievergoeding amsterdamContact met advocatenkantoor vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding in Amsterdam

Neem contact op met advocatenkantoor Witlox Snijders Advocaten voor advies over een vaststellingsovereenkomst. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in (gratis) juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding.

 

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

 
advocaat amsterdam