Geen ontslag voor zieke werknemer

avatar

Advocaat zieke werknemer Amsterdam

Advocaat zieke werknemer Amsterdam

Een zieke werknemer mag je niet zomaar ontslaan. Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht geeft juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag van een zieke werknemer. Sommige werkgevers vragen middels een advocaat ontslag aan van een zieke werknemer bij de kantonrechter. Maar ook bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen voor ontslag. De wet heeft echter een opzegverbod ingesteld voor zieke werknemers. Het betreft een verbod om de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te mogen opzeggen tijdens de eerste twee ziektejaren.

Verbod om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen tijdens de eerste twee ziektejaren

Ook als de werkgever de kantonrechter vraagt om het arbeidscontract van een zieke werknemer te ontbinden, geldt deze regel. Ziekte staat ontslag dan in de weg, behalve als de de ontslagreden helemaal los staat van de ziekte, dus als het ontbindingsverzoek geen verband houdt met het bestaan van het opzegverbod.

Een ontbinding van de arbeidsovereenkomst (ontslag) is (volgens artikel 7:671b lid 6 BW) dus mogelijk, als:

  1. het verzoek tot ontbinding geen verband houdt met omstandigheden waarop het opzegverbod betrekking heeft;
  2. de omstandigheden van dien aard zijn dat het in het belang van de werknemer is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Reflexwerking van opzegverbod tijdens ziekte van een zieke werknemer

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een uitspraak van 26 juli 2013 nog eens duidelijk gemaakt en het beroep op reflexwerking van opzegverbod van een een zieke werknemer gehonoreerd. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer werd op verzoek van zijn advocaat afgewezen.

Verband tussen ontslag en de arbeidsongeschiktheid

Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid (korter dan 2 jaar) moet op grond van artikel 7:685 lid 1 jo. artikel 7:670 lid 1 BW worden afgewezen, tenzij het verzoek geen verband houdt met het bestaan van de arbeidsongeschiktheid, of zich andere bijzondere omstandigheden voordoen die tot een ontbinding nopen.

Impact op de psychische (en wellicht ook op de lichamelijke) gesteldheid

De kantonrechter overwoog dat de zieke werknemer sinds 16 april 2013 (volledig) arbeidsongeschikt is en tot 2011 altijd goed heeft gefunctioneerd. De kritiek op het functioneren van de zieke werknemer begon na problemen in de persoonlijke sfeer.

De kantonrechter stelde vast dat voldoende is komen vast te staan dat die gebeurtenissen een grote impact hebben gehad op de psychische (en wellicht ook op de lichamelijke) gesteldheid van de zieke werknemer en er uiteindelijk toe hebben geleid dat hij is uitgevallen.

Reflexwerking: verband tussen het verzoek en het opzegverbod tijdens ziekte

‘Het vorenstaande betekent dat – wat er ook zij van de gegrondheid van de reden die werkgever aan haar verzoek ten grondslag legt – voldoende aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen het verzoek en het opzegverbod tijdens ziekte en er derhalve in zoverre aanleiding bestaat om aan het opzegverbod reflexwerking toe te kennen.

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen

Voor toekenning van reflexwerking kan geen of minder aanleiding zijn indien thans duidelijk is dat [verweerder] niet meer op enigerlei wijze werkzaam kan zijn voor Emté. Gesteld noch gebleken is echter dat daarvan sprake is. Gelet op het voorgaande zal het verzoek van Emté tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst worden afgewezen’.

Opzegging die geen verband houdt met de ziekte

Zie ook LJN: BM5701, Rechtbank Amsterdam:

‘Nu werknemer arbeidsongeschikt is (en dat al was voordat het UWV WERKbedrijf het verzoek om een ontslagvergunning had ontvangen), is er sprake van een opzegverbod. Het betreft een verbod om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen tijdens de eerste twee ziektejaren.

Dat betekent dat het verbod om op te zeggen bij een zieke werknemer soms ook geldt voor een opzegging die geen verband houdt met de ziekte. Werkgever stelde dat zij vanwege het feit dat zij de arbeidsovereenkomst thans niet (rechtsgeldig) kan opzeggen, ontbinding verzoekt van de arbeidsovereenkomst. Een verband tussen het bestaan van een opzegverbod en het verzoek tot ontbinding is daarmee gegeven.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over opzegverbod bij een zieke werknemer

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag van een zieke werknemer.

 

Call Now Button