Advocaat wijziging arbeidsvoorwaarden Amsterdam

avatar

advocaat Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden werkgever AmsterdamAdvocaat wijziging arbeidsvoorwaarden Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over functiewijziging en andere arbeidsvoorwaarden in het arbeidsrecht. Een werkgever kan een wijziging in de arbeidsvoorwaarde wensen zoals een ander rooster, of wijziging van vergoedingen. Daarbij is allereerst van belang of de arbeidsovereenkomst een zogenaamd eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Het eenzijdig wijzigingsbeding is bedoeld om in te kunnen spelen op wijzigingen in de bedrijfsvoering of op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met dit beding kan men de arbeidsvoorwaarden wijzigen, als de werkgever kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging, zoals bedrijfseconomische problemen. In dat geval zal de rechter, als de werknemer dat niet aanvaardt, een belangenafweging maken. Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden of wijzigingen om winst te verhogen, wordt meestal niet als een ‘uitzonderlijke situatie’ beschouwd. In andere gevallen kan een werkgever het arbeidscontract en dus de arbeidsvoorwaarden wel wijzigen met een beroep op het eenzijdig wijzigingsbeding. De werkgever kan echter slechts een beroep doen op dit artikel indien hij:

 • (a) bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat
 • (b) het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

Dit betekent dat er een belangenafweging plaats moet vinden voordat de arbeidsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

Eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst

Op grond van artikel 7:613 BW kan een werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen:

De werkgever kan slechts een beroep doen op een schriftelijk beding dat hem de bevoegdheid geeft een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.

De werknemer is er door het wijzigingsbeding al op voorbereid dat de overeengekomen arbeidsvoorwaarden niet absoluut zijn. In bepaalde gevallen kan de werkgever een beroep doen op het eenzijdig wijzigingsbeding. Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding, dan is een door de werkgever voorgestelde wijziging niet mogelijk als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, de wijziging voor de werknemer onaanvaardbaar is. De werknemer die een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen in zijn arbeidsovereenkomst en het met de voorgestelde wijzigingen niet mee eens is, zal naar de kantonrechter moeten stappen en aantonen dat er geen sprake is van een ‘zwaarwichtig belang’ voor de gewenste wijziging.

Wijzigingen in arbeidscontract

Een werkgever mag volgens het arbeidsrecht niet zomaar de functie eisen of andere voorwaarden voor een werknemer eenzijdig wijzigen. Het uitgangspunt is dat in de arbeidsovereenkomst de rechten en verplichtingen van werkgever en werknemer zijn neergelegd, en dat hier niet zomaar van mag worden afgeweken. Met name als er sprake is van een nadelige gevolgen voor de werknemer, zoals een korting op het salaris, schrijft de wet voor dat er eerst overleg met de werknemer moet plaatsvinden. In de rechtspraak wordt in veel gevallen een functiewijziging die eenzijdig tot stand is gekomen, afgewezen.

Arbeidsvoorwaardenregeling: contract en cao

De arbeidsvoorwaarden zijn neergelegd in het arbeidscontract, bedrijfsreglement en de CAO. Zo zijn bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten die in dienstverband werken vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Deze regeling is opgesteld door de Orde van Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband en de NVZ. Deze regeling maakt weer deel uit van de CAO Ziekenhuizen. Een CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd na overleg met werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Er zijn talloze CAO’s, zoals de CAO voor:

 • Bouwfonds,
 • Dierenartspraktijken,
 • Gemeenten,
 • Hoger beroepsonderwijs,
 • Huisartsenzorg,
 • Jeugdzorg,
 • Kamers van koophandel,
 • KLM Cabinepersoneel,
 • Kinderopvang,
 • KPN,
 • Luchtverkeersleiding,
 • Staatsloterij,
 • Universitair Medische Centra.

Soms zijn de afspraken in een CAO gunstiger dan de wet, bijvoorbeeld door positief af te wijken van het minimumloon. De afspraken in een CAO mogen echter niet in strijd zijn met de wet.

CAO Bedrijfstak of een onderneming

Een CAO geldt binnen een bedrijfstak of een onderneming. Als een bedrijfstak-CAO door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend wordt verklaard dan geldt de cao voor de gehele bedrijfstak en zijn ook werkgevers die niet bij de CAO-partijen horen, er aan gebonden. Aangezien vrijwel alle bedrijfstak-CAO’s algemeen verbindend zijn verklaard is de CAO voor veel werkgevers van toepassing. Geldt er geen CAO, dan zijn de regels van het Burgerlijk Wetboek, de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid en zorg van toepassing.

Wijzigen arbeidsvoorwaarden: toestemming werknemer vereist

Voor wijziging van arbeidsvoorwaarden is in principe instemming van beide partijen, werkgever en werknemer, nodig.

Wat als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is

Als een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst ontbreekt, dan geldt artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap):

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.

Rechtspraak over eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden zonder beding: Stoof/Mammoet

Daarnaast gelden de criteria van het arrest ‘Stoof/Mammoet als een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst ontbreekt. In deze uitspraak heeft de Hoge Raad aangegeven dat, wilde weergeven de arbeidsvoorwaarden veranderen, de volgende voorwaarden gelden:

 • heeft de werkgever als goed werkgever aanleiding kunnen vinden tot het doen van het voorstel?
 • kan aanvaarding van voorstel van de werknemer worden verlangd?

Als beide vragen bevestigend beantwoord moeten worden, dan mag een werknemer een redelijk voorstel tot wijziging niet weigeren. De Hoge Raad heeft bepaald dat in zo’n geval de werkgever en de werknemer over en weer verplicht zijn zich als een goed werkgever c.q. goed werknemer te gedragen.

Taxi Hoffman: redelijk voorstel

Deze uitspraak bouwde voort op het Taxi Hoffman-arrest (HR 8 april 1994):

‘Dit brengt, wat de werknemer betreft, mee dat hij op redelijke voorstellen van de werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, in het algemeen positief behoort in te gaan en dergelijke voorstellen alleen mag afwijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd. Zulks wordt niet anders indien het zou gaan om gewijzigde omstandigheden die in de risicosfeer van de werkgever liggen.’

Eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden is dus alleen mogelijk als er bij de werkgever:

 • gewijzigde omstandigheden optreden
 • die nopen tot de wijziging van de arbeidsvoorwaarden

Conclusie eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden

Het voorstel van de werkgever moet redelijk zijn en als aanvaarding door de werknemer van het voorstel moet in redelijkheid van de werknemer gevergd. Dat betekent dat er eerst overleg moet worden gevoerd met de werknemer over de gewenste wijziging en dat de werkgever rekening houdt met de bezwaren van de werknemer. Van de werknemer kan worden verlangd dat hij dit gesprek aangaat met de werkgever. Onder omstandigheden Kant van de werknemer ook worden verlangd om open te staan voor een wijziging. Daarbij moeten werkgever en werknemer rekening houden met elkaars belangen.

advocaat Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden werkgever AmsterdamContact met advocaat wijziging arbeidsvoorwaarden Amsterdam

Voor vragen en juridisch advies over eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam. 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam