Overtreden wederindiensttredingsvoorwaarde UWV Amsterdam

avatar

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen: wederindiensttredingsvoorwaarde UWV

AdvocaatOntslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen: herintredingsvoorwaarde Amsterdam

Wederindiensttredingsvoorwaarde en ontslagaanvraag UWV wegens bedrijfseconomische redenen – advies van advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en verleent rechtsbijstand bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen via het UWV en de herintredingsvoorwaarde die het UWV in het besluit stelt. Is een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen ingediend dan kan het UWV de werkgever toestemming geven om het arbeidscontract op te zeggen. Bij afgifte van een ontslagvergunning aan de werkgever wordt tevens de geldigheidsduur van de vergunning vermeld, maximaal vier weken. Binnen die termijn moet de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. Daarbij moet de werkgever de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. Daar mag van worden afgetrokken de periode tussen de dag waarop het (complete) verzoek is ontvangen en de dag waarop de  toestemming is verleend. Er moet altijd minimaal een opzegtermijn van een maand overblijven. Een van de voorwaarden voor het verlenen van een ontslagvergunning is de wederindiensttredingsvoorwaarde, om te voorkomen dat de werkgever na het ontslag andere werknemers voor het zelfde werk in dienst neemt.

Wederindiensttredingsvoorwaarde UWV

In de toestemming van het UWV tot opzegging wordt normaalgesproken een wederindiensttredingsvoorwaarde opgenomen, die vaak als volgt luidt:

“Heeft u binnen 26 weken na opzegging van de arbeidsovereenkomst iemand nodig voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden als die welke de werknemer verrichtte voordat de arbeidsovereenkomst werd opgezegd? Dan moet u de voormalige werknemer in de gelegenheid te stellen die werkzaamheden op de bij u gebruikelijke voorwaarden te hervatten. Doet u dat niet en laat u de werkzaamheden door een ander verrichten, dan kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer het ontslag ongedaan maken of u vooroordelen een billijke vergoeding te betalen”.

Ontslagvoorwaarde door UWV: ‘werk door een ander laat verrichten’.

Mocht een medewerker worden ontslagen via het UWV, en er vervolgens achter komen dat de werkgever iemand inhuurt die binnen 26 weken hetzelfde werk doet, dan kan hij middels een advocaat binnen 2 maanden na ontdekking een verzoek doen aan de kantonrechter om opnieuw in dienst te komen, danwel tot betaling van een billijke vergoeding als de wederindiensttredingsvoorwaarde wordt overtreden.

Ernstig verwijtbaar handelen bij voorlichten UWV

Een werkgever handelt verwijtbaar als hij het UWV verkeert voorlicht bij het verzoek om een werknemer te ontslaan. Een voordeel hiervan is te vinden in een uitspraak van Kantonrechter Haarlem, die heeft overwogen in ECLI:NL:RBNHO:2018:3077:

‘De kantonrechter is van oordeel dat ATP Services hiermee een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven in de UWV-procedure. ATP Services heeft in het adviestraject in het kader van de WOR een vergelijkbare opstelling gekozen. Hiermee heeft ATP Services naar het oordeel van de kantonrechter uiterst onzorgvuldig en verwijtbaarjegens [werknemer] gehandeld’.

In deze zaak legde de kantonrechter aan de werkgever op om de transitievergoeding te betalen van € 86.022,00 bruto en een billijke vergoeding van € 628.000,00, maar dat had ook te maken met het inkomen en de (hoge) leeftijd van de medewerker. Echter, ook bij een overtreding van de wederindiensttredingsvoorwaarde kan sprake zijn van verkeerde voorlichting aan het UWV. Ook dat kan leiden tot het opleggen van een billijke vergoeding.

Uitzendkracht of zzp’er na ontslag binnen 26 weken

Uit de zinsnede “door een ander laat verrichten” in de beslissing van het UWV lijkt te volgen dat deze voorwaarde ook geldt indien een uitzendkracht of zzp’er wordt ingehuurd voor dezelfde werkzaamheden als de werkzaamheden die voorheen door de ontslagen werknemer werden verricht. In oudere rechtspraak werd daar anders over gedacht. Volgens rechtbank Limburg echter maakt dat geen verschil, zie ECLI:NL:RBLIM:2016:5225:

‘Uit de zinsnede “door een ander laat verrichten” volgt dat deze voorwaarde ook geldt indien een uitzendkracht of zzp’er wordt ingehuurd voor dezelfde werkzaamheden als de werkzaamheden die voorheen door werknemer werden verricht. Niet vereist is dus dat die ander bij de werkgever in dienst treedt. Dat er door Infour een zzp’er (in de persoon van [naam zzp-er] ) is ingezet voor dezelfde werkzaamheden als [verzoeker] voorheen verrichtte (het project verhuurgids Boels), staat als niet weersproken vast. Ook staat als niet weersproken vast (verwezen wordt naar pagina 6, eerste alinea van het verweerschrift van Infour) dat [naam zzp-er] die werkzaamheden in de periode november 2015 tot en met februari 2016 (dus binnen 26 weken na 30 november 2015) voor Infour heeft verricht. Alhoewel partijen discussiëren over de vraag of de inzet van [naam zzp-er] als zzp’er (en nog enkele andere zzp’ers) structurele of niet structurele werkzaamheden betreft, is die discussie blijkens de door het UWV geformuleerde voorwaarde helemaal niet relevant.Uit de hiervoor weergegeven wederindiensttredingsvoorwaarde blijkt namelijk niet dat het om structurele werkzaamheden moet gaan. Voldoende is immers dat “dezelfde werkzaamheden” door een ander worden verricht. En daarvan is sprake’.

Uit deze uitspraak volgt dat:

  • er sowieso sprake is van schending van de wederindiensttredingvoorwaarde als ‘wie dan ook’, dus ook een ZZP’er, binnen 26 weken wordt ingezet voor dezelfde werkzaamheden;
  • het daarbij niet van belang is of het wel of niet om structurele werkzaamheden gaat.

Contact over opzegging arbeidscontract en wederindiensttredingvoorwaarde met ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum mr. P.Chr. Snijders voor informatie en juridisch advies over arbeidsrecht, wederindiensttredingvoorwaarde en ontslag. 

Call Now Button