Advocaat visum bezwaar: Visum geweigerd

avatar

Advocaat visum bezwaar: Visum geweigerdIs uw visum geweigerd? Lees hier dan meer over de mogelijke redenen die hiertoe hebben geleid.

Toetsingscriteria weigeren visum:

Visumaanvragen moeten aan enkele voorwaarden en strikte eisen voldoen. Het idee hierachter is dat men illegale immigratie wil voorkomen en legale immigratie wil bevorderen. De visumaanvragen worden getoetst aan de hand van enkele criteria. Enkele hiervan vormen de aanwezigheid van voldoende economische en sociale binding. Hiernaast wordt getoetst of de visumaanvrager voldoende middelen heeft om zijn verblijf hier in Nederland gedurende de visumtermijn kan bekostigen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hanteert hierbij een normbedrag van € 34,- per dag.

Afwijzing op grond van het ontbreken van voldoende sociale en economische binding wordt vertaald naar vestigingsgevaar. Hoe dit kan worden voorkomen kan men teruglezen in het artikel reeds geschreven door onze visum advocaat Amsterdam. http://wsadvocaten.nl/visum-advocaat-amsterdam/

Rechtspraak over weigeren visum:

Zoals gezegd vormen het vestigingsgevaar en het middelenvereiste redenen om een visumaanvraag te weigeren. Interessant hierbij is hoe de huidige jurisprudentie hier verder vorm aan geeft.
Recent heeft de rechtbank geoordeeld, Rechtbank Den Haag, 22-11-2016 / AWB 16/13724, dat ondanks dat iemand student is, alleenstaand en geen zorg of verantwoordelijkheid heeft voor een eigen gezin de toegang tot Nederland niet zonder meer kan worden geweigerd. Temeer nu zijn broers en eerder onder dezelfde omstandigheden wel een visum hebben gekregen.

  • Gelijkheidsbeginsel

Hier volgt dus uit dat indien familieleden eerder wel een visum toegewezen hebben gekregen onder dezelfde omstandigheden de visumaanvrager niet zonder meer mag worden geweigerd. Men kan hierbij een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel. Naar het oordeel van de rechtbank moet voldoende worden gemotiveerd waarom een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet kan slagen.

“ Eiser is afkomstig uit Marokko en heeft een visum voor kort verblijf aangevraagd om zijn neef in Nederland te bezoeken. De IND heeft deze aanvraag afgewezen, omdat eiser onvoldoende sociale en economische binding zou hebben met Marokko. Eiser is een jonge, alleenstaande student zonder baan of verantwoordelijkheid voor een eigen gezin. Eiser doet een beroep op het gelijkheidsbeginsel en betoogt dat zijn broers eerder een visum hebben gekregen om dezelfde neef in Nederland te bezoeken en dat zij destijds ook jonge, alleenstaande studenten zonder gezin of baan waren. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder onvoldoende gemotiveerd waarom een beroep op het gelijkheidsbeginsel niet kan slagen, aangezien aannemelijk is geworden dat eisers broers destijds een vergelijkbare sociale en economische binding met Marokko hadden. Het beroep is gegrond.”

  • Visumaanvrager zou in aanmerking kunnen komen voor een permanente verblijfsvergunning

Uit de uitspraak van Rechtbank Den Haag, 30-07-2015 / 15/7346, volgt dat als de visumaanvrager met succes een verblijfsaanvraag voor langere termijn zou kunnen aanvragen in Nederland hieruit op kan worden gemaakt dat er geen sprake kan zijn van vestigingsgevaar als de visumaanvrager hiervan bewust geen gebruik maakt.
De rechtbank is van oordeel dat verweerder – in het bijzonder gelet op wat door of namens eiser in beroep is aangevoerd over zijn familieleden in Gambia en over het bezit van een eigen stuk grond – ontoereikend heeft gemotiveerd waarom eiser geen sociale binding heeft met het land van herkomst. Aan dit oordeel heeft bijgedragen dat referente meermalen per jaar naar Gambia gaat om daar samen met eiser te zijn en daar deel uitmaakt van zijn sociale leven. Voorts heeft de rechtbank meegewogen dat eiser en referente er bewust voor hebben gekozen een visum kort verblijf aan te vragen, terwijl zij ook de mogelijkheid hebben een aanvraag Toegang en Verblijf met als doel ‘familie en gezin (gezinshereniging)’ /TEV-aanvraag in te dienen. Ter zitting heeft gemachtigde van eiser hieraan nog toegevoegd dat eiser en referente aan alle voorwaarden voor toekenning van een TEV-aanvraag voldoen, nu referente – met haar AOW-uitkering – aan het inkomensvereiste voldoet. Deze beroepsgrond treft doel.”

Bezwaar visumweigering:

Er zijn verscheidene uitspraken van de rechtbanken bekend die de door de IND gehanteerde toetsingscriteria enigszins nuanceren. Uiteraard is onze visum advocaat hiervan op de hoogte. Schroom dan ook niet tijdig contact met haar op te nemen teneinde uw visumprocedure met succes te kunnen afronden. Vanaf de datum van de visumweigering hebt u vier weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. De gehele procedure kan 18 tot 24 weken duren. Neem dus tijdig contact op met onze visum advocaat zodat er geen onnodige vertraging plaatsvindt.

Advocaat visum bezwaar: Visum geweigerdContact met advocaat in Amsterdam over weigeren visum

Informeer tevens naar de kosten van het inschakelen van onze visumadvocaat. Onze visumadvocaat werkt ook op pro deo basis waardoor u wellicht enkel een eenmalige bijdrage van € 143,- verschuldigd bent.

Meer informatie:

www.visumadvocaat.com

www.visumadvocaatbezwaar.com

http://wsadvocaten.nl/visum-advocaat-amsterdam/

 

 
advocaat amsterdam