Verstoorde arbeidsverhouding en ontbinding van de arbeidsovereenkomst

avatar

Verstoorde arbeidsverhouding Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam
Ernstig verstoorde arbeidsverhouding in het arbeidsrecht

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam licht een uitspraak toe waar in een arbeidscontract op basis van een verstoorde arbeidsverhouding is ontbonden door de kantonrechter. Een verstoorde arbeidsverhouding kan voor een werkgever aanleiding zijn om de kantonrechter te verzoeken het arbeidscontract met de werknemer te ontbinden. Door deze ontbinding komt er een einde aan de arbeidsrelatie. Deze ontbindingsgrond (ernstig verstoorde arbeidsverhouding) is neergelegd in artikel 7:669 lid 3 g van het Burgerlijk Wetboek.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst

Dit is een van de ‘redelijke gronden’ die de wet aan de werkgever biedt voor opzegging van de arbeidsovereenkomst en is gebaseerd op het tot 1 juli 2015 geldende Ontslagbesluit. Het ontslagbesluit gaf de beleidsregels en regelgeving weer voor de ontslagprocedure bij het UWV. Aan de hand van het ontslagbesluit kon het UWV beoordelen of een verstoorde arbeidsverhouding zou leiden tot een ontslagvergunning voor de werkgever. De WWZ heeft deze regelgeving deels overgenomen voor de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Volgens het oude Ontslagbesluit moest de werkgever aannemelijk maken dat sprake was van een ‘ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding’.

WWZ

In de Memorie van Toelichting op de WWZ is aangegeven dat  deze criteria nog steeds van kracht zijn. Deze liggen thans besloten in de formulering ‘zodanig dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Niet altijd is bij een verstoorde arbeidsverhoudingen aan alle voorwaarden voor de g-grond voldaan. Dat zal per geval verschillen. Voor de vraag of er sprake is van een verstoorde arbeidsverhoudingen is

  • niet alleen het oordeel van de werknemer van belang
  • ook als alleen de werkgever vindt dat de arbeidsverhouding ernstig en duurzaam is verstoord, kan de kantonrechter op grond hiervan het arbeidscontract ontbinden.

Verhouding met de leidinggevende

Een voorbeeld hiervan is te vinden in een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:601. Ook al vond de werknemer dat hij nog goed kon samenwerken met zijn collega’s, dat nam niet weg dat de verhouding met de leidinggevenden wel degelijk is verstoord. Het hof vond dat de opinie van de werknemer wel meeweegt, maar niet doorslaggevend is. Het komt ook aan op de waardering van de situatie door de werkgever. De werknemer werd voorgehouden dat zijn houding en uitlatingen effect hebben op anderen. Een brief waarin hij liet weten dat zijn leidinggevende niet de competentie heeft om hem te beoordelen, werd hem kwalijk genomen.

Gezag

Het hof voegde eraan toe dat een werkgever niet hoeft te accepteren dat zijn gezag niet wordt aanvaard door de werknemer en dat de werknemer beoordelingen van de werkgever in twijfel trekt. Omdat er geen sprake was van een positieve gedragsverandering bij de werknemer, kon de werkgever zich volgens het Hof terecht op het standpunt stellen dat er sprake was van een zodanig ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding, dat voortzetting ervan in redelijkheid niet meer van haar gevergd mocht worden.

Verstoorde arbeidsverhouding Advocaat Arbeidsrecht Amsterdam Contact met advocaat verstoorde arbeidsverhouding in Amsterdam

Voor meer informatie over ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij een ernstig verstoorde arbeidsrelatie, kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum.

Call Now Button
advocaat amsterdam