Verstoorde arbeidsverhouding en ontslag

avatar

Ontslag verstoorde verhouding advocaat Amsterdam
Verstoorde arbeidsrelatie advocaat Amsterdam

Een verstoorde arbeidsverhouding kan leiden tot ontslag. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij arbeidsconflicten wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Voor ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding moet een werkgever goede argumenten hebben, zelfs als mediation is mislukt. Tot 1 juli 2015 was het tamelijk eenvoudig om een arbeidsovereenkomst door de rechter te laten beëindigen wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Als de schuld bij de werkgever lag, werd dit vaak gecompenseerd met een hoge(re) vergoeding voor de werknemer. Onder de wet WWZ zou dit moeilijker zijn geworden. Uit ECLI:NL:GHSHE:2016:2643, een uitspraak in hoger beroep van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 juni 2016, blijkt dat de rechter inderdaad niet ‘zo maar’ mag ontbinden als de werkgever beweert dat de arbeidsrelatie is verstoord en aanstuurt op beëindiging.

Redenen voor ontslag

Het ging om een secretaresse die na een reorganisatie op non-actief was gesteld. De advocaat van de werkgever had 3 redenen voor de verstoorde arbeidsverhouding aangevoerd:

  • (1) de weigering van werknemer onderdeel te worden van een nieuw HR onderdeel en de daarbij behorende HR-werkzaamheden te aanvaarden;
  • (2) de weigering om het gezag van haar leidinggevende te erkennen;
  • (3) een gebrek aan organisatiesensitiviteit.

Arbeidsovereenkomst laten voortduren

Het Hof stelde voorop dat het de vraag is of sprake is van een ‘zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

Ontslagbesluit over verstoorde arbeidsrelatie

Deze redelijke grond voor opzegging volgt uit het tot 1 juli 2015 geldende Ontslagbesluit, waar de Wet werk en zekerheid op voortborduurt. Het Ontslagbesluit bepaalde ten aanzien van deze grond dat de werkgever aannemelijk diende te maken dat sprake was van een ernst en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.

In de Memorie van Toelichting is hierover opgemerkt:

“In het Ontslagbesluit gelden als criteria voor het verlenen van toestemming voor ontslag dat de verstoring ernstig en duurzaam moet zijn. Beide criteria gelden in beginsel nog steeds en komen tot uitdrukking in de formulering ‘zodanig dat van de werkgever redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. In beginsel, omdat ook bij een minder duurzaam verstoorde arbeidsverhouding de arbeidsovereenkomst opgezegd moet kunnen worden als de ernst daarvan zodanig is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever kan worden gevergd.”

Redelijke grond voor ontslag

De aangevoerde redenen zijn door het Hof niet geaccepteerd.

  • Van werkgever had verwacht mogen worden dat zij werknemer hulp en ondersteuning zou hebben geboden bij het terugbrengen van haar leasewerkzaamheden.
  • Binnen de open bedrijfscultuur van werkgever is het gebruikelijk dat een werknemer overleg voert met andere managers. Van een weigering van werknemer om het gezag van werkgever te aanvaarden was niet gebleken.
  • Dat werknemer er een andere zienswijze dan werkgever op nahoudt en dat zij daaraan vasthoudt kan haar niet worden verweten, deze houding getuigt niet van een gebrek aan organisatiesensitiviteit.

Herstel arbeidsovereenkomst

Nu er geen sprake was van een zodanig verstoorde arbeidsverhouding dat van werkgever niet langer in redelijkheid kan worden gevergd dat zij het dienstverband met werknemer voortzet, moet de arbeidsovereenkomst worden hersteld. Dat voor een terugkeer van werknemer geen draagvlak zou bestaan en tot onrust op de werkvloer zou leiden, was onvoldoende onderbouwd en het gebrek aan vertrouwen was gebaseerd op de onjuiste uitgangspunten van werkgever. De werkgever en de collega’s moeten (opnieuw) tijd en energie steken in het inwerken van werknemer.

Mediation bij een verstoorde arbeidsverhouding

Hoewel de mediator had geconcludeerd dat het na de verstoorde arbeidsrelatie niet is gelukt om nader tot elkaar te komen, acht het hof niet ondenkbeeldig dat dit is veroorzaakt door de onterechte verwijten die werkgever werknemer heeft gemaakt. Ook de op non-actief stelling, die na het eindigen van de mediation heeft plaatsgevonden, is naar het oordeel van het hof onterecht geweest.

Transitievergoeding bij ontslag

Nu het Hof overging tot herstel van de arbeidsovereenkomst, had de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Ontslag advocaat bij een verstoorde arbeidsrelatie

Een bittere pil voor de werkgever. Met de WWZ heeft de mogelijheid van beroep tegen een ontbindingsbesluit door de kantonrechter zijn intrede gedaan. Uit deze uitspraak in hoger beroep, waar kantonrechters in principe aan zijn gebonden, blijkt dat de kantonrechter te makkelijk had ontbonden bij een verstoorde arbeidsrelatie.

Een werkgever moet immers goede argumenten hebben om een arbeidsovereenkomst te laten ontbinden enkel op basis van een verstoorde verhouding. Bovendien leek het er op dat de werkgever deze verstoring zelf in de hand had gewerkt. De gok op ‘ontbinding tegen elke prijs’ ging niet op. Hoger beroep tegen een ontbindingsbesluit van de kantonrechter wegens verstoorde arbeidsverhouding, kan dus kans van slagen hebben. Uiteraard kan onze advocaat arbeidsrecht een procedure in hoger beroep voor u voeren.

Ontslag verstoorde verhouding advocaat Amsterdam
Contact met advocaat bij verstoorde arbeidsverhouding en ontslag in Amsterdam

Voor meer informatie over ontslag (ontbinding van een arbeidscontract) wegens een verstoorde arbeidsverhouding kunt u contact opnemen met onze specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum.

Call Now Button