Advocaat Uithuisplaatsing

avatar

Advocaat Uithuisplaatsing

Kinderen uit huis geplaatst? Advocaat nodig ter voorkoming of terugdraaiing van een uithuisplaatsing? Onze uhps advocaat is gedreven, ervaren en specialist op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen. Een uithuisplaatsing is een ultimum remedium en dient ten alle tijden te worden voorkomen.

Jeugdzorg Advocaat

Indien u van mening bent dat in uw geval de uithuisplaatsing van uw kind onterecht was, neem dan contact op met uhps advocaat te Amsterdam bij problemen over kinderbeschermingsmaatregelen zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing of gezagsbeëindigende maatregel.

Jeugdrecht

Conform artikel artikel 1: 265b van het Burgerlijk wetboek kan de kinderrechter de gecertificeerde instelling (vroeger Bureau Jeugdzorg):, die belast is met de uitvoering van de ondertoezichtstelling, zoals bijvoorbeeld;

  • ➢  SAMEN VEILIG
  • ➢  JEUGDBESCHERMING
  • ➢  HET LEGER DES HEILS.
  • ➢  WILLIAM SCHRIKKER

machtigen de minderjarige gedurende dag en nacht uit huis te plaatsen indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot onderzoek van diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Machtiging uithuisplaatsing

Zoals gezegd is de maatregel uithuisplaatsing een ultimum remedium. Als het de belangen van het kind niet langer op een andere manier kunnen worden gewaarborgd dan is een uithuisplaatsing het geëigende middel. Mocht het kind uit huis worden geplaatst dan dient tussentijdse hulpverlenging in beginsel gericht te zijn op de terugplaatsing van het kind. Hierbij komt de focus te liggen op de opvoedvaardigheden van de ouders. Hou hierbij goed in de gaten dat het onderzoek na de opvoedvaardigheden en een eventuele terugplaatsing daadwerkelijk wordt verricht. Vaak gaat hier een hoop mis. De hulpverlening komt niet tijdig op gang, de tijd verstrijkt en ineens wordt er gesproken over de dringende noodzaak een perspectiefbesluit te nemen in het nadeel van de biologische ouders. Ten alle tijden is het voor een kind van belang om snel duidelijkheid te krijgen over zijn of haar definitieve opvoedsituatie.

Deskundigenonderzoek

Artikel 810a lid 2 rechtsvordering bepaalt dat in zaken betreffende de ondertoezichtstelling van minderjarigen of de beëindiging van het ouderlijk gezag of van de voogdij, de rechter op verzoek van een ouder en na overleg met die ouder een deskundige benoemd, mits dat mede tot de beslissing van de zaak kan leiden en het belang van het kind zich daartegen niet verzet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer professionals verschillen van visie over wat in het belang van de minderjarige is. Concludeert de een dat terugplaatsing moet worden ingezet, de andere definitieve uithuisplaatsing? Laat dan de rechter een deskundige benoemen. Zo kan bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Forensische Psychologie en Psychiatrie worden ingezet.

NIFP

Het NIFP kan bemiddelen in familierechtelijke procedures. Zoals beschreven op de website van het NIFP betreft het dan onderzoeken in opdracht van de kinderrechter, de Raad voor de Kinderbescherming, het Gerechtshof, een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming etc. Het NIFP kan onderzoek doen in het geval de vraag voorligt of kinderen na een lange periode van uithuisplaatsing weer teruggeplaatst kunnen worden bij hun biologische ouders of dat dit niet verwantwoord is.

Advocaat UithuisplaatsingAdvocaat uithuisplaatsing

Hebt u vragen over voornoemd artikel, of wordt u geconfronteerd met een uithuisplaatsing? Neem dan direct contact op met onze jeugdrecht advocaat. U kunt uiteraard ook vrijblijvend advies inwinnen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam