Advocaat strafrecht – drugs en Opiumwet in Amsterdam (coke, cocaïne, heroïne, xtc, amfetaminen)

avatar

Opgepakt met drugs coke? Advocaat gespecialiseerd in strafrecht: drugs Amsterdam

Opgepakt met drugs (coke, cocaïne, heroïne, xtc, amfetaminen)? Advocaat gespecialiseerd in strafrecht: drugszaken Amsterdam 

Onze advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in het behartigen van de belangen van verdachten in (grote) drugs zaken (opiumwet; coke, cocaine. heroine, xtc, amfetaminen). Regelmatig wenden zich cliënten tot onze advocaat strafrecht in Amsterdam die verdacht worden van of zijn aangehouden of opgepakt wegens het bezit van drugs of het handelen in (hard)drugs. Het handelen of in bezit hebben van (hard)drugs (zoals: coke, cocaine, heroine, xtc, amfetaminen etc.) is strafbaar gesteld in de Opiumwet. Als iemand is opgepakt wegens bezit van of handelen in drugs, zal specialist strafrecht Mr. Witlox eerst het verhaal van zijn client aanhoren en daarna in samenspraak met de client, maar wel onder regie en eindverantwoording van de advocaat gespecialiseerd in strafrecht, de strategie bepalen. Nadien zal onze strafrecht speclalist het gehele dossier doornemen en de inhoud met client bespreken. Desgewenst kan de client ook het gehele dossier bestuderen. De gang van zaken bij de verdediging in drugszaken is de volgende.

Onze strafrechtadvocaat in Amsterdam kan opheffing/schorsing van de voorlopige hechtenis vorderen

Opgepakt drugs coke ? Advocaat drugs Amsterdam opiumwet; coke, cocaine. heroine, xtc, amfetaminenAls de client vastzit ligt de eerste prioriteit van onze strafrechtadvocaat bij het verzoeken van de opheffing en/of schorsing van de voorlopige hechtenis. Een verdachte kan na 9 uur aangehouden te zijn geweest, voor verhoor in verzekering gesteld worden door de Hulp Officier van Justitie. Na een eventuele verlenging dient de verdachte binnen 3 dagen en 15 uren bij de Rechter-Commissaris te zijn voorgeleid. Daar kan onze strafrechtadvocaat afwijzing van de vordering tot inbewaringstelling bepleiten of schorsing van de bewaring verzoeken. Dit pleidooi doet onze advocaat strafrecht pas na het voorgeleidingsdossier te hebben bestudeerd en nadat dit voor de voorgeleiding bij de RC (rechter-commissaris) met de client is besproken.

Onze strafrechtspecialist bezoekt de verdachte in het Huis van Bewaring

Mochten er volgens de rechter-commissaris ernstige bezwaren aanwezig zijn, en gronden om de client als verdachte langer te houden dan kunnen mogelijk persoonlijke belangen pleiten voor een schorsing van de bewaring. Als dit allemaal niet mogelijk blijkt en de client wordt onverhoopt in bewaring gesteld, dan zal onze strafrechtspecialist Mr. Maarten Witlox de in voorlopige hechtenis verblijvende client zo spoedig mogelijk bezoeken om de zaak nog grondiger te bespreken en een eerste verdedigingsstrategie uit te werken.

De advocaat strafrecht stelt zonodig appel in tegen de gevangenhouding

Binnen 14 dagen na de inbewaringstelling volgt een zitting bij de raadkamer van de rechtbank waarbij wordt bezien of de client als verdachte nog langer vast dient te zitten. De Officier van Justitie dient dan een vordering tot gevangenhouding in, waarbij een termijn van

  • 30,
  • 60
  • of 90 dagen

gevraagd kan worden. Namens de client voert onze strafrechtspecialist op deze raadkamerzitting verweer en zal hij alles in het werk stellen om de client alsnog in vrijheid gesteld te krijgen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan zal onze advocaat strafrecht op verzoek van de client appel (hoger beroep) instellen tegen deze beschikking tot gevangenhouding van de Rechtbank. Deze zal dan ongeveer 4 weken later worden behandeld bij het Gerechtshof.

Onze strafrechtadvocaat dient onderzoekswensen in op de regiezitting

Als client in vrijheid is gesteld is de druk van de ketel en kunnen er gewoon afspraken op kantoor gemaakt worden om de strafzaak verder te bespreken en de behandeling van de zaak verder voor te bereiden. In de overgrote meerderheid van de grote drugszaken volgt daarna een regiezitting waarbij de meervoudige strafkamer van de rechtbank beslist op de verzoeken van de verdediging. Namens de client zal onze strafrechtadvocaat voor deze regiezitting zijn onderzoekwensen tijdig kenbaar maken. Dit kan zijn het gemotiveerd uiteenzetten waarom bepaalde getuigen moeten worden gehoord. Of het verzoeken van nader onderzoek, bijvoorbeeld door het

  • NFI
  • of een andere deskundige.

Mocht client dan nog steeds gedetineerd zijn, dan volgt er op deze regiezitting ook een uitgebreid verzoek tot opheffing cq. schorsing van de voorlopige hechtenis.

Drugszaak/ criminele organisatie – coke

In een recente zaak is het onze strafrechtspecialist gelukt om de strafzaak van een client die aangehouden was met een tas met ruim 20 kg harddrugs (Opiumwet) af te splitsen van de strafzaken van de medeverdachten, die allen verdacht werden van het behoren tot een criminele organisatie.

Afsplitsing van de strafzaak 

Advocaat drugs coke heroine xtc gespecialiseerd in strafrecht: drugszaken Amsterdam Deze afsplitsing had tot gunstig gevolg dat de rechters nadien bij de beoordeling van de zaak tot het inzicht kwamen dat client echt een buitenbeentje was in deze strafzaak. Onze strafrechtspecialist heeft uiteindelijk in zijn slotpleidooi uitvoerig gemotiveerd aan kunnen tonen dat het aandeel van client en daarmee de overtreding van de Opiumwet dermate gering is geweest en dat hij er eigenlijk door een ander ingeluisd was. Op grond van alle persoonlijke omstandigheden is client uiteindelijk veroordeeld tot een uiterst gematigde straf. Het requisitoir van de Officier van Justitie was als volgt. De Officier van Justitie was er door hetgeen was aangevoerd namens de verdediging ook van overtuigd geraakt dat client geen onderdeel was van de criminele organisatie en een klein aandeel in het geheel had. Maar de Officier van Justitie was niettemin toch van oordeel dat client voor het aanwezig hebben van ruim 20 kg heroine een onvoorwaardelijke gevangenisstraf moest ondergaan van 36 maanden, 3 jaar dus.

Opgepakt met drugs? Advocaat gespecialiseerd in strafrecht: drugszaken Amsterdam Jurisprudentie: dynamische verkeerscontrole geen detournement de pouvoir

De verdediging heeft de rechtbank niet vermoeid met kansloze verweren zoals die in de rechtszaal vaker worden gevoerd met betrekking tot de dynamische verkeerscontrole die aan de aanhouding vooraf was gegaan. Dit was een geruime tijd een uiterst interessant item, daar het Gerechtshof dezen dynamische verkeerscontrole van de politie had gekwalificeerd als ‘detournement de pouvoir’  (misbruik van bevoegdheden). Het Gerechtshof had de verdachte in die zaak destijds vrijgesproken, nu dit misbruik van bevoegdheden tot bewijsuitsluiting diende te leiden. De Hoge Raad had deze uitspraak van het Hof inmiddels gecasseerd in het arrest van 1 november 2016 ( ECLI:NL:HR:2016:2454) waardoor de uitspraak van het gerechtshof niet meer van belang was. Vandaar dat onze strafrechtadvocaat Mr. Witlox er dan niet voor gekozen heeft om de rechtbank te vermoeien met een dergelijk achterhaald verweer.

Verweer tegen betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet

Wel heeft onze strafrechtadvocaat uitvoerig uiteengezet waarom de in de tenlastelegging vermelde hoeveelheden heroine zoals bedoeld in de Opiumwet onjuist waren. Tevens heeft onze strafrechtspecialist aangevoerd dat er vrijspraak dient te volgen voor feit twee, de verdenking van het plegen van voorbereidingshandelingen. De betrokkenheid van de client bij deze voorbereidingshandelingen in het kader van de Opiumwet konden naar de mening van de verdediging niet wettig en overtuigend bewezen worden. Helaas is de verdediging hierin niet gevolgd, hetgeen tot een veroordeling heeft geleid. De verdediging was het hiermee niet eens en hoger beroep op dit punt zou wellicht kans van slagen hebben gehad.

Veroordeling in strafzaak

Onze strafrechtadvocaat heeft zich in zijn verdediging vorige oordeel gericht op de omvang van de bijdrage van de client in het onderhavige drugstransport in strijd met de Opiumwet. Voorts heeft mr. Witlox zich uitvoerig gewijd aan een strafmaat verweer. Dat is een verweer waarbij dieper wordt ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Dit alles heeft geresulteerd in een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, een aanzienlijk lichtere straf dan was geëist door de officier van justitie. Derhalve hield de client van de gevorderde 3 jaar netto 9 maanden over als gevangenisstraf. Hiervan werden de 3 maanden die de client reeds in voorarrest had doorgebracht afgetrokken, zodat client nog een half jaar moest zitten. Al met al een aanvaardbaar resultaat, vond een verdediging en de cliënt, gezien alle omstandigheden.

Hoger beroep bij gerechtshof 

Onze strafrechtadvocaat in Amsterdam heeft het vonnis uiteraard goed bestudeerd en met client besproken. Aan de ene kant waren er gronden om in appel te gaan en de zaak aan het Gerechtshof voor te leggen. Er was wat te winnen, in het bijzonder ten aanzien van de  voor de voorbereidingshandelingen. Aan de andere kant was ook veel te verliezen. Client had een uiterst gematigde straf gekregen, gezien de eis van de Officier van Justitie. Het risico bestaat dat het Gerechtshof de Officier wel volgt in de strafmaat, althans hoger straft dan de rechtbank heeft gedaan. Uiteindelijk heeft onze strafrechtadvocaat geadviseerd om niet in hoger beroep te gaan, welk advies client heeft opgevolgd.

Opgepakt met drugs? Advocaat gespecialiseerd in strafrecht: drugszaken Amsterdam Contact met advocaat strafrecht drugs in Amsterdam

Opgepakt met drugs als bedoeld in de Opiumwet? Onze advocaat strafrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in drugszaken: het behartigen van de belangen van verdachten bij overtredingen van de Opiumwet; coke, cocaine. heroine, xtc, amfetaminen. 

 

Juridisch nieuws van onze advocaten in Amsterdam

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam