Advocaat statutair directeur en bestuurder Amsterdam

avatar

Advocaat statutair directeur bestuurder Amsterdam
Advocaat bestuurder en statutair directeur Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kent de rechten en plichten van de bestuurder en statutair directeur. Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp bij conflicten met een statutair directeur. Deze heeft als bestuurder een andere rechtspositie dan een ‘gewone’ werknemer in het arbeidsrecht. Deze bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of Raad van Commissarissen van een  van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. Daarnaast heeft een statutair directeur doorgaans ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Daardoor is niet alleen het arbeidsrecht maar ook het vennootschapsrecht van toepassing. Welke ontslagregels zijn van toepassing op een statutair directeur? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht toe.

Vennootschap en bestuurder / statutair directeur

De bijzondere rechtspositie van de statutair directeur als bestuurder brengt met zich mee dat

  • zowel de vennootschappelijke bepalingen,
  • als (een deel van) de arbeidsrechtelijke bepalingen

van toepassing zijn op het ontslag van een bestuurder die tevens directeur is.

Uit de vennootschappelijke bepalingen blijkt onder meer dat een bestuurder in de zin van het Burgerlijk Wetboek te allen tijde kan worden ontslagen door het orgaan dat de bestuurder heeft aangesteld. Dit betekent dat de bestuurder zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf of de rechtbank vennootschapsrechtelijk ontslagen kan worden. Bij een dergelijk besluit moeten echter alle:

  • wettelijke
  • en statutaire regels

in acht zijn genomen voor een rechtsgeldig ontslagbesluit. Daarvoor zijn de wet, de statuten, een reglement of de redelijkheid en billijkheid van belang. Zo moet de bestuurder voorafgaand aan het ontslagbesluit:

  • in de gelegenheid gesteld zijn om te worden gehoord
  • en moet het besluit met de vereiste meerderheid van stemmen zijn aangenomen
  • door het bevoegde orgaan.

Arbeidsovereenkomst statutair directeur

Het uitgangspunt is wanneer een bestuurder door een rechtsgeldig besluit van de vennootschap is ontslagen, tevens van rechtswege de arbeidsovereenkomst ten einde komt. Een ontslagvergunning van het UWVWERKbedrijf is daarbij niet vereist. Wel moet de beëindiging plaats vinden met inachtneming van een opzegtermijn.

Opzegverbod bij statutair directeur

Echter in het geval een bijzonder opzegverbod (bijv. wegens ziekte of zwangerschap) van toepassing is, dan leidt een vennootschapsrechtelijke ontslag niet automatisch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een bestuurder kan – nadat hij zich beschikbaar heeft gehouden voor werk- aanspraak maken op doorbetaling van zijn salaris.

Schadevergoeding: billijke vergoeding of transitievergoeding

Voorts kan een bestuurder schadevergoeding vorderen wanneer het ontslag niet voldoet aan de regels.

Advocaat statutair directeur bestuurder AmsterdamVoor meer informatie of juridisch advies over de rechtspositie van een statutair directeur kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

[ratings]

advocaat amsterdam
Call Now Button