Scheidsgerecht Gezondheidszorg: transitievergoeding voor medisch specialist verplicht bij slapend dienstverband

avatar

Advocaat slapend dienstverband amsterdam

Scheidsgerecht Gezondheidszorg arbeidsrecht: transitievergoeding en slapend dienstverband

De juridische discussie over transitievergoeding en slapend dienstverband is volop in beweging. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders geeft juridisch advies over arbeidsrecht (ontslag en transitievergoedingontslagvergoeding) o.a. aan maatschappen en medisch specialisten in de gezondheidszorg bij een slapend dienstverband. Of de rechter een werkgever kan verplichten om een einde te maken aan een arbeidsovereenkomst, zodat deze na 2 jaar ziekte recht krijgt op een transitievergoeding, is niet zeker. Verschillende rechters geven hier verschillende antwoorden op. De eerste uitspraak was van Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Deze heeft eind 2018 in kort geding op verzoek van een advocaat van een medisch specialist bepaald dat een werkgever verplicht is om een werknemer die al langer ernstig ziek is, via het UWV te ontslaan. Het betrof een 59-jarige medisch specialist die twee jaar arbeidsongeschikt was en terminaal ziek was. Het UWV legde werkgever een loondoorbetalingsverplichting op, omdat er te weinig aan reintegratie was gedaan. De werkgever weigerde daarna om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daardoor kreeg de specialist, zonder ontslag, ook geen transitievergoeding. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelde op verzoek van de advocaat van de specialist dat de werkgever de arts moest ontslaan, zodat deze ook recht op een transitievergoeding zou kunnen krijgen, die  € 144.659,00 bedraagt.

Medisch specialist en arbeidsrecht

De vraag is welke waarde aan deze uitspraak van het Scheidsgerecht over slapend dienstverband als arbitrage in de zorg kan worden gehecht. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen rechtbank maar spreekt recht als arbiter, waarbij, als de advocaten van partijen dat overeenkomen, de regels van het arbeidsrecht kunnen worden toegepast. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg kent ruim vijftig arbiters in diverse categorieën uit de achterban van de deelnemende organisaties. Het gerecht behandelt o.a. geschillen tussen instellingen en medisch specialisten, in het bijzonder wanneer deze in loondienst werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een coöperatie, maatschap of een besloten vennootschap (medisch specialistisch bedrijf, MSB). Ook behandelt het gerecht geschillen tussen de Instellingen (zoals ziekenhuizen) en bestuurders.

transitievergoeding en slapend dienstverband advocaat amsterdamRegelen des rechts

Volgens het  het arbitragereglement kan het Scheidsgerecht dan op basis van het huidige arbeidsrecht oordelen ‘naar de regelen des rechts’. In dat geval is dus het reguliere arbeidsrecht op het arbeidscontract bij een arbeidsgeschil over slapend dienstverband in de gezondheidszorg van toepassing. Het scheidsgerecht doet regelmatig uitspraken over onderwerpen als:

  • non-actiefstelling,
  • disfunctioneren
  • re-integratie
  • concurrentie
  • verstoorde arbeidsverhouding
  • ontbinding van het arbeidscontract.

Orde van Medisch Specialisten en modelmaatschapscontracten

De zitting van het Scheidsgerecht is niet openbaar. De bevoegdheid van het Scheidsgerecht volgt uit een bepaling uit de arbeidsovereenkomst of maatschapscontract van een specialist in de zorgsector. Veel bedingen in contracten luiden: “Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen bij wege van bindend advies worden beslecht door het Scheidsgerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen”. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) houdt deze arbitrageprocedure voor medewerkers bij ziekenhuizen in stand door middel van modelmaatschapscontracten die vaak door maatschappen en andere samenwerkingsverbanden worden gebruikt. Daardoor komen arbeidszaken tussen maatschappen en specialisten of andere medewerkers in de gezondheidszorg bijna nooit terecht bij de kantonrechter, maar bij een arbiter. Dat heeft o.a. tot gevolg dat de kosten om een procedure te beginnen, al zeer aanzienlijk zijn. Dat geldt ook voor de kostenveroordelingen, die vele malen hoger zijn dan in kantongerechtszaken.

transitievergoeding en slapend dienstverband advocaat amsterdamGeschil arbeidsrecht tussen maatschap (msb) en medisch specialisten

De mondelinge behandeling in een bodemzaak vindt ongeveer vier maanden na het aanbrengen van de zaak plaats. Meestal wijst het Scheidsgerecht binnen zes weken na de mondelinge behandeling vonnis, soms binnen drie of vier weken. Voor kort gedingen gelden kortere termijnen,

Het Scheidsgerecht kan in arbeidszaken op basis van het arbeidsrecht dezelfde uitspraken doen als de kantonrechter, zoals het ontbinden van een arbeidsovereenkomst van een lid of medewerker van de maatschap (zoals een medisch specialist) op grond van het ontslagrecht. Daar valt dus ook een uitspraak over een slapend dienstverband onder. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet dan een bindende uitspraak in geschillen over het arbeidsrecht tussen aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (art. 4 Stichtingsstatuten en art. 7 Arbitragereglement). Veelal zijn dit maatschappen (Medisch Specialistisch Bedrijf) waar arbeidsgeschillen met of tussen medisch specialisten ontstaan.

Arbitraal vonnis vernietigen

Het Scheidsgerecht bestaat uit een (juridisch geschoolde) voorzitter, medisch specialist en een accountant. Niet altijd zijn partijen gelukkig met een uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Zij kunnen dan alsnog bij de civiele rechter een arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht laten vernietigen. Dat is enkele keren gebeurd. Tegen een beslissing van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Wet Compensatie Transitievergoeding en transitievergoeding

Een bijzondere omstandigheid is dat dat de werknemer van de maatschap zeer ernstig ziek is. Tevens is in de procedure door de advocaat een beroep gedaan op de wet compensatie Transitievergoeding die in 2020 van kracht wordt. Daardoor kunnen werkgevers een betaalde transitievergoeding terug krijgen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 van het UWV. Het lijkt er op dat het Scheidsgerecht Gezondheidszorg op deze wetswijziging vooruit loopt en de werkgever in het kader van goed werkgeverschap verplicht om alsnog tot ontslag (via het UWV) over te gaan en een transitievergoeding te betalen.

transitievergoeding en slapend dienstverband advocaat amsterdamSlapend dienstverband om transitievergoeding te ontlopen?

De vraag is echter of kantonrechters (en hogere rechters) in het reguliere arbeidsrecht er hetzelfde over zullen denken. Tot nu toe hebben de rechters in het arbeidsrecht (o.a. Hof Den Haag 14 oktober 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:3036) eensluidend bepaald dat een werkgever een slapend dienstverband in stand mag houden als een medewerker langer dan 2 jaar ziek is, en dat dit (een slapend dienstverband in stand houden om geen transitievergoeding te hoeven betalen) niet in strijd is met goed werkgeverschap:

“het slapend laten voortbestaan van een arbeidsovereenkomst om op die manier te ontkomen aan het betalen aan eisende partij van een transitievergoeding acht de kantonrechter – gezien de thans heersende jurisprudentie – rechtens niet ongeoorloofd en niet strijdig met goed werkgeverschap. Het behoort tot de beleidsvrijheid van een werkgever om al dan niet ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken met een werknemer die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Een wettelijke verplichting is er daarvoor niet”.

Wet compensatie Transitievergoeding in 2020

Het Scheidsgerecht neemt een ander standpunt in. Deze overweegt dat de regeling wet compensatie Transitievergoeding bedoeld is om het laten voortbestaan van een ‘slapende’ arbeidsovereenkomst na twee jaar arbeidsongeschiktheid teneinde te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald, tegen te gaan. Ook de minister van sociale zaken en werkgelegenheid heeft in een brief van 7 november 2018 aan de Tweede Kamer bij herhaling geschreven dat de compensatieregeling de prikkel moet wegnemen om slapende arbeidsovereenkomsten in stand te houden (TK 2018- 2019, 34 352, nr. 136), aldus het Scheidsgerecht. De werkgever heeft volgens het gerecht geen enkel belang bij het laten voortduren van de arbeidsovereenkomst behalve het voorkomen dat zij een transitievergoeding moet betalen. Ook de kans dat de nieuwe wet in het geheel niet in werking zal treden, moet bijzonder gering worden geacht.

‘In het licht van dit een ander moet worden aangenomen dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap (art. 7:711 BW) onder omstandigheden verplicht kan zijn om tot beëindiging van de slapende arbeidsovereenkomst over te gaan en, zo hij die verplichting niet nakomt, daartoe kan worden veroordeeld’

De werkgever werd veroordeeld om de arbeidsovereenkomst op te zeggen bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid onder toekenning van een transitievergoeding van € 144.659,- op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Recente rechtspraak over slapend dienstverband en transitievergoeding

Inmiddels hebben na deze uitspraak diverse andere rechters zich over deze vraag gebogen. Kantonrechter Zwolle volgt de vaste lijn in de rechtspraak en  oordeelde dat werkgevers niet verplicht zijn om het dienstverband te eindigen. De uitvoering van de compensatieregeling is daarvoor te onzeker. Bovendien moeten werkgevers de transitievergoeding voorfinancieren. Vooralsnog handelt werkgever dan ook niet ernstig verwijtbaar als deze het dienstverband met werknemer slapend houdt.  Na 1 april 2020 zou de situatie anders kunnen liggen.

De kantonrechter in Den Haag (niet gepubliceerd) denkt daar anders over: de compensatieregeling is duidelijk en er moet een einde worden gemaakt aan de slapende dienstverbanden. De regeling is in de Staatscourant met toelichting gepubliceerd zodat er voldoende zekerheid is. Het niet beëindigen van het dienstverband met een zieke werknemer is volges deze rechter in strijd met het goed werkgeverschap.

transitievergoeding en slapend dienstverband advocaat amsterdamConclusie over transitievergoeding bij slapend dienstverband

Het lijkt mij juist dat de regeling wet compensatie Transitievergoeding een ander licht kan werpen op de vraag of de werkgever, alleen om een transitievergoeding te ontlopen, ernstig verwijtbaar handelt als hij het dienstverband slapend houdt. De werkgever krijgt de vergoeding immers terugbetaald en je kunt je afvragen wat dan nog het belang is om de arbeidsverhouding in stand te laten. Het scheidsgerecht heeft echter een omslachtige weg bewandeld om tot deze uitspraak te komen, maar dat was ook afhankelijk van de manier waarop het verzoek was ingekleed. Juist nu het slapend dienstverband, ook in de politiek, onder druk staat, had de advocaat van de werknemer ook kunnen kiezen voor het indienen van een verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, onder toekenning van een transitievergoeding. Feit is dat de nieuwe wet in april 2020 in werking treedt, dus de werkgever moet de ontslagvergoeding tot die datum voorfinancieren. Dat neemt niet weg dat in een ontbindingsprocedure aangevoerd kan worden dat de rechtspraak over slapend dienstverband door de komende wet compensatie Transitievergoeding inmiddels achterhaald is en dat de werkgever zich nu ernstig verwijtbaar opstelt door het dienstverband opzettelijk slapend te houden.

transitievergoeding bij slapend dienstverband advocaat amsterdam

 Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over transitievergoeding en slapend dienstverband

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders voor vragen en juridisch advies over transitievergoeding bij slapend dienstverband en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam