Schadevergoeding na te lange schorsing

avatar

Schadevergoeding na te lange schorsing advocaat amsterdamSchadevergoeding na schorsing wegens ongepast gedrag

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over schorsing en schadevergoeding. De CAO’s in het onderwijs geven een school de mogelijkheid om een medewerker bij een vermoeden van een ernstig incident te schorsen. Zo’n schorsing (op non actiefstelling) is echter aan termijn verbonden, meestal vier weken of 3 maanden. Wat zijn de consequenties als de schorsing te lang heeft geduurd?Tegen een conciërge op een school waren klachten ingediend wegens ongepast gedrag.

Non actief

Na een gesprek was de werknemer naar huis gestuurd in afwachting van een onderzoek. Daarbij was hem uitdrukkelijk verzocht om geen contact te hebben met de leerlingen of hun familie en over de klachten met niemand binnen de onderwijsgroep te spreken. Tussen partijen is er vervolgens tevergeefs onderhandeld over een vertrekregeling. Daarop liet de stichting weten dat

  • een procedure tot opzegging van het dienstverband gestart wordt
  • en dat de werkgever tijdens de opzeggingsprocedure vrijgesteld blijft van het verrichten van werk.

Daarna werd hij overgeplaatst naar een andere locatie.

Commissie van Beroep

Tegen de besluiten tot schorsing en overplaatsing werd beroep ingesteld bij de Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Voortgezet Onderwijs. Het beroep tegen de overplaatsing werd niet ontvankelijk verklaard. Het beroep tegen de schorsing werd gegrond verklaard, onder meer omdat de klacht achteraf door de leerlingen werd ingetrokken.

Rehabilitatie

Daarop eiste de werknemer rehabilitatie. De school stelde toen alsnog een onafhankelijk onderzoek in naar de klacht. Een onderzoeksbureau rapporteerde dat niet kan worden vastgesteld of grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden. Wel zouden de grenzen van de door de werknemer in acht te nemen professionele distantie zijn overschreden. Toen men het niet eens werd over een rectificatie vorderde de werknemer in een procedure schriftelijke rehabilitatie, vergoeding van zijn kosten van rechtsbijstand en € 15.000,- schadevergoeding wegens aantasting van de eer en goede naam.

Goed werkgeverschap

Rechtbank Den Haag oordeelde hierover op 18 maart 2015. De kantonrechter overwoog dat de Stichting

  • zich niet als goed werkgever had gedragen
  • door bij zo’n ernstige beschuldiging
  • niet zorgvuldig
  • en voortvarend genoeg op te treden.

De school had ‘zo snel mogelijk moeten vaststellen in hoeverre de beschuldigingen gegrond waren en passende maatregelen moeten nemen’. De Stichting heeft pas bijna vier maanden nadat klachten waren ontvangen, vastgesteld dat er geen seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of ongewenste intimiteiten hadden plaatsgevonden. Vervolgens heeft de Stichting de schorsing van werknemer te lang gehandhaafd.

Grondslag schorsing

‘Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de Stichting aldus nodeloos veel tijd laten verstrijken en ontbrak de grondslag voor zo’n langdurige schorsing. De Stichting had als goed werkgever meer oog moeten hebben voor het belang van werknemer bij een voortvarende aanpak, mede gelet op diens langdurig dienstverband’.

Reputatieschade

De Stichting moest een brief sturen aan alle betrokkenen om de conciërge te rehabiliteren. De kosten van rechtsbijstand zijn toegewezen tot € 10.000,- (netto). Aan immateriële (schade aantasting in zijn eer of goede naam) werd € 3.000,- toegekend.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, schadevergoeding na schorsing, en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button