Advocaat schorsing militair in Amsterdam

avatar

Schorsing in het militair ambtenarenrecht

advocaat schorsing militair in Amsterdam

Onze specialist militair ambtenarenrecht mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam geeft juridisch advies bij schorsing van een militaire ambtenaar. Militaire ambtenaren kunnen in hun ambt worden geschorst. Schorsing in het militair ambtenarenrecht is een onomkeerbare smet op de loopbaan van de medewerker. Door de schorsing kan de beroepsmilitair of reservist zijn ambt bij Defensie niet langer uitoefenen. De ratio van een schorsing is de noodzaak om rust en orde binnen de eenheid te handhaven of te herstellen of om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Uitgangspunt is daarbij dat schorsing een tijdelijk karakter dient te hebben. Is een militair geschorst dan strekt de schorsing zich uit tot alle werkzaamheden en alle diensten.

Algemeen militair ambtenarenreglement

Let wel: een beroepsmilitair bij de krijgsmacht die is geschorst verliest niet de hoedanigheid van militair! Dit betekent dat het Militair Straf-en Tuchtrecht onverkort van toepassing blijft.

De maatregel schorsing is uitgewerkt in hoofdstuk 5 van het Algemeen militair ambtenarenreglement. Voor een goed begrip dient onderscheid te worden gemaakt tussen schorsing van rechtswege en schorsing bij bestuursrechtelijke beschikking.

In welke gevallen een beroepsmilitair van rechtswege is geschorst is bepaald in artikel 34, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

Schorsing beroepsmilitair van rechtswege

Artikel 34, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement bepaalt dat een beroepsmilitair van rechtswege is geschorst, wanneer hij krachtens wettelijke maatregel van zijn vrijheid is beroofd, tenzij de vrijheidsbeneming het gevolg is van:

 1. een maatregel, anders dan op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, genomen in het belang van volksgezondheid;
 2. een straf, opgelegd op grond van de Wet militair tuchtrecht.

Schorsing militair bij bestuursrechtelijke beschikking

Ingevolge artikel 34, tweede lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement kan een beroepsmilitair bij beschikking in zijn ambt worden geschorst:

 1. indien een strafrechtelijke vervolging ter zake van misdrijf tegen hem is ingesteld;
 2. wanneer hem is meegedeeld dat hij in aanmerking zal worden gebracht voor ontslag op een van de gronden genoemd in artikel 39, tweede lid, onder k,l,mennvan het Algemeen militair ambtenarenreglement danwel in artikel 12g, tweede lid, van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
 3. wanneer het belang van de dienst schorsing van de ambtenaar vordert.

Verdenking van ernstig plichtsverzuim

Volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep is voldoende grond voor het treffen van de ordemaatregel schorsing indien er sprake is van een concrete verdenking van ernstig plichtsverzuim van de ambtenaar waardoor aan diens integriteit moet worden getwijfeld en waardoor het noodzakelijk in de ambtenaar te stellen vertrouwen dermate is geschaad dat het niet aanvaardbaar is dat hij zijn werkzaamheden blijft of gaat verrichten.

Schorsing is ordemaatregel

Verder is het opvallend dat in de rechtspraak schorsing wordt gezien als een ordemaatregel met een neutraal karakter. Ik heb moeite met het volgen van de rechtspraak op dit punt. De maatregel schorsing heeft voor de ambtenaar namelijk een aantal negatieve, vervelende (mogelijk voor hem wel) beschamende gevolgen:

 • zo is het de beroepsmilitair gedurende de schorsing verboden aan zijn ambt verbonden werkzaamheden en/of diensten te verrichten;
 • mag hij zijn uniform niet meer dragen;
 • kan een korting worden toegepast op zijn inkomsten/bezoldiging
 • kan aan hem de toegang tot de defensieterreinen worden ontzegd;
 • kan aan hem worden gevraagd zijn defensiepas in te leveren; en
 • kan aan hem gedurende de schorsing voor de gehele duur ervan een bereikbaarheidsverplichting worden opgelegd.

Gevolgen schorsing voor loopbaan bij defensie

Met andere woorden: een schorsing is voor de ambtenaar een zeer verstrekkende maatregel. De militair meent veelal dat hij de smet van deze maatregel in zijn loopbaan zal blijven meedragen. Mede vanwege de genoemde negatieve effecten is het van het grootste belang dat alleen tot deze maatregel wordt overgegaan indien echt niet anders mogelijk is.

Indien wel voor schorsing wordt gekozen, is het aanbevolen de duur van de schorsing te beperken en dat de feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot een volledig beeld van de gedragingen zo spoedig mogelijk in kaart worden gebracht.

Contact met advocaat schorsing militair in Amsterdam


Heeft u verdere vragen over de maatregel schorsing? Hangt u de toepassing van een dergelijke maatregel als militair boven het hoofd? Wordt u in dit kader als beroepsmilitair uitgenodigd voor een bestuursrechtelijke hoorzitting? Neem tijdig contact op met onze specialist militair ambtenarenrecht mr. K.K.A. Aaron-de Bies. Door haar specifieke deskundigheid in militaire zaken kan zij u met raad en daad bijstaan.

 

Call Now Button