Advocaat arbeidsrecht medisch specialist en maatschap (MSB) Amsterdam

avatar

Advocaat Scheidsgerecht Gezondheidszorg | Arbeidsrecht AmsterdamAdvocaat voor geschillen bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht, zoals ontslag en transitievergoedingontslagvergoeding aan maatschappen, MSB’s en medisch specialisten in de gezondheidszorg.

Veel arbeidszaken in de medische sector, geschillen tussen ziekenhuizen en medisch specialisten in dienstverband,  worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Dat geldt ook voor onderlinge geschillen tussen medisch specialisten in vrij beroep: bijvoorbeeld als een maatschap niet meer wil samenwerken met een van de maten. Dat alles is alleen mogelijk als in de overeenkomst (maatschapsovereenkomst, toelatingsovereenkomst of arbeidsovereenkomst) een arbitraal beding is overeengekomen. Dat bepaalt dat in plaats van de (kanton)rechter, bijvoorbeeld de Federatie Medisch Specialisten, drie scheidslieden benoemt die over het geschil zullen oordelen. Dat is het Scheidsgerecht.

Arbiter en de regels van het arbeidsrecht

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen rechtbank maar spreekt recht als arbiter, waarbij, als de advocaten van partijen dat overeenkomen, de regels van het arbeidsrecht (Burgerlijk Wetboek) worden toegepast. Het Scheidsgerecht kent zo’n vijftig arbiters in diverse categorieën, afkomstig uit de achterban van de deelnemende organisaties. Deze instantie behandelt o.a. geschillen tussen instellingen en medisch specialisten, in het bijzonder wanneer deze in loondienst werkzaam zijn, bijvoorbeeld bij een coöperatie, maatschap of een besloten vennootschap (medisch specialistisch bedrijf, MSB). Ook behandelt het gerecht geschillen tussen de Instellingen (zoals ziekenhuizen) en bestuurders, bij vonnis of bindend advies.

Advocaat arbeidsrecht en de regelen des rechts

Volgens het  het arbitragereglement kan het Scheidsgerecht op basis van het huidige arbeidsrecht oordelen ‘naar de regelen des rechts’. In dat geval is bij arbeidsgeschillen het reguliere arbeidsrecht op het arbeidscontract in de gezondheidszorg van toepassing. Het scheidsgerecht doet regelmatig uitspraken bij een arbeidsconflict over onderwerpen als:

  • non-actiefstelling
  • verstoorde arbeidsverhouding
  • disfunctioneren
  • re-integratie
  • concurrentie
  • ontbinding van het arbeidscontract.

Medisch Specialisten en modelmaatschapscontracten

De bevoegdheid van het Scheidsgerecht in arbeidszaken volgt uit een bepaling uit de arbeidsovereenkomst of maatschapscontract van de specialist in de zorgsector.

Veel bedingen in contracten luiden: “Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst zullen bij wege van bindend advies worden beslecht door het Scheidsgerecht voor het Nederlandse Ziekenhuiswezen”. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) houdt deze arbitrageprocedure voor medewerkers bij ziekenhuizen in stand door middel van modelmaatschapscontracten. Maatschappen en andere samenwerkingsverbanden gebruiken deze standaardcontracten. Daardoor komen arbeidszaken tussen maatschappen en specialisten of andere medewerkers in de gezondheidszorg zelden terecht bij de kantonrechter, maar bij een arbiter. Dat heeft o.a. tot gevolg dat de kosten om een procedure te beginnen, al zeer aanzienlijk zijn. Dat geldt ook voor de kostenveroordelingen, die vele malen hoger zijn dan in kantongerechtszaken.

Geschil arbeidsrecht tussen maatschap (msb) en medisch specialisten of ziekenhuis

De mondelinge behandeling in een bodemzaak vindt ongeveer vier maanden na het aanbrengen van de zaak plaats. Meestal wijst het Scheidsgerecht binnen zes weken na de mondelinge behandeling vonnis, soms binnen drie of vier weken. Voor kort gedingen gelden kortere termijnen,

Het Scheidsgerecht kan in arbeidszaken op basis van het arbeidsrecht dezelfde uitspraken doen als de kantonrechter, bijvoorbeeld het ontbinden van een arbeidsovereenkomst van een lid of medewerker van de maatschap (zoals een medisch specialist) op grond van het ontslagrecht. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet dan een bindende uitspraak in geschillen over het arbeidsrecht tussen aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (art. 4 Stichtingsstatuten en art. 7 Arbitragereglement). Veelal zijn dit maatschappen (Medisch Specialistisch Bedrijf) waar arbeidsgeschillen met of tussen medisch specialisten ontstaan.

Arbitraal vonnis vernietigen

Het Scheidsgerecht bestaat uit een (juridisch geschoolde) voorzitter, medisch specialist en een accountant. Niet altijd zijn partijen gelukkig met een uitspraak van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Daarom kan men alsnog bij de civiele rechter een arbitraal vonnis van het Scheidsgerecht laten vernietigen. Dat is enkele keren gebeurd. Tegen een beslissing van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg is geen hoger beroep of cassatie mogelijk.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over Scheidsgerecht Gezondheidszorg

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen bij een arbeidsgeschil met een medisch specialist of MSB verbonden aan een ziekenhuis bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.

 

 

 

Call Now Button