Recht op reiskostenvergoeding bij overplaatsing

avatar

Reiskostenvergoeding en overplaatsing

Reiskostenvergoeding en overplaatsing advocaatOnze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over reiskostenvergoeding en overplaatsing. Gerechtshof Leeuwarden heeft op 22 januari 2013 in kort geding bepaald dat een werkneemster, die werd overgeplaatst van Deventer naar Almere, recht heeft op een reiskostenvergoeding, ook als de geldende regeling niet in die situatie voorziet, en de werkneemster zich contractueel bereid heeft verklaard om overgeplaatst te worden.

Het hof ging er van uit dat de overplaatsing naar Almere heeft plaatsgevonden om niet-tijdelijke, bedrijfseconomische redenen en niet louter om de werknemer weg te pesten, zoals zij stelde. Verder stond vast dat de werkneemster voor het bereiken van haar werkplek in Almere was aangewezen op gebruik van haar auto, en dat de enkele reisafstand 86,2 km bedroeg. Gelet op de benzineprijzen en de omvang van het salaris gaat het volgens het Hof om extra kosten van betekenis.

Goed werkgeverschap

‘Van een goed werkgever mag in een dergelijke situatie, waarin de reden voor standplaatswijziging in zijn risicosfeer ligt, zoals bij bedrijfseconomische redenen het geval is, enig flankerend beleid worden verwacht om de nadelige gevolgen voor de werknemer in ieder geval gedurende enige tijd te verzachten. Dit geldt eens temeer nu feit van algemene bekendheid is dat op het nieuw af te leggen reistraject, in het bijzonder rondom Amersfoort, regelmatig files voorkomen waardoor ook de benodigde reistijd flink kan toenemen, zoals [geïntimeerde] terecht heeft aangevoerd en Ricoh niet gemotiveerd heeft betwist, terwijl die extra reistijd op geen enkele wijze wordt gecompenseerd.
Het hof betrekt in zijn overwegingen voorts dat de hoogte van de bij Ricoh gebruikelijke
kilometervergoeding van € 0,19 een tegemoetkoming is die in de regel niet de werkelijke kosten van autogebruik zal dekken’.

De bodemrechter zal moeten bepalen wat een redelijke vergoeding is.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, reiskostenvergoeding en overplaatsing, ontslag en alle andere arbeidsrechtelijke problemen.

Call Now Button