Advocaat rechtsbijstandsverzekering Amsterdam

avatar

Advocaat rechtsbijstandsverzekering arbeidsrecht Amsterdam ARAG, DAS, SRK, Achmea, de Goudse.Rechtsbijstandsverzekering: advocaat in Amsterdam

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 bepaald dat iemand die een rechtsbijstandverzekering (zoals ARAG, DAS, SRK, Achmea, de Goudse) heeft, als verzekerde zelf een advocaat als rechtshulpverlener mag kiezen, mits er een (gerechtelijke) procedure wordt gevoerd. Met een rechtsbijstandverzekering is men verzekerd voor de kosten van juridische hulp bij conflicten. De rechtsbijstandverzekeraar mag zich er dan niet op beroepen dat de verzekerde geen eigen advocaat mag kiezen of genoegen moet nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Daarbij maakt het niet uit om wat voor een juridische procedure het gaat. Daarbij maakt het ook niet uit of een advocaat wel of niet verplicht is.

ARAG, DAS, SRK, Achmea, de Goudse

Voorbeelden van rechtsbijstandsverzekeringen zijn:

 • Anker Eigen Jurist en Eigen Jurist Top
 • Lancyr Rechtsbijstandverzekering
 • Aon Direct
 • Arag Flexpolis en ProRechtpolis
 • Das polissen met eigen bijdragen
 • United Insurance Flexpolis Particulieren

Vrije advocaatkeuze bij een procedure (externe kosten)

Op grond van de Europese richtlijn 87/344:

 • heeft een voor rechtsbijstand verzekerde
 • in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures
 • het recht om zelf zijn advocaat te kiezen

Deze richtlijn 87/344 heeft met betrekking tot de vrije keuze van de rechtshulpverlener een algemene strekking en een bindend karakter.

Uit deze uitspraak volgt dat een verzekerde, ongeacht de polisvoorwaarden, in geval van een procedure vrije advocatenkeuze heeft, waarbij het niet uitmaakt of in een gerechtelijke procedure bijstand door een advocaat is voorgeschreven, zoals bij de kantonrechter.

Rechtsbijstandverzekeraar moet bij een procedure de kosten van een ingeschakelde advocaat betalen

Uit eerdere rechtspraak blijkt dat rechtsbijstandverzekeraars zoals ARAG, DAS, SRK, Achmea, de Goudse, vaak de kosten van een ingeschakelde advocaat moesten betalen. Gerechtshof Arnhem bijvoorbeeld heeft op 7 mei 2013 bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar de declaratie van een advocaat moet betalen:

 • als de verzekerde op eigen kosten een advocaat heeft ingeschakeld
 • omdat hij het niet eens was met het advies van de rechtsbijstandverzekeraar,

ondanks dat een negatief second opinion was gegeven en er geen bindend advies was gevraagd door de rechtsbijstandsverzekering.

Uitleg van de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering over externe kosten

Het Hof overwoog dat een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering met zich brengt dat als Arag ervoor heeft gekozen om geen bindend adviseur aan te wijzen maar een second opinion te verstrekken, en ook na het afkomen van de second opinion geen bindend adviesprocedure heeft gestart of heeft voorgesteld – artikel 6 van toepassing is.

Zaak voor eigen rekening laten behandelen en uiteindelijk het beoogde resultaat verkrijgen

Dat artikel van de polisvoorwaarden bepaalt dat de verzekerde achteraf recht heeft op vergoeding als hij de zaak voor eigen rekening verder heeft laten behandelen en uiteindelijk het beoogde resultaat verkrijgt.

Bindend advies of second opinion bij een geschil met een rechtsbijstandsverzekering

Arag was afgeweken van de bepaling in artikel 6 om ingeval van een meningsverschil een bindend adviseur aan te wijzen, maar had ook nagelaten ‘het nadien nog immer voortdurende meningsverschil’ te overbruggen door na de second opinion alsnog een bindend adviesprocedure te entameren dan wel voor te stellen. Daardoor kon zij niet tegenwerpen dat de verzekerde na ontvangst van de second opinion (toen de beroepsgronden reeds waren ingediend) geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om alsnog een bindend adviesprocedure te verlangen.

Beoogde resultaat behaald: kosten advocaat vergoed

Het Hof oordeelde dat de verzekerde, door de uitkomst van de procedure bij de Raad van State, in een betere positie was komen te verkeren en zodoende het door hem beoogde resultaat had behaald.

Verval dekking door polisvoorwaarden

Ook overwoog het Hof dat niet valt in te zien dat de dekking op grond artikel 3 en/of 4 van de polisvoorwaarden vervalt wanneer een verzekerde, nadat van een onoverbrugbaar meningsverschil is gebleken, ervoor kiest zijn zaak (voor eigen rekening) door een derde te laten behandelen. Arag moest uiteindelijk € 9.295,- aan de verzekerde voldoen.

advocaat in Amsterdam over rechtsbijstandsverzekering ARAG, DAS, SRK, Achmea, de Goudse.Contact met advocaat in Amsterdam over rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat voor vragen en juridisch advies over externe kosten van rechtsbijstandsverzekeringen zoals ARAG, DAS, SRK, Achmea of de Goudse.

Call Now Button