Advocaat rechtsbijstandsverzekering Amsterdam

avatar

Advocaat rechtsbijstandsverzekering arbeidsrecht AmsterdamSecond opinion rechtsbijstandsverzekering: advocaat Amsterdam

Gerechtshof Arnhem heeft op 7 mei 2013 bepaald dat een rechtsbijstandsverzekeraar de declaratie van een advocaat moet betalen als de verzekerde op eigen kosten een advocaat heeft ingeschakeld omdat hij het niet eens was met het advies van de rechtsbijstandverzekeraar, ondanks dat een negatief second opinion was gegeven en er geen bindend advies was gevraagd door de rechtsbijstandsverzekering.

Het Hof overwoog dat een redelijke uitleg van de polisvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering met zich brengt dat als Arag ervoor heeft gekozen om geen bindend adviseur aan te wijzen maar een second opinion te verstrekken, en ook na het afkomen van de second opinion geen bindend adviesprocedure heeft gestart of heeft voorgesteld – artikel 6 van toepassing is. Dat bepaalt dat de verzekerde achteraf recht heeft op vergoeding als hij de zaak voor eigen rekening verder heeft laten behandelen en uiteindelijk het beoogde resultaat verkrijgt. Niet valt in te zien dat dit anders zou zijn wanneer geen bindend advies is verkregen, doch in plaats daarvan een second opinion.

‘In ieder geval is in de polisvoorwaarden niet op een duidelijke en begrijpelijke wijze uitgelegd dat (en waarom) in het geval gekozen is voor een second opinion, welke negatief uitvalt voor de verzekerde, de kosten van het zelfstandig doorprocederen, ook wanneer dat achteraf een terechte keus blijkt te zijn geweest, niet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen’.

Bindend adviesprocedure bij rechtsbijstandsverzekering

Arag was afgeweken van de bepaling in artikel 6 om ingeval van een meningsverschil een bindend adviseur aan te wijzen, maar had ook nagelaten ‘het nadien nog immer voortdurende meningsverschil’ te overbruggen door na de second opinion alsnog een bindend adviesprocedure te entameren dan wel voor te stellen. Daardoor kon zij niet tegenwerpen dat de verzekerde na ontvangst van de second opinion (toen de beroepsgronden reeds waren ingediend) geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om alsnog een bindend adviesprocedure te verlangen.

Beoogde resultaat

Het Hof oordeelde dat de verzekerde, door de uitkomst van de procedure bij de Raad van State, in een betere positie was komen te verkeren en zodoende het door hem beoogde resultaat had behaald.

Verval dekking

Ook overwoog het Hof dat niet valt in te zien dat de dekking op grond artikel 3 en/of 4 van de polisvoorwaarden vervalt wanneer een verzekerde, nadat van een onoverbrugbaar meningsverschil is gebleken, ervoor kiest zijn zaak (voor eigen rekening) door een derde te laten behandelen. Arag moest uiteindelijk € 9.295,- aan de verzekerde voldoen.

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam