Privacy op het werk

avatar

advocaat privacy op het werk amsterdamPrivacy op het werk

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over schending van privacy op het werk door de werkgever. Recherchebureau Hoffman is door de rechtbank Zwolle-Lelystad op 4 juli 2012 veroordeeld om schade te vergoeden aan een werknemer wiens laptop in opdracht van de werkgever was onderzocht op verspreiding van een anonieme e-mail. Een werknemer werd er van verdacht dat hij tijdens een congres een anonieme e-mail verstuurd waarin hij de algemeen secretaris van de werkgever had beschuldigd van fraude. Diverse medewerkers moesten daarop per direct hun laptop inleveren, waarna een recherchebureau een onderzoek begon om de afzender van het e-mailbericht te achterhalen.

Valse beschuldiging

Werkgever liet de werknemer na het onderzoek weten dat gebleken was dat hij de valse beschuldigingen had geuit. De arbeidsovereenkomst tussen partijen is vervolgens met wederzijds goedvinden beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.

Schadevergoeding door advocaat

De werknemer vorderde achteraf door middel van zijn advocaat schadevergoeding van het recherchebureau op basis van de volgende argumenten:

  • het bureau had ten onrechte kennis heeft genomen van de inhoud van zijn persoonlijke documenten;
  • het bureau had de werkgever daarover ten onrechte geïnformeerd;
  • Als gevolg daarvan was zijn relatie met de werkgever zodanig verstoord geraakt, dat hij wel moest instemmen met beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Geen toestemming voor onderzoek

De rechtbank stelde vast dat niet vaststond dat de e-mail van de werknemer afkomstig was. De rechtbank oordeelde dat het recherchebureau:

  • als verantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) moet worden beschouwd;
  • en gebonden is aan de regels vastgelegd in de Privacycode Sector particuliere onderzoeksbureaus van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Het inleveren van de laptop alleen kon niet worden aangemerkt als toestemming in de zin van de Wbp voor het onderzoek en voor het verstrekken van de gegevens aan de werkgever. Hoffmann had zich derhalve

  • niet vergewist van de toestemming van de werknemer
  • en heeft daardoor onrechtmatig gehandeld.

Schade

De werknemer had aannemelijk gemaakt dat hij schade had geleden omdat

  • zijn salariëring in zijn huidige functie aanzienlijk lager is
  • en omdat dat hij als gevolg van de gebeurtenissen een post traumatische stress stoornis heeft ontwikkeld.

De schade wordt in een afzonderlijke procedure vastgesteld.

Vaststellingsovereenkomst

Dat de werkgever niet werd aangesproken, die immers de opdracht tot onderzoek had gegeven, is niet zo verwonderlijk omdat partijen een vaststellingsovereenkomst hadden gesloten waarin finale kwijting is verleend. Dan kan de schade op de werkgever niet worden verhaald.

Schending privacy

Al eerder, in 2010, is een accountant, die op verzoek van een werkgever privé gebruik van de computer van een werknemer onderzocht, door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven  op de vingers getikt:

‘Door inhoudelijk te rapporteren over het privé-gebruik van de computer heeft betrokkene de privacy van appellante geschonden. Naar het oordeel van het College heeft betrokkene door te handelen als hiervoor beschreven niet alleen het door appellante genoemde artikel 5 van de gedragsrichtlijn inzake persoonsgericht accountantsonderzoek (als uitwerking van artikel 10 GBR-1994) overtreden, maar daarmee ook gehandeld in strijd met artikel 7 van deze richtlijn. Aldus heeft betrokkene de eer van de stand der registeraccountants geschonden en daarmee artikel 5 GBR-1994 overtreden’.


Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over privacy op het werk

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor arbeidsrecht advies over ontslag, privacy op het werk en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Advocaat Amsterdam

Call Now Button