Werknemer via payroll bij gemeente is ambtenaar

avatar

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst

Rechtbank Oost-Nederland heeft op 21 maart 2013 bepaald dat een werknemer die via payrolling bij een gemeente te werk was gesteld, als ambtenaar, en niet als werknemer kan worden beschouwd. SDWE had een verzoek ingediend tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de werknemer. De rechter overwoog echter dat SDWE als bedrijfsactiviteit niet meer had gedaan dan vooraf door de gemeente geworven en geselecteerde werknemers formeel in dienst te nemen om hen exclusief bij de Gemeente te detacheren:

‘SDWE heeft werknemer door de Gemeente ‘aangereikt’ gekregen, SDWE heeft werknemer formeel in dienst genomen en werknemer vervolgens, zoals met de Gemeente is overeengekomen, exclusief aan de Gemeente uitgeleend. Werknemer heeft de arbeid enkel en alleen in opdracht en ten behoeve van de Gemeente verricht. De Gemeente heeft het loon niet rechtstreeks, maar aan SDWE betaald. SDWE heeft het loon vervolgens aan werknemer betaald’.

Payroll geen arbeidsovereenkomst

Voor de vraag of er sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen SDWE en de werknemer, overwoog de rechtbank dat moest worden gekeken naar wat de partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond, ‘mede in aanmerking genomen de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en aldus daaraan inhoud hebben gegeven’.

Feitelijke invulling arbeidsovereenkomst

Uit de feitelijke invulling vanaf het sluiten van de overeenkomst leidde de rechtbank af dat er geen arbeidsovereenkomst bestond tussen SDWE en de werknemer:

‘Werknemer heeft vanaf de aanvang enkel en alleen voor de Gemeente gewerkt, de Gemeente gaf instructies, met de Gemeente werden afspraken over vakantiedagen, te volgen opleidingen en wisselingen van werkplek binnen de Gemeente gemaakt. In het kader van de reorganisatie is werknemer ingeschreven bij Matchpoint, het herplaatsingsbureau van de Gemeente. Werknemer werd beoordeeld door de Gemeente aan de hand van hetzelfde beoordelingssysteem als dat de Gemeente hanteert voor haar ‘vaste ‘ambtenaren. Van enige uitoefening van enig gezag door SDWE is geen sprake geweest’.

Omdat feitelijk de arbeidsrelatie tussen SDWE en werknemer enkel en alleen bestond uit het plaatsen van werknemer op de loonlijst van SDWE, werd SDWE in haar verzoek niet-ontvankelijk verklaard en bleef de ‘ambtenaar’ in dienst.

De rechter ging overigens niet expliciet in op de vraag of de gemeente als werkgever moet worden gezien, omdat de gemeente geen partij was in het geding. Niettemin ligt het voor de hand dat de werknemers op basis van deze uitspraak aanspraak kunnen maken op een aanstelling bij de gemeente.

Volgende uitspraak over payroll

In een uitspraak d.d. 13 mei 2013 heeft de kantonrechter te Almelo deze lijn voortgezet:

‘Stafflease is weliswaar op papier werkgever maar uit de feiten en omstandigheden zoals die vooralsnog zijn gebleken, blijkt niet dat voldaan wordt aan de elementen van een arbeidsovereenkomst zoals geformuleerd in artikel 7:610 BW, terwijl evenmin gesteld of gebleken is dat Stafflease als uitzendbureau in de zin van artikel 7:691 BW kan worden aangemerkt, integendeel, de selectie is feitelijk door [gedaagde sub 2] gebeurd en ook in de overeenkomst met Stafflease is vastgelegd dat [eiser] bij [gedaagde sub 2] te werk zal worden gesteld’.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

Call Now Button