Advocaat ontslag onderwijs Amsterdam

avatar

Advocaat ontslag onderwijs Amsterdam
Ontslag onderwijs advocaat Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag in het onderwijs. Voor een school of andere onderwijsinstelling gelden regels die afwijken van het arbeidsrecht. Bij ontslag en andere arbeidsrechtskwestie is van belang is of de werknemer, bijvoorbeeld leraar, in het openbaar of bijzonder onderwijs werkzaam is als ambtenaar of werknemer in de zin van het arbeidsrecht. Onze advocaat onderwijs in Amsterdam staat zowel ambtenaren als werknemers in arbeidsconflicten bij.

Openbaar onderwijs

Onderwijswerknemers zijn werkzaam op basis van een

Bij openbaar onderwijs is de medewerker ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. Daar is de Wet Bestuurrecht (AwB) van toepassing. De onderwijsinstelling is gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het

 • zorgvuldigheidsbeginsel,
 • motiveringsbeginsel
 • en het formele rechtszekerheidsbeginsel.

Ontslag- en andere besluiten

Onze advocaten te Amsterdam kunnen bezwaar maken tegen een besluit van het schoolbestuur. Dat moet voldoen aan de regels. In het bijzonder onderwijs staan deze regels in zowel het Burgerlijk Wetboek als in de CAO vermeld, zoals over schorsing, op non-actiefstelling of andere disciplinaire maatregelen. Voor meer informatie over werknemers verwijzen wij u naar onze pagina arbeidsrecht.

Ontslag als werknemer

Als de medewerker niet met ontslag instemt, moet het schoolbestuur ofwel naar het UWV ofwel naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onze advocaat in Amsterdam kan hierbij behulpzaam zijn. Bij ontslag wegens disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en andere persoonlijke gronden is de kantonrechter bevoegd.

Ontslag als ambtenaar

Ontslag als ambtenaar kan worden verleend op de volgende gronden:

 • Op schriftelijk verzoek van de werknemer;
 • Wegens opheffing van de instelling, de dienst van de instelling of de betrekking, of zodanige verandering van de inrichting van het onderwijs dat de functie van de werknemer wordt opgeheven;
 • Wegens het geraken in een toestand van ongeschiktheid op grond van ziekten of gebreken;
 • Wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor het verrichten van zijn functie (niet goed functioneren);
 • Wegens een onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf;
 • Als disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim;
 • Op grond van andere met name genoemde en aan de betrokkene schriftelijk meegedeelde redenen van gewichtige aard (zoals bij een arbeidsconflict of een onverenigbaarheid van karakters).

Ontslagbesluit onderwijs

Onze advocaat kan namens de medewerker van een openbare school vernietiging van het ontslagbesluit verzoeken. Dat kan door binnen 6 weken na het ontslagbesluit bezwaar te maken tegen het besluit bij de bezwaaradviescommissie.

In de bezwaarprocedure moet de onderwijsinstelling het besluit volledig heroverwegen.

Als het bezwaar ongegrond is verklaard, kan de werknemer in beroep gaan bij de rechtbank. Binnen 6 weken na de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep.

In een voorlopige voorziening kan schorsing van het besluit worden verzocht.

Bijzonder onderwijs

In het bijzonder onderwijs (katholiek, islamitisch, protestant, etc.) gelden de regels van het arbeidsrecht. Voor elk type onderwijs geldt een eigen CAO met rechtspositionele voorschriften.

Commissie van beroep bij bijzonder onderwijs

Een bijzondere school moet bij een Commissie van Beroep zijn aangesloten. Onze advocaten kunnen in beroep gaan tegen besluiten inzake bijvoorbeeld: schorsing, ontslag en disciplinaire maatregelen. Hoewel de uitspraak van de Commissie van Beroep in beginsel bindend is voor het instellingsbestuur, is de werknemer vrij om zich tot de rechter te wenden, bijvoorbeeld voor  schadevergoeding.

De leerkracht kan er ook voor kiezen om zich direct (na het ontslag) tot de rechter te wenden.

Opzegging in het onderwijs

De gebruikelijke opzeggingsgronden (volgens de CAO van de onderwijssectoren) zijn:

 • Plichtsverzuim;
 • Onbekwaamheid of ongeschiktheid van de werknemer voor functie;
 • Opheffing van de instelling of de dienst van de instelling of de functie, of zodanige verandering van de inrichting van het onderwijs, dat het dienstverband van de werknemer zal worden opgeheven;
 • Een toestand van blijvende ongeschiktheid op grond van ziekten of gebreken;
 • Een onherroepelijk geworden vonnis waarbij de werknemer is veroordeeld tot vrijheidsstraf wegens een misdrijf;
 • In verband met de benoeming verschaffen van opzettelijk onjuiste of onvolledige inlichtingen, zonder welke niet tot benoeming zou zijn overgegaan;
 • De uren boven de normbetrekking van de werknemer, waardoor is komen vast te staan dat in redelijkheid de uren aan een andere werknemer binnen een normbetrekking kunnen worden opgedragen;
 • Andere met name genoemde gewichtige omstandigheden die redelijkerwijs geacht moeten worden met het oog op de belangen van de instelling en van het onderwijs de mogelijkheid van het dienstverband uit te sluiten.

In plaats van de dienstbetrekking op te zeggen, kan de school er ook voor kiezen om de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter te laten ontbinden. Ook hierbij kunnen onze advocaten behulpzaam zijn.

Er gaan stemmen op om in de toekomst één ontslagregime voor de gehele sector in te voeren, met instandhouding van de Commissies van Beroep voor zowel bijzonder onderwijs als openbaar onderwijs.

Contact met advocatenkantoor ontslag onderwijs in Amsterdam

Neem contact op met advocatenkantoor Witlox Snijders Advocaten voor advies over problemen bij (bijzonder) onderwijs. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders is gespecialiseerd in juridisch advies over o.a. arbeidsconflict, ontslag, de vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding.

 

Call Now Button