Werknemer gebonden aan eigen ontslagbrief

avatar

Ontslagbrief advocaat amsterdam ontslag overeenkomst

Ontslagbrief ontvangen? Onze advocaten in Amsterdam zijn arbeidsjurist en specialisten in arbeidsrecht en ontslagrecht. Wij geven juridisch advies en rechtshulp over alle vormen van ontslag en checken gratis een aangeboden ontslagbrief of vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) voor de werknemer op alle onderdelen. Ook onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Een ontslagbrief met vaststellingsovereenkomst, met als gevolg ontslag, is een manier om een arbeidscontract tussen werkgever en werknemer met wederzijds goedvinden te beëindigen. Vaak gebeurt dat na een reorganisatie of een arbeidsconflict. Ontslag met wederzijdse goedkeuring is ook mogelijk in het ambtenarenrecht. Een juridische ontslagprocedure bij de rechtbank is dan overbodig.

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Ontslag op verzoek van werknemer: weloverwogen ontslagname?

Wat is het rechtsgevolg als een werknemer zelf ontslag neemt met een ontslagbrief? Rechtbank Noord-Nederland heeft op 22 oktober 2013 bepaald dat een werknemer gehouden mag worden aan een brief waarin hij aangeeft de arbeidsovereenkomst te beëindigen, ook als hij daar later op terugkomt. Betrokkene had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tot 20 maart 2013. Op 7 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden over de wijze waarop de werknemer zijn werk verrichtte. Na afloop van dit gesprek heeft de werknemer een verklaring ondertekend inhoudende dat hij, omdat hij zijn werk niet naar behoren heeft uitgevoerd, per direct ontslag neemt en dat de werkgever hem niets meer hoeft uit te betalen.

Een week later heeft de werknemer de ongeldigheid van zijn verklaring ingeroepen. Daarbij heeft hij aangegeven dat de situatie te ondragelijk is om verder voor de werkgever te werken en heeft hij zich ziek gemeld.

Doorbetaling van salaris: loonvordering

In de procedure vorderde de werknemer doorbetaling van zijn salaris, stellende dat hij de verklaring onder druk heeft getekend.

Verklaring werknemer ontslag

De kantonrechter hechtte veel waarde aan de door de werknemer getekende verklaring waarin hij aangeeft zelf ontslag te nemen:

‘Waar een dergelijke verklaring tamelijk ongebruikelijk is en voor de werknemer in kwestie nadelig kan zijn, dient voldoende aannemelijk te zijn dat de werknemer in vrijheid en weloverwogen tot deze wilsuiting is gekomen. De stelling van de werknemer dat dit niet het geval is maar dat er, integendeel, sprake was van een wilsgebrek is door hem echter geenszins onderbouwd en aannemelijk gemaakt’.

Onder druk bij ontslagname

De stelling van de werknemer dat hij onder druk is gezet doordat de werkgever hem voorhield dat hij een schadeclaim tegemoet zou kunnen zien indien hij niet instemde met ontslagname, achtte de kantonrechter niet voldoende. De kantonrechter nam aan dat er sprake was van een weloverwogen ontslagname door de werknemer.

UWV

Ten overvloede overwoog de kantonrechter dat als het beroep op de vernietigbaarheid van de ontslagbrief wél zou slagen, de werknemer niet heeft gewerkt als gevolg van zijn ziekmelding. Omdat de stelling van de werknemer dat hij ziek was, door de werkgever gemotiveerd is betwist, had de werknemer zijn vordering vergezeld moeten laten gaan van een deskundigenoordeel van het UWV. Omdat hij dat had nagelaten, werd de loonvordering ook om die reden afgewezen te worden.

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring over beëindiging van het dienstverband

In het algemeen zal de rechter erg kritisch zijn als een werknemer zelf ontslag neemt. Aan de ontslagname door de werknemer worden terecht hoge eisen gesteld, omdat werknemers vaak in een emotionele toestand verkeren als zij verklaren zelf ontslag te nemen. Volgens de Hoge Raad moet de wil van de werknemer om zelf ontslag te nemen blijken uit een ‘duidelijke en ondubbelzinnige verklaring’. Ook wordt van de werkgever verlangd dat hij ‘op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze heeft verklaard in te stemmen met de beëindiging van het dienstverband’. De ‘koninklijke weg’ is dat de werkgever vervolgens de werknemer ook nog eens wijst op de nadelige consequenties van zijn ontslagname, zoals het verspelen van zijn recht op WW.

In deze zaak lag het eenvoudiger, omdat de rechter niet om de schriftelijke verklaring, die door de werknemer zelf was ondertekend, heen kon. Hier werd doorslaggevende betekenis aan gehecht, temeer omdat niet was gebleken dat de werknemer bij het tekenen onder druk was gezet.

Ontslagbrief en vaststellingsovereenkomst controleren door advocaat ontslagrecht in Amsterdam

 

Voor (gratis) juridisch advies over een ontslagbrief en vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum: 020-5221999.

 

Call Now Button