Ontslag militair ambtenaar wegens wangedrag

avatar

advocaat Ontslag militair ambtenaar wegens wangedrag amsterdamOntslag militair wegens wangedrag

Wordt u als militaire ambtenaar ontslagen wegens wangedrag? Dit moet u weten! Onze specialist militair ambtenarenrecht advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies in Amsterdam geeft juridisch advies bij ontslag wegens wangedrag van een militaire ambtenaar. Een militaire ambtenaar kan op diverse manieren de dienst verlaten. Zo kan de militair zelf ontslag nemen, hetgeen ontslag op aanvraag wordt genoemd. Deze wens dient de militair schriftelijk aan zijn bevoegde gezag kenbaar te maken.

Ontslag wegens wangedrag in het algemeen militair ambtenarenreglement

Aan de medewerker van Defensie kan ook ontslag worden verleend. De ontslaggronden zijn geregeld in artikel 39, tweede lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement. Een van deze ontslaggronden is ontslag wegens wangedrag in de dienst dan wel buiten de dienst voor zover dit gedrag schadelijk is of kan zijn voor zijn dienstvervulling of niet in overeenstemming is met het aanzien van zijn ambt (artikel 39, tweede lid, aanhef en onder l, van het Algemeen militair ambtenarenreglement).

De toetsingsmaatstaf van disciplinaire straffen

Naar vaste jurisprudentie hanteert de Centrale Raad van Beroep ten aanzien van disciplinaire straffen als toetsingsmaatstaf dat een bestuursrechter in ambtenarenzaken dient vast te stellen of de betrokken ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan het plichtsverzuim ter zake waarvan het bestuursorgaan hem de straf heeft opgelegd.

Plichtsverzuim en wangedrag

De overtuiging dat sprake is van plichtsverzuim zal de rechter moeten toetsen aan deugdelijk vastgestelde gegevens die aan het bestuursorgaan ter beschikking hebben gestaan bij het nemen van het ontslagbesluit. Deze maatstaf is ook van toepassing voor ontslag op basis van wangedrag.

Met andere woorden: een ontslag op grond van wangedrag met alle gevolgen van dien is een zodanig zware maatregel dat daartoe slechts door Defensie mag worden overgegaan, indien de feiten die aan het ontslag ten grondslag worden gelegd, niet voor gerede twijfel vatbaar zijn.

Verklaringen van collega’s

Volgens de Centrale Raad van Beroep in Utrecht dient dan ook voorzichtig te worden omgegaan met verklaringen van collega’s. Verklaringen kunnen slechts op waarde worden geschat tegen de achtergrond van de bestaande verhoudingen in de desbetreffende groep medewerkers. In beginsel zal het daarom nodig zijn de inhoud van zulke verklaringen in een nader onderzoek te verifiëren en na te gaan of op grond van meer objectieve gegevens kan worden vastgesteld dat de betrokken ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan wat hem wordt verweten. De feiten mogen immers niet voor gerede twijfel vatbaar zijn. Van belang is dat het plichtsverzuim op deugdelijke wijze is vastgesteld.

Gevolgen van ontslag militair wegens wangedrag

Het is duidelijk dat zo een zware maatregel als ontslag wegens wangedrag bij de voorbereiding van het besluit de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergt. De gevolgen van ontslag wegens wangedrag zijn voor militairen verstrekkend. De militair wordt immers niet eervol ontslagen. In financiële termen betekent dit dat de militair verwijtbaar werkeloosheid wordt. Aan de werkloosheid ligt een dringende reden ten grondslag, waarvan een militair een verwijt valt te maken. Het gevolg hiervan is dat de militair zijn recht op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet verliest.

Indien de reden van het wangedrag is gelegen in het plegen door de militair van een strafbaar feit moet de militair zich ook extra zorgen maken als hij na zijn dienstverband bij Defensie bijvoorbeeld een dienstverband bij de politie ambieert. Aan politieambtenaren worden evenals militaire ambtenaren hoge eisen gesteld voor wat betreft betrouwbaarheid en integriteit. Een onderzoek bij de politie naar zogezegd ‘strafrechtelijk vervolgbaar’ gedrag maakt dan ook onderdeel uit van de selectieprocedure. Strafrechtelijk vervolgbaar gedrag is meer dan een strafrechtelijke veroordeling. Niet alleen oude veroordelingen, maar ook strafbare gedragingen die niet hebben geleid tot een veroordeling dient de sollicitant op het sollicitatieformulier op te geven.

Ervaren jurist militair ambtenarenrecht in Amsterdam

Al met al kan worden gesteld dat ontslag wegens wangedrag voor een militair grote gevolgen heeft. Een gedegen juridisch advies in een dergelijke procedure is dan ook van groot belang.

Heeft u zich als militair schuldig gemaakt aan een strafbaar feit? Hangt u (als gevolg hiervan) ontslag wegens wangedrag -niet eervol ontslag- boven het hoofd? In al deze gevallen doet u er verstandig aan tijdig contact op te nemen met een juridisch adviseur.

Onze specialist mr. Krystle Aaron-de Bies heeft als militair-juriste binnen Defensie ruimschoots ervaring opgedaan in het militaire ambtenarenrecht en met name in (complexe) ontslagzaken. Door haar jarenlange ervaring bij Defensie kent zij de organisatie als geen ander, zodat zij militaire ambtenaren in een dergelijke procedure kordaat kan bijstaan. Ook in (militaire) strafzaken.

Contact met advocaat militaire rechtspositie in Amsterdam bij ontslag

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen ambtenarenrecht. Onze specialist militair ambtenarenrecht advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende militaire juridische procedures bijstaan.

Call Now Button