Geen ontslag voor uitschelden leidinggevende

avatar

Advocaat ontslag op staande voet leidinggevende AmsterdamAdvocaat ontslag leidinggevendeOnze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist ontslagrecht en geeft juridisch advies en bijstand bij ontslag op staande voet bij een conflict met een leidinggevende. Ontslag op staande voet (ook opzegging genoemd, artikel 7:678 lid 1 BW of ontslag per direct) is de meest vergaande maatregel in het arbeidsrecht. Een werknemer kan alleen in zeer ernstige gevallen door een leidinggevende worden ontslagen, wegens een dringende reden. De wet noemt voorbeelden van een dringende reden, bijvoorbeeld bij een misdrijf, zoals diefstal op het werk. In het algemeen heeft een werknemer bij deze vorm van opzegging geen recht op een ontslagvergoeding (schadevergoeding) of WW uitkering. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter bij een terechte opzegging een transitievergoeding toekennen aan de werknemer. Onze advocaten arbeidsrecht geven rechtshulp en rechtsbijstand bij alle soorten van beëindiging van een arbeidscontract.

Ontslag vernietigen

De opzegging kan achteraf door een advocaat worden vernietigd als de regels niet zijn gevolgd of als er geen rekening is gehouden met de gevolgen van het ontslag. Zo mag een werkgever niet te lang wachten met het geven van ontslag op staande voet.

Volgens artikel 7:678 lid 1 BW worden voor de werkgever als dringende redenen voor een opzegging per direct beschouwd:

  • zodanige daden,
  • eigenschappen
  • of gedragingen van de werknemer,
  • die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Uitschelden van leidinggevende

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft op 11 juni 2013 besloten dat het uitschelden althans grof beledigen van de leidinggevende, door te roepen ‘dik varken, schreeuw niet zo’, geen dringende reden oplevert voor ontslag op staande voet. Het hof overwoog dat ‘gelet op deze wijze van bejegening, de beweerdelijke bewoordingen absoluut geen pas geven en zelfs kunnen worden beschouwd als een grove belediging in de zin van artikel 7:678 lid 2 sub e BW, maar gelet op de omstandigheden waaronder dat is gebeurd in dit geval geen dringende reden vormen voor een ontslag op staande voet.

Volgens het hof is het niet te voorkomen dat een werknemer fouten maakt in de uitoefening van zijn werk. Door op luide toon ongenoegen te uiten heeft de werkgever (leidinggevende) zelf een ruziesfeer in het leven geroepen waarin de escalatie kon ontstaan.

Ontslag op staande voet een uiterste middel

Verder overwoog het hof dat ontslag op staande voet een uiterste middel is waarvan slechts met terughoudendheid gebruik mag worden gemaakt:

Het betreffen fouten die zijn gemaakt tijdens twee op elkaar volgende dagen, terwijl [appellante] niet heeft gesteld dat eerder sprake is geweest van onvoldoende functioneren. Ook heeft [appellante] niet gesteld dat [geintimeerde] zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onfatsoenlijk taalgebruik. Niet valt in te zien waarom niet kon worden volstaan met minder vergaande maatregelen, bijvoorbeeld een officiële waarschuwing, een verzoek om de arbeidsovereenkomst te ontbinden of een aanvraag voor een ontslagvergunning’.

Volgens vaste rechtspraak mag een werkgever niet zomaar tot ontslag op staande voet overgaan:

  • Bij de beoordeling van de vraag of van een dringende reden sprake is, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren in de eerste plaats te worden betrokken:
  • de aard en ernst van hetgeen de werkgever als dringende reden aanmerkt,
  • en verder de aard en duur van de dienstbetrekking,
  • de wijze waarop de werknemer deze heeft vervuld,
  • alsmede de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zou hebben.

Uit het laatste kan worden opgemaakt dat een ontbindingsverzoek wegens het uitschelden van de leidinggevende, in plaats van ontslag op staande voet, meer kans van slagen had gehad.

Contact met advocaat in Amsterdam over ontslag op staande voet 

Bij ontslag op staande voet kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam werkgever of werknemer terzijde staan bij het ontslag, een (spoed)procedure beginnen, verweer voeren of onderhandelingen starten. Neem als u vragen heeft over (dreigend) ontslag op staande voet contact op met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht mr. P.Chr. Snijders.

[ratings]

Call Now Button