Ontslag wegens disfunctioneren

avatar

advocaat in Amsterdam over ontslag wegens disfunctioneren Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: ontslag wegens disfunctioneren – redelijke grond

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens disfunctioneren. Disfunctioneren van een werknemer is een reden voor een werkgever om middels een advocaat te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Artikel 7:671b BW bepaalt dat de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst kan ontbinden wegens een redelijke grond voor beëindiging van het dienstverband. Onder ‘een redelijke grond’ wordt verstaan de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, anders dan ten gevolge van ziekte of gebreken van de werknemer.

Functioneren verbeteren

Voorwaarde is dat de werkgever de werknemer hiervan tijdig in kennis heeft gesteld en hem in voldoende mate in de gelegenheid heeft gesteld zijn functioneren te verbeteren. Ook mag de ongeschiktheid niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Van disfunctioneren van een werknemer is sprake:

  • als een werknemer structureel
  • niet voldoet aan de functie-eisen
  • behorend bij zijn functie.

Echter, in niet alle gevallen staat vast dat de werknemer niet goed functioneert. In een procedure bij de kantonrechter zal de werkgever dat moeten bewijzen, met name als de werknemer betwist dat hij disfunctioneert, bijvoorbeeld met gespreksverslagen en beoordelings- of functioneringsgesprekken waaruit blijkt dat de werknemer gewezen is op tekortschietende prestaties.

Verbetertraject

Zoals uit het bovenstaande blijkt moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen om zijn functioneren te verbeteren met een verbetertraject. Daarbij moet de werknemer een reële kans hebben gekregen om het functioneren te verbeteren.

Passende functie

Tenslotte moest vaststaan dat herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie binnen een redelijke termijn niet in de rede ligt. Ingevolge artikel 9, lid 3 van de Ontslagregeling is van een passende functie sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer.

Bewijs van disfunctioneren

De Hoge Raad heeft op 16 februari 2018 een uitspraak gedaan over de vraag welke eisen bij ontslag worden gesteld aan het bewijs dat de werkgever moet leveren als hij aan de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt wegens ongeschiktheid van een werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW).

Wettelijke bewijsregels in een ontslagprocedure

De Hoge Raad oordeelde dat de wettelijke bewijsregels in een ontslagprocedure gelden en dat de advocaat van de werkgever bij een ontslag feiten en omstandigheden zal moeten stellen en zal moeten bewijzen. Echter, volgens de Hoge Raad is voor bewijs in het burgerlijk procesrecht niet vereist dat de feiten en omstandigheden over disfunctioneren onomstotelijk vast staan, maar dat deze ‘voldoende aannemelijk’ worden.

Beoordelingsruimte werkgever

Verder heeft volgens de Hoge Raad de werkgever, blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van de WWZ,  ten aanzien van de vraag of sprake is van geschiktheid of ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen (overeengekomen) arbeid, een zekere mate van beoordelingsruimte. Op die manier kan de rechter in redelijkheid oordelen dat sprake is van de door de werkgever aangevoerde ontslaggrond, in dit geval disfunctioneren van de werknemer als bedoeld in artikel 7:669 lid 3, onder d, BW.

Niettemin worden werkgevers geadviseerd om een goed dossier bij te houden waarin wordt bijgehouden waarom de werknemer disfunctioneerde en wat hem is aangereikt om de verbetering van het functioneren te bereiken.

advocaat in Amsterdam over ontslag wegens disfunctioneren Contact met advocaat in Amsterdam over ontslag wegens disfunctioneren

Neem contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor juridisch advies over ontslag wegens disfunctioneren.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam