Voormalig bestuurslid SATUDARAH mag aanblijven als ambtenaar

avatar

advocaat Ontslag militair ambtenaar wegens wangedrag amsterdamHoogste bestuursrechter oordeelt: voormalig bestuurslid SATUDARAH mag aanblijven als ambtenaar. Een aantal missers in het bestuursrecht. Op 5 juli 2018 heeft één van de hoogste bestuursrechters (de Centrale Raad van Beroep ofwel de Raad) uitspraak gedaan over het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Justitie & Veiligheid vanwege zijn lidmaatschap van een chapter van de motorcycleclub Satudarah(ECLI:NL:CRvB:2018:1963). De Raad heeft in deze zaak geoordeeld dat het ontslag van deze ambtenaar moet worden teruggedraaid. Daarmee is het dienstverband van deze ambtenaar vanaf datum van zijn ontslag van 14 oktober 2014 hersteld. De Raad komt tot dit oordeel omdat de gegevens waarmee de minister het ontslag heeft onderbouwd voornamelijk dateren van de periode na 14 oktober 2014. Deze gegevens kunnen echter niet worden gebruikt om te oordelen dat de ambtenaar vanwege het lidmaatschap ook op 14 oktober 2014 al ongeschikt was voor zijn functie. Voor de beoordeling van de ontslagverlening is, volgens vaste rechtspraak, immers de situatie ten tijde van het ontslagbesluit bepalend

Outlaw Motorcycle Gang (OMG)

Satudarah is een motorcycleclub en wordt gekenmerkt als een Outlaw Motorcycle Gang (OMG). Volgens het politierapport ‘Outlawbikers in Nederland’ 2014 is een OMG een groep mannen die:

  • affiniteit met motorrijden uitdraagt;
  • een herkenbare onderscheidende groepssymboliek heeft;
  • niet vrij toegankelijk is voor buitenstaanders;

en waarvan aangetoond is of wordt verondersteld dat

  • een of meerdere leden gedragingen vertonen en/of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de wet en/of maatschappelijke normen; en
  • terwijl dit gedrag en/of deze activiteiten in of uit naam van de club of met gebruikmaking van het clubimago en/of structuur wordt uitgevoerd.

Satudarah is een verboden motorcycleclub

Bij uitspraak van de rechtbank van 18 juni 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:7183) is Satudarah verboden en met onmiddellijke ingang ontbonden. Voor de ambtenaar in onderhavige zaak betekent deze ontwikkeling dat zijn lidmaatschap non-existent is geworden, wat wil zeggen dat zijn lidmaatschap niet meer bestaat.

Procesverloop ontslagzaak

De ambtenaar was sinds 2002 lid van de motorclub Satudarah en heeft in de periode 2013-2014 een bestuursfunctiebij een chapter vervuld. De minister heeft de ambtenaar bij ontslagbesluit van 14 oktober 2014 met onmiddellijke ingang ontslag wegens ernstig disfunctioneren verleend. De ambtenaar is hiertegen in bezwaar gegaan. Bij besluit van 7 april 2015 heeft de minister het bezwaar tegen het ontslagbesluit ongegrond verklaard. Vervolgens is de ambtenaar tegen dit besluit in beroep gegaan bij de rechtbank. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. De advocaat van de ambtenaar is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan bij de Raad. Bij uitspraak van 29 september 2016 heeft de Raad het besluit van 7 april 2015 vernietigd evenals de uitspraak van de rechtbank. Als gevolg hiervan heeft de Raad aan de minister de opdracht gegeven een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Wat was er volgens de Raad niet goed aan het bestreden besluit?

Belangenafweging moet toegesneden zijn op de omstandigheden van het geval

In de uitspraak van 29 september 2016 heeft de Raad onder verwijzing naar de Circulaire Ongewenste privécontacten rijksambtenaren van 23 juli 2013 en het politierapport ‘Outlawbikers in Nederland’ uit april 2014 geconcludeerd dat in geval van een lidmaatschap van een OMG, al snel kan worden aangenomen dat de ambtenaar in kwestie zich daarvan zal dienen te onthouden. In het aangehaalde politierapport zijn volgens de Raad tal van verifieerbare gegevens voor de conclusie dat uit de structuur en cultuur van de OMG’s criminogene factoren voortvloeien en dat sprake is van betrokkenheid van OMG’s bij (georganiseerde) criminaliteit. De Raad heeft opgemerkt dat in de onderhavige zaak de minister evenwel heeft verzuimd een op de omstandigheden van het geval toegesneden belangenafweging toe te passen. De Raad is van oordeel dat niet alle OMG’s over een kam kunnen worden geschoren en niet alle outlawbikers, chapters of clubs crimineel actief zijn.

Feiten na ontslagdatum ambtenaar spelen geen rol

Met inachtneming van de uitspraak van 29 september 2016 is bij besluit van 19 mei 2017 door de minister een nieuwe beslissing op bezwaar genomen. In het besluit wordt door de minister overwogen dat de genoemde chapter waar de ambtenaar onderdeel van uitmaakt als een criminogene omgeving is te beschouwen. Opvallend is dat de minister hierbij voornamelijk verwijst naar recente gebeurtenissen rondom de vereniging en de chapter. Gebeurtenissen die veelal na het ontslagbesluit van 14 oktober 2014 zouden hebben plaatsgevonden, terwijl de minister heeft verzuimd de ontslagdatum aan te passen. Als gevolg van deze omissie komt ook dit besluit wederom voor vernietiging door de Raad in aanmerking. Want: volgens de spelregels van het bestuursrecht kunnen feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na de ontslagdatum bij de beoordeling van het ontslagbesluit geen rol spelen. Voor de vaststelling of een bestuursorgaan is bevoegd om tot ontslagverlening over te gaan is naar vaste rechtspraak de situatie ten tijde van het ontslagbesluit bepalend.

Ontslagbesluit ambtenaar herroepen

Het ontslagbesluit wordt daarom door de Raad herroepen. Dit betekent dat het dienstverband van appellant vanaf 14 oktober 2014 is hersteld en wordt de tot 18 juni 2018 bestuurslid van Satudarah geacht onafgebroken in dienst van de minister van Justitie en Veiligheid te zijn gebleven.

Deze uitspraak laat zien hoe belangrijk het is om bij een ontslagbesluit juridisch advies in te winnen en u te laten bijstaan door een ervaren adviseur. Onze juridische adviseur in Amsterdam advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies kan u met haar specifieke deskundigheid in ambtenarenzaken en bestuursrecht in complexe ontslagzaken kordaat bijstaan.

advocaat ontslag ambtenaar amsterdamContact met advocaat ambtenarenrecht Amsterdam 

Voor meer informatie en juridisch advies over ambtenarenrecht, waaronder ontslag, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten en juristen ambtenarenrecht te Amsterdam, zoals advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam