Ontruiming bij huur en verhuur van kantoorruimte

Mike

advocaat Ontruiming bij huur en verhuur van kantoorruimte Amsterdam

 

Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over huur en verhuur van bedrijfsruimte in het bijzonder bij het eindigen (opzeggen) van de huur. Er zijn verschillende soorten bedrijfsruimte:  middenstandsbedrijfsruimte (detailhandel, zoals een winkel of horecaruimte) en overige bedrijfsruimte, o.a. kantoorruimte. kantoorruimte en andere bedrijfsruimte die niet onder de regeling van middenstandsbedrijfsruimte valt, de zogenaamde 230a-bedrijfsruimtes. Huur van kantoorruimte is in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek geregeld. Huurders van 230a-bedrijfsruimtes genieten zeer weinig bescherming van de wet. Zo hebben zij geen enkele bescherming tegen het eindigen van de huurovereenkomst op initiatief van de verhuurder. Bij woningen en 290-bedrijfsruimtes kan de verhuurder de huur (vaak) slechts in uitzonderingsgevallen opzeggen. De verhuurder van een 230a-bedrijfsruimte kan de huurovereenkomst echter opzeggen zonder opgave van reden. Toch betekent dit niet dat een huurder van een 230a-bedrijfsruimte geen enkele bescherming heeft. Huurders hebben namelijk ontruimingsbescherming, waardoor zij soms tot 3 jaar(!) jaar na het eindigen van de huur gebruik kunnen maken van de bedrijfsruimte. Onze advocaat huurrecht in Amsterdam staat huurders en verhuurders bij in geval van ontruiming.

Hoe eindigt een huurovereenkomst van een 230a-bedrijfsruimte? Onze advocaat huurrecht in Amsterdam geeft advies bij opzegging en ontruiming

De wijze waarop de huurovereenkomst met betrekking tot een 230a-bedrijfsruimte eindigt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval:

 • Het huurcontract bevat een regeling met betrekking tot de wijze waarop men de huurovereenkomst kan opzeggen. In dat geval dient de opzegging te geschieden op de contractueel overeengekomen wijze.
 • Het huurcontract bevat geen regeling met betrekking tot de wijze waarop met de huurovereenkomst voor bepaalde tijd opzegt. In dat geval eindigt de huurovereenkomst automatisch, zonder opzegging, op de contractueel overeengekomen datum.
 • Het huurcontract bevat geen regeling met betrekking tot de wijze waarop men de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzegt. De verhuurder kan de huur opzeggen tegen een voor huurbetaling overeengekomen dag op een termijn van tenminste een maand.

Het eindigen van de huur betekent niet dat de huurder de bedrijfsruimte direct dient te verlaten. De verhuurder moet namelijk expliciet aanzeggen dat de 230a-bedrijfsruimte op een bepaalde datum moet worden ontruimd. Doet de verhuurder of zijn advocaat dit niet? Dan kan de huurder gebruik blijven maken van de bedrijfsruimte.

Hoe krijgt een huurder van kantoorruimte ontruimingsbescherming?

De daadwerkelijke datum waarop de 230a-bedrijfsruimte moet zijn ontruimd, ligt twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd. De huurder krijgt derhalve automatisch twee maanden huurbescherming.

Tijdens deze twee maanden kan de huurder bij de rechtbank door middel van een advocaat verlenging van de ontruimingsbescherming verzoeken. Doet hij dit niet tijdig dan is zijn kans verkeken. Het is voor een huurder dus essentieel om proactief te handelen en contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in huurecht zodra de verhuurder de ontruimingsdatum heeft aangezegd.

Ontruimingsbescherming van 12 maanden

De rechter kan op verzoek van een advocaat of jurist, per keer, een ontruimingsbescherming van 12 maanden – na het eindigen van de huurovereenkomst – verlenen. In totaal kan een huurder driemaal ontruimingsbescherming ontvangen, waardoor hij/zij 3 jaar langer gebruik kan blijven maken van de bedrijfsruimte.

Belangrijk! Is tijdig middels een advocaat een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming ingediend? Dan is de ontruimingsbescherming in ieder geval verlengd totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Wanneer is een beroep op ontruimingsbescherming kansrijk?

Bij de beoordeling van het verzoek om ontruimingsbescherming te krijgen worden de belangen van de huurder(s) afgezet tegen de belangen van de verhuurder. De ontruimingsbescherming wordt slechts toegekend indien de belangen van de huurder (en van een eventuele onderhuurder) door de ontruiming ernstiger zijn geschaad dan die van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik door de huurder. Daarbij kijkt de rechter naar alle omstandigheden van het geval.

De volgende omstandigheden kunnen een rol spelen bij het oordeel van de rechter:

 • De mate waarin deze specifieke bedrijfsruimte van belang is voor de huurder.
 • Het aanbod van vergelijkbare bedrijfsruimte (in de naaste omgeving(.
 • Hoe lang de huurder al op de hoogte was van het voornemen van de verhuurder om de huurovereenkomst te beëindigen.
 • Of de huurder in de gelegenheid is gesteld om het gebruik op een andere wijze voort te zetten. Bijvoorbeeld doordat de verhuurder de 230a-bedrijfsruimte te koop heeft aangeboden aan de huurder.
 • De (financiële) belangen aan de zijde van de verhuurder. Bijvoorbeeld indien de verhuurder de 230a-bedrijfsruimte wenst te verkopen.

Geen ontruimingsbescherming

Onder bepaalde omstandigheden kan een huurder in ieder geval geen ontruimingsbescherming krijgen. Dit is het geval indien de huurder:

 • zelf heeft opgezegd.
 • uitdrukkelijk in de beëindiging van de huurovereenkomst heeft toegestemd.
 • veroordeeld is tot ontruiming wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen
 • de 230a-bedrijfsruimte onbehoorlijk heeft gebruikt.
 • overlast heeft veroorzaakt.
 • een (ernstige) betalingsachterstand heeft laten ontstaan

Wijziging huurprijs bij ontruimingsbescherming

Tijdens de periode waarin de huurder ontruimingsbescherming geniet, blijven de bepalingen van de huurovereenkomst grotendeels van toepassing. Dit geldt echter niet voor de huurprijs. Partijen kunnen een nieuwe huursom overeenkomen. Komen zij niet in onderling overleg tot een nieuwe huursom dan stelt de rechter de huursom vast op een, gezien het huurpeil ter plaatse, redelijk bedrag.

Juridische bijstand van een advocaat huurrecht bij ontruiming 230a-bedrijfsruimte

Heeft uw verhuurder de huur opgezegd of zelfs al de ontruimingsdatum aangezegd? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een van onze advocaten huurecht in Amsterdam. Deze zijn huurrechtspecialisten. De termijn om ontruimingsbescherming te verzoeken, is namelijk zeer kort. Het is daarom van belang om zo snel mogelijk te handelen. Onze advocaten huurecht in Amsterdam kunnen namens u het ontruimingsbeschermingsverzoek indienen en u bijstaan ter zitting.

Daarnaast staan wij als advocaat ook verhuurders van 230a-bedrijfsruimtes bij. Bent u een verhuurder en heeft uw huurder een verzoek tot ontruimingsbescherming ingediend? Onze advocaten kunnen namens u verweer voeren tegen het verzoek van de huurder.

advocaat Ontruiming bij huur en verhuur van kantoorruimte AmsterdamContact met advocaat huurrecht Amsterdam over ontruiming kantoorruimte

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist huurrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat huurrecht voor vragen en juridisch advies over ontruiming en andere onderwerpen

 

[ratings]

Call Now Button