Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bijzonder geval (H-grond)

avatar

advocaat ontbinding arbeidsovereenkomst (H-grond) in AmsterdamGronden voor ontbinding (ontslag) arbeidsovereenkomst (H-grond)

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam krijgen regelmatig de vraag op welke gronden een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden. Een werkgever kan de kantonrechter om ontslag verzoeken door de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. In de uitspraak stelt de kantonrechter de einddatum vast, op de datum waarop de arbeidsovereenkomst door opzegging zou zijn geëindigd met aftrek van de tijd tussen de dag van indiening van het verzoekschrift en de datum van de ontbindingsbeschikking (uitspraak). Er moet altijd een termijn van één maand overblijven.

Redelijke grond voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst (ontslag) moet er sprake zijn van een redelijke grond zoals in de wet opgesomd (in artikel 7:699 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek). Gedwongen ontbinding door de rechter kan alleen op de gronden die de wet noemt. De redelijke gronden voor ontbinding van een arbeidscontract zijn sinds 2015:

Opzeggingsverbod werkgever

De kantonrechter moet het verzoek afwijzen als er een opzeggingsverbod van toepassing zoals een zieke of zwangere medewerker of iemand die betrokken is bij de medezeggenschap (zoals de ondernemingsraad).

Andere dan in de wet opgesomde omstandigheden

Op grond van artikel 7:669 lid 3 sub h BW kan een advocaat namens de werkgever, ‘op andere dan in de wet opgesomde omstandigheden’, de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen (H-grond). De ‘gebruikelijke’ gronden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn bijvoorbeeld langdurige arbeidsongeschiktheid, ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid, verwijtbaarheid en een verstoorde arbeidsverhouding.

Restgrond bij ontbinding arbeidsovereenkomst

De ‘gebruikelijke’ gronden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn volgens de wet dus:

  • langdurige arbeidsongeschiktheid,
  • ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid,
  • verwijtbaarheid
  • en een verstoorde arbeidsverhouding.

Verschil van inzicht tussen de werkgever en de directeur

Rechtbank Amsterdam achtte voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst zo’n restgrond (H-grond) aanwezig op 2 december 2015, namelijk ‘een verschil van inzicht tussen de werkgever en de directeur over de wijze waarop de functie van directeur dient te worden ingevuld’.

Rechtbank Gelderland huldigt een andere opvatting over de toepassing van deze restgrond bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst .

Verziekte werksfeer

Werknemer was in dienst in de functie van plaatsvervangend Hoofd. In september 2014 kreeg het College van Bestuur meldingen over het functioneren van deze werknemer. Het College stelt een onafhankelijke commissie in. Uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van een verziekte werksfeer en een gebrek aan sturing die niet zonder hulp tot een oplossing kan gekomen. Na ontvangst van het rapport wordt de werknemer op non-actief gesteld in afwachting van nader onderzoek.

Herplaatsing

Hoewel partijen fundamenteel van mening verschillen over de feiten en de door het college gekozen aanpak, was de werknemer bereid om medewerking te verlenen aan een herplaatsingstraject. Dat lukt niet en de werkgever verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens een ernstig verstoorde arbeidsverhouding tussen de werknemer en alle andere medewerkers. Subsidiair kan volgens de werkgever in redelijkheid niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Redelijke grond voor ontbinding en herplaatsing

De kantonrechter overweegt op 12 januari 2016, dat een arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden

  • als daar een redelijke grond voor is
  • en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.

De kantonrechter vindt dat er weliswaar sprake is van een verstoring in de arbeidsverhouding tussen het college en de werknemer, maar niet voldoende ernstig en duurzaam voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter kan een verstoring tussen collega’s onderling het gevolg hebben dat de arbeidsrelatie met de werkgever ernstig en duurzaam verstoord raakt, ‘maar dan dient het te gaan om gefundeerde verwijten, bijvoorbeeld op het gebied van voorvallen van seksuele intimidatie, of anderszins ernstige aan [werknemer] gefundeerd gemaakte verwijten’.

Van dit laatste was naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake. Ook was niet is geprobeerd om via mediation tot een oplossing te komen.

H-grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Ook het subsidiaire verzoek (de h-grond van art. 7:669 lid 3) voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd afgewezen. Deze grond is bedoeld voor bijzondere gevallen die niet zijn terug te voeren op de omstandigheden als genoemd onder art. 669 lid 3 sub a tot en met g. De memorie van toelichting noemt als voorbeelden voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst :

  • detentie
  • illegaliteit van de werknemer
  • de voetbaltrainer die wordt ontslagen wegens achterblijvende resultaten
  • de manager met wie verschillen van inzicht bestaan over het te voeren beleid.

Te ruime uitleg van restgrond (H-grond)

De kantonrechter verwierp de gedachte dat een ruime uitleg van deze restgrond (H-grond) bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan worden toegestaan:

‘Het is echter in strijd met de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever dat zo’n nog onvoldoende onderbouwde grond of een combinatie van dergelijke onvoldragen gronden toch een ontslag kan dragen. Dit leidt tot het oordeel dat de arbeidsovereenkomst van partijen ook niet op basis van de restgrond kan worden ontbonden’.

Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd afgewezen en de werknemer kreeg € 10,– immateriële vergoeding omdat er geen gevolg was gegeven aan een verzoek om inzage in de aan het verzoek ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden.

advocaat ontbinding arbeidsovereenkomst (H-grond) in AmsterdamContact met advocaat ontbinding arbeidsovereenkomst (H-grond) in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst (H-grond) kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam.

Call Now Button