Ontbinding arbeidscontract (ontslag) wegens wanprestatie

avatar

Advocaat ontbinding arbeidscontract wegens wanprestatie Amsterdam

advocaat Ontbinding arbeidscontract wegens wanprestatie AmsterdamOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over ontslag wegens wanprestatie. De meeste gevallen van ontbinding van een arbeidsovereenkomst door de kantonrechter (ontslag) vinden plaats op grond van verwijtbaar gedrag, een verstoorde verhouding of disfunctioneren van de werknemer. Veel werkgevers (en werknemers) vergeten dat er nog een grond is om de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (ontslag) namelijk in geval van wanprestatie, oftewel ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een ernstige tekortkoming in de nakoming (art. 7:686 BW). Dit is mogelijk, als er sprake is van ernstige wanprestatie ‘van zodanige aard dat zij het ingrijpende gevolg van een ontbinding van de overeenkomst (…) kan rechtvaardigen’. Kortom, dit ziet op gevallen die lijken op ontslag op staande voet, of zoals de Hoge Raad dit uitdrukt, in gevallen die op één lijn zijn te stellen met de beëindiging van de dienstbetrekking wegens een dringende reden (zie Hoge Raad 20 april 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1092).

Wanprestatie: ernstige tekortkoming in de nakoming van het arbeidscontract

Wanneer kan een werkgever (of werknemer) op dit artikel een beroep doen? Een ernstige tekortkoming in de nakoming is bijvoorbeeld de weigering van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten. Dat is volgens de rechter ‘de meest wezenlijke verplichting die voor de werknemer uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit’. Deze kernverplichting van de werknemer is vastgelegd in art. 7:610 BW. Weigert een werknemer (na sommatie) om te werken, bijvoorbeeld door na de vakantie weg te blijven, dan kan de werkgever een beroep doen op dit artikel. Een ander voorbeeld is het gedrag van een arbeidsongeschikte werknemer ten aanzien van re-integratie (een te afhoudend gedrag tegenover zowel werkgever als arbeidsdeskundige).

Wezenlijke verplichting

Aan de kant van de werkgever kan de wezenlijke (kern)verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst bestaan uit de:

  • verplichting om de werknemer te werk te stellen
  • of zijn salaris te betalen.

Weigert de werkgever de werknemer te laten werken, of salaris te betalen, dan kan de werknemer om ontbinding vragen.

Schadevergoeding bij ontslag

Als de rechter op een van deze vormen van wanprestatie de arbeidsovereenkomst ontbindt, kan de rechter ook schadevergoeding toekennen. Als op deze grond een werknemer wordt ontslagen, zal deze gezien de ernst van het verwijt ook geen recht op transitievergoeding hebben. Ook is er voor de werkgever dan geen herplaatsingsplicht. Dat alles maakt het voor de werkgever gemakkelijker om op deze grond afscheid te nemen.

Als de werknemer een beroep doet op dit artikel, kan hij een schadevergoeding vorderen die misschien hoger zal uitvallen dan de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Hij zal de schade wel moeten bewijzen.

Ontslag op staande voet

Veel gevallen van ernstige wanprestatie zullen in de praktijk ook kunnen leiden tot een ontslag op staande voet (art. 7:678 lid 2 aanhef en onder j BW). Aan ontslag op staande voet zitten echter nogal wat haken en ogen, zoals korte termijnen en strenge regels, die bij ontslag wegens wanprestatie niet van toepassing zijn. Bovendien kan bij wanprestatie de werkgever (of werknemer) een mix van argumenten aandragen waarom de arbeidsovereenkomst zou moeten eindigen.

Advocaat ontbinding arbeidscontract wegens wanprestatie AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over ontbinding arbeidscontract wegens wanprestatie

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, ontslag, ontbinding arbeidscontract wegens wanprestatie en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Call Now Button