Geen advies OR bij faillissement?

avatar

Advocaat advies OR Ondernemingsraad AmsterdamAdvocaat advies OR Amsterdam

Onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam geven juridisch advies over medezeggenschap. Een werkgever moet de ondernemingsraad (OR) bij belangrijke besluiten met gevolgen voor het personeel eerst om advies vragen. Moet tijdens een faillissement een curator ook advies vragen aan de ondernemingsraad? Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 mei 2016 bepaald dat een faillissementscurator geen advies aan de ondernemingsraad hoeft te vragen over een besluit tot verkoop van (een belangrijk deel van) de activa.

Het hof oordeelde dat het adviesrecht van de ondernemingsraad in beginsel onverenigbaar is met de rol van de curator in een faillissement, hoewel uitzonderingen op dit punt denkbaar zijn. Ook gaf het Hof de curator een advies mee.

Faillissement

Het Hof oordeelde dat de curator de onderneming tijdens het faillissement niet heeft voortgezet. Zijn functie bestond uit het, met toestemming van de rechter-commissaris, uitvoering geven aan het door hem als bewindvoerder tijdens de surseances in gang gezette biedingsproces en het daarna afwikkelen van de failliete boedel.

Ondernemingsraad (OR)

De OR had de Ondernemingskamer verzocht om te verklaren dat DA Retailgroep in redelijkheid niet tot het besluit tot verkoop van (een belangrijk deel van) de activa van had kunnen komen. De OR stelde dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid was gesteld om advies uit te brengen over het besluit. Dit besluit komt neer op overdracht van de zeggenschap over (een onderdeel van) de onderneming en voor het overige op beëindiging van de onderneming. Op grond van artikel 25 WOR had de curator (als ondernemer in de zin van de WOR) de OR daarom vooraf advies dienen te vragen, aldus de OR.

Faillissementsrecht

Het verweer dat het adviesrecht van de OR conflicteert met het faillissementsrecht, werd gevolgd. Faillissement is gericht op

  • vereffening van de boedel
  • en het te gelde maken van de activa.

Het adviesrecht van de OR is hiermee onverenigbaar.

De Ondernemingskamer oordeelde dat de wet hier geen uitsluitsel over geeft en dat richtinggevende jurisprudentie van de Hoge Raad ontbreekt. Ook de parlementaire geschiedenis biedt geen aanknopingspunten ter beantwoording van die vraag. In de literatuur zijn de meningen verdeeld.

Noodlijdende toestand van de onderneming

Uiteindelijk oordeelde de Ondernemingskamer dat het adviesrecht uitgaat van de situatie dat de onderneming zich niet in een insolvente toestand bevindt. In een faillissementssituatie is sprake van een noodlijdende toestand van de onderneming. De faillissementscurator moet de bestanddelen van de boedel te gelde maken voor de gezamenlijke schuldeisers. Daarvoor heeft de curator specifieke bevoegdheden, o.a. de mogelijkheid om – met machtiging van de rechter-commissaris – de arbeidsovereenkomsten van de werknemers op te zeggen zonder dat een ontslagvergunning is vereist.

Gezamenlijke schuldeisers

Het is daarom zeer de vraag in hoeverre het advies van de ondernemingsraad op een voorgenomen besluit van de curator tot verkoop van die activa nog van wezenlijke invloed zou kunnen zijn, gelet op het primaat van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van de failliet in het faillissementsrecht.

Geen verplicht advies van de OR

De curator had de onderneming van de gefailleerde vennootschappen niet voortgezet. Zijn handelingen als curator waren beperkt tot het verder, met toestemming van de rechter-commissaris,

  • uitvoering geven aan het door hem als bewindvoerder tijdens de surseances in gang gezette biedingsproces
  • en het daarna verder afwikkelen van de failliete boedels.

De curator heeft de ondernemingen aldus niet in stand gehouden en was niet verplicht om (vooraf) advies van de OR te vragen.

Informeren OR

Ten overvloede overweegt de Ondernemingskamer dat het voorgaande niet wegneemt dat de faillissementscurator er in het algemeen goed aan kan doen om de ondernemingsraad te informeren over de stand van zaken en actuele ontwikkelingen in het faillissement, zoals de voortgang in een eventueel overnameproces.

Kritiek op de uitspraak

In de literatuur is er kritiek geuit op deze uitspraak, omdat het een te simpele voorstelling van zaken zou zijn dat de OR geen wezenlijke invloed kan hebben op de besluitvorming op grond van de Faillissementswet en omdat de belangen van werknemers meegewogen moeten worden door curatoren. Ook als er in een bedrijf op grond van de Faillissementswet ingegrepen wordt, zijn er keuzes te maken waarbij een rol voor de ondernemingsraad van groot belang kan zijn, aldus L.C.J. Sprengers in Annotaties AR 2016-0555.

Advocaat advies OR Ondernemingsraad AmsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over de Ondernemingsraad en medezeggenschapsrecht kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam centrum.

Call Now Button