Militair strafrecht in Amsterdam

avatar

advocaat militair strafrecht Amsterdam

Berechting in het militair strafrecht: militair strafrecht in Amsterdam

Onze juridisch adviseur in Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, is gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht en strafrecht. Door haar jarenlange ervaring als juriste bij Defensie kan zij militairen en andere medewerkers van defensie van alle krijgsmachtdelen deskundig juridisch advies geven en/of bijstand verlenen, ook in geval ven verdenking van een strafbaar feit op het gebied van strafrecht. Als een Nederlandse militair en strafbaar feit pleegt en daarom voor de rechter moet komen, wordt hij berecht door de militaire kamer van de rechtbank Gelderland te Arnhem, oftewel de militaire kantonrechter, de militaire politierechter of de meervoudige militaire kamer. Dat geldt niet alleen voor ‘militaire’ strafbare feiten zoals vermeld in het Wetboek van Militair Strafrecht en het Wetboek van Militair Tuchtrecht, zoals het niet opvolgen van een dienstbevel, ongeoorloofde afwezigheid, wachtdelicten en dienstweigering), maar ook voor ‘gewone’ strafbare feiten die in privétijd worden gepleegd. Een militair die bijvoorbeeld in zijn of haar vrije tijd een diefstal pleegt en daarvoor strafrechtelijk wordt vervolgd, zal in de meeste gevallen terecht moeten staan bij deze kamer. Voor beide categorieën strafbare feiten komt men voor de militaire kamer. Er zijn specifieke uitzonderingen op deze regel. Eén van deze uitzonderingen bestaat als het strafbare feit samen met een niet-militair is gepleegd.

Ook een ex-militair wordt soms berecht door de militaire kamer. Dat is het geval als de ex-militair ten tijde van het plegen van het strafbaar feit nog in dienst was als militair.

Rechters in de militaire kamer

Hoewel de naam iets anders doet vermoeden zijn de rechters in de strafkamer geen militaire rechters, maar burgerrechters. Alleen in de meervoudige kamer, waar het gaat om de behandeling van complexe misdrijven, wordt de behandeling in strafzaken gedaan door twee burgerrechters en een militair lid. Bij minder complexe misdrijven wordt de behandeling van de strafzaak gedaan door één burgerrechter: de militaire politierechter. Dat is ook het geval als het gaat om een overtreding, maar dan wordt de zaak door de militaire kantonrechter behandeld. Hoger beroep vindt plaats bij de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem.

Dat degene die strafrechtelijk wordt vervolgd moet in de regel na dagvaarding voorkomen bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland. Dat is een keuze die door de wetgever is gemaakt en kent een lange historie. Vóór 1991 stond men in een strafzaak nog terecht voor krijgsraden en het Hoog Militair Gerechtshof. Dat is nu dus niet meer het geval, maar het feit dat de behandeling van strafbare feiten die door militairen is belegd bij een specifieke rechtbank wijst erop dat nog steeds waarde wordt gehecht aan een tot op zekere hoogte gespecialiseerde rechter in militaire zaken.

Juristen van Defensie aanwezig bij behandeling strafzaak in militaire kamer

De behandeling van een strafzaak door de betreffende kamer is in wezen niet anders dan de behandeling door een ‘gewone’ strafrechter. Behoudens enkele uitzonderingen zijn dezelfde procesregels van toepassing. Ook is het zo dat in veel gevallen een jurist van Defensie op de publieke tribune de behandeling van de strafzaak volgt. Die jurist van Defensie maakt een verslag van de zitting en noteert onder meer wat de militair tijdens de behandeling verklaart. Ook noteert de jurist van Defensie wat de eis van de Officier van Justitie in de betreffende zaak is. Dit verslag kan Defensie (in de hoedanigheid van werkgever van de militair) eventueel gebruiken bij het nemen van rechtspositionele maatregelen zoals het vaststellen van een ambtsbericht, schorsing of ontslag.

Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Daarnaast is het mogelijk dat de Koninklijke Marechaussee of het Openbaar Ministerie gegevens uit de strafzaak verstrekt aan Defensie. Dit gebeurt dan op basis van de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Ook deze gegevens kan Defensie gebruiken voor het nemen van een rechtspositionele maatregel.

Advocaat militair recht in Amsterdam

De gevolgen van een rechterlijke uitspraak kunnen groot zijn. Een uitspraak kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB). Het opleggen van alleen al een taakstraf kan leiden tot ontslag. Bij de Koninklijke Marechaussee is een enkele veroordeling al voldoende om de aanstelling bij Defensie kwijt te raken. Het kan daarom voordelen hebben om zich te laten bijstaan door een juridisch professional die is gespecialiseerd in zowel het militaire ambtenarenrecht als het militair strafrecht. Het is immers geregeld het geval dat Defensie maatregelen neemt tegen een ambtenaar die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Bent u als militair gedagvaard voor een strafbaar feit? Heeft u als gevolg hiervan ook te vrezen voor uw baan bij Defensie? In deze situaties doet u er verstandig aan tijdig contact te leggen met een juridisch professional die is gespecialiseerd in het militaire ambtenarenrecht en het militair strafrecht. Door haar jarenlange ervaring als militair juriste bij Defensie kan onze juridisch adviseur in Amsterdam, mr. Krystle Aaron-de Bies, u in deze procedures (strafzaken) deskundig juridisch advies geven en/of bijstand verlenen.

Contact met advocaat militair strafrecht in Amsterdam 

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag of een strafrechtelijke procedure, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen strafrecht. Onze specialist militair recht jurist mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende juridische procedures bijstaan, ook in strafzaken.

Call Now Button